•  
  •  
 

Polish Title

Formy i rozmieszczenie wydarzeń z zakresu plenerowej rekreacji twórczej w Łodzi

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0065-4659 Mroczek-Żulicka Aleksandra

Abstract

The aim of the article is to describe the phenomenon and distribution of outdoor creative recreation in the recreational space of Łódź. The concept of creative recreation has been redefined, combining the geography of tourism and recreational geography with psycho-pedagogical theories about creativity. Using the operational definition an investigation was conducted, narrowed down to an analysis of events of outdoor creative recreation in Łódź in 2019. On its basis, its spatial distribution was analyzed. Thanks to the analysis, it was shown most commonly the nature of events was related to cultural and entertainment activities, taking place during the summer season, and were often cyclical and free of charge. Moreover, as part of the distribution analysis, it was indicated that the analyzed events were organized predominantly in green and post-industrial areas and the city center dominated. Other important locational factors of these events were also indicated. Its characteristics and the distribution of outdoor creative recreation are in line with research on the quality of urban recreational space which will translate into a better quality of life for residents. The example of Łódź, a city entered into the UNESCO Creative Cities Network, allows for a discussion on the importance of the organization of urban recreational space for the development of modern cities.

Polish Abstract

Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska plenerowej rekreacji twórczej oraz jej rozmieszczenia w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi. Pojęcie rekreacji twórczej zostało na nowo zdefiniowane przez połączenie założeń geografii turyzmu i geografii rekreacji z psychopedagogicznymi teoriami dotyczącymi twórczości. Wykorzystując definicję operacyjną badanego zjawiska, przeprowadzono kwerendę zawężoną do analizy wydarzeń z zakresu rekreacji twórczej w plenerze Łodzi w 2019 r. Na jej podstawie dokonano analizy przestrzennej rozmieszczenia zjawiska, dzięki której dowiedziono, że badane wydarzenia najczęściej miały charakter aktywności kulturalno-rozrywkowej, odbywały się w porze letniej, zwykle były cykliczne, bezpłatne i organizowane na terenach zieleni i terenach postindustrialnych, znajdujących się przeważnie w centrum miasta. Wskazano także inne istotne czynniki lokalizacji tego typu wydarzeń. Charakterystyka zjawiska rekreacji twórczej i jej rozmieszczenia w plenerze wpisuje się w badania nad jakością organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej, która wpływa na wyższy standard życia mieszkańców. Przykład Łodzi, miasta wpisanego do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, pozwala na podjęcie dyskusji na temat znaczenia organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej dla rozwoju współczesnych miast.

Keywords

creative recreation, urban recreational space, outdoor recreation, Łódź

Polish Keywords

rekreacja twórcza, miejska przestrzeń rekreacyjna, plenerowa rekreacja, Łódź

References

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (2014). Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Pobrane z: https://docplayer.pl/6643939-Potencjaly-przemyslow-kreatywnych-w-lodzkim-obszarze-metropolitalnym-czerwiec-2014.html (5.01.2022).

Bończak, B. (2013). Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 3, 49–62. https://doi.org/10.18778/7525-925-4.05

Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzennym. W: W. Paluchowski, M. Stańko-Kaczmarek (red.), Między psychologią a sztuką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/257536980_Trening_tworczosci_w_projektowaniu_przestrzennym_Creativity_training_in_space_design (10.04.2021).

Cichociński, P. (2014). Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych. Roczniki Geomatyki, 12 (2/64), 205–216.

Coalter, F. (1997). Leisure sciences and leisure studies: Different concept, same crisis? Leisure Sciences, 19 (4), 255–268. https://doi.org/10.1080/01490409709512254

Creek, J. (2008). Creative leisure opportunities. NeuroRehabilitation, 23 (4), 299–304. https://doi.org/10.3233/NRE-2008-23402

Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Demel, M., Humen, W. (1970). Wprowadzenie do rekreacji fizycznej. Warszawa: Sport i Turystyka.

Elisondo, R.C., Vargas, A. (2019). Women’s everyday creative activities: A qualitative study. Creativity. Theories – Research – Applications, 6 (1), 91–111. https://doi.org/10.1515/ctra-2019-0006

Florida, R. (2009). Brief for Poland. Pobrane z: https://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf (5.01.2021).

Geokodowanie i geowyszukiwanie (2018). Pobrane z: https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/latest/use/geocode.htm (19.12.2018).

Hegarty, C.B. (2009). The value and meaning of creative leisure. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3 (1), 10–13. https://doi.org/10.1037/a0014879

Henderson, K.A., Presley, J., Bialeschki, M.D. (2004). Theory in recreation and leisure research: Reflections from the editors. Leisure Sciences, 26 (4), 411–425. https://doi.org/10.1080/01490400490502471

Hindley, D. (2018). “More than just a run in the park”: An exploration of parkrun as a shared leisure space. Leisure Sciences, 0400, 1–21. https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1410741

Ilczuk, D. (2021). Przemysły kultury. Pobrane z: https://nck.pl/upload/2011-01-27/prezentacja_przemysly_kultury.pdf (14.02.2021).

Johnson, A.J., Glover, T.D. (2013). Understanding urban public space in a leisure context. Leisure Sciences, 35 (2), 190–197. https://doi.org/10.1080/01490400.2013.761922

Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kalendarz wydarzeń – Urząd Miasta Łodzi (2021). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/ (30.12.2021).

Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. (2001). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wydawnictwo AWF.

Kwilecka, M., Brożek, Z. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Landry, Ch. (2013). Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Łódź Miastem Filmu UNESCO! (2017). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-filmu-unesco-id16188/2017/11/2/ (28.12.2017).

Łódź Miasto Filmu UNESCO (2021). Pobrane z: https://lodzcityoffilm.com/ (30.12.2021).

Łódź na Kongresie Miast Kreatywnych (2017). EC1 Łódź. Pobrane z: https://ec1lodz.pl/aktualnosci/lodz-na-kongresie-miast-kreatywnych (28.12.2017).

Merchant, S. (2017). The promise of creative/participatory mapping practices for sport and leisure research. Leisure Studies, 36 (2), 182–191. https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1231830

Mokras-Grabowska, J. (2014). Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms. Turyzm/Tourism, 24 (2), 25–33. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0013

Mokras-Grabowska, J. (2018). New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź. Miscellanea Geographica, 22 (4), 219–224. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017

Mokras-Grabowska, J. (2019). Recreational space – forms, transformations and innovative trends in development. Geography and Tourism, 7 (1), 7–16. https://doi.org/10.36122/GAT20190701

Mroczek-Żulicka, A. (2015). Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości. W: E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (s. 135–152). Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.

Mroczek-Żulicka, A. (2018). Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi. Turyzm/Tourism, 28 (1), 81–92. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07

Napierała, M., Muszkieta, R. (2011). Wstęp do teorii rekreacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Navarro, R.T., Tschöke Santana, D., Rechia, S. (2018). Public leisure space and community-based action. Leisure Studies, 37 (6), 747–762. https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1535613

Oh, S.-S., Caldwell, L.L., Oh, S.-Y. (2001). An examination of leisure constraints, participation in creative activities and hobbies, and leisure boredom in a sample of Korean adults. World Leisure Journal, 43 (2), 30–38. https://doi.org/10.1080/04419057.2001.9674228

Olbińska, K. (2014). Wartość miejskiej przestrzeni publicznej. W: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 350–361). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Parry, D.C., Johnson, C.W. (2007). Contextualizing leisure research to encompass complexity in lived leisure experience: The need for creative analytic practice. Leisure Sciences, 29 (2), 119–130. https://doi.org/10.1080/01490400601160721

Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.

Plaster Łódzki (2017). Pobrane z: https://plasterlodzki.pl/o-nas/ (28.12.2017).

Pożycka, P. (2012). Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Rewitalizacja (2018). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/ (2.12.2018).

Rewitalizacja. Stary Rynek (2021). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/4-okolice-placu-wolnosci-i-starego-rynku/stary-rynek/ (26.08.2021).

Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city. Current Issues in Tourism, 17 (2), 119–144. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794

Rojek, C. (1997). Leisure theory: Retrospect and prospect. Loisir et Société/Society and Leisure, 20 (2), 383–400. https://doi.org/10.1080/07053436.1997.10715549

Salerno, A. (2009). Consumer creative experience: The role of motivational orientation in creative leisure activity. Recherche et Applications en Marketing, 24 (1), 69–91. https://doi.org/10.1177/205157070902400105

Siwiński, W., Pluta, B. (red.) (2010). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Stevenson, D. (2006). The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy. W: C. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (red.), A handbook of leisure studies (s. 354–362). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230625181_21

Stryjakiewicz, T. (2010). Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 52–62.

Szczech, E. (2014). Is there a creative city in Poland? Defining and measuring the concept in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 334, 242–251. https://doi.org/10.15611/pn.2014.334.23

Tanaś, S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Dyba, W., Marcińczak, S. (2008). Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Törnqvist, G. (2004). Creativity in time and space. Geografiska Annaler. Series B: Human Geography, 86 (4), 227–243. https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x

Trnka, R., Zahradnik, M., Kuška, M. (2016). Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities. Creativity Research Journal, 28 (3), 348–356. https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195653

Urząd Miasta Łodzi (2021a). Czym jest sektor kreatywny? Pobrane z: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/ (14.12.2021).

Urząd Miasta Łodzi (2021b). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/ (12.10.2021).

Wall, K. (2012). The gallery and the inukshuk: Everyday creativity and cultural production as leisure practices. Leisure/Loisir, 36 (1), 17–35. https://doi.org/10.1080/14927713.2012.701880

Wantuch-Matla, D. (2016). Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.

Whiting, J., Hannam, K. (2015). Creativity, self-expression and leisure. Leisure Studies, 34 (3), 372–384. https://doi.org/10.1080/02614367.2014.923494

Winiarski, R. (red.) (2011). Rekreacja i czas wolny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Włodarczyk, B. (2012). Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w latach 2005–2010. W: S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi (Suplement 2) (plansza XLVI). Łódź: Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny. Pobrane z: http://www.mapa.lodz.pl/index.php?strona=atlas#2012 (23.11.2021).

Wojnar, K. (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wolańska, T. (1971). Rekreacja fizyczna. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Wolańska, T. (1997). Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Yuen, F., Johnson, A.J. (2017). Leisure spaces, community and third places. Leisure Sciences, 39 (3), 295–303. https://doi.org/10.1080/01490400.2016.1165638

First Page

143

Last Page

155

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.