•  
  •  
 

Polish Title

Aktywność turystyczna kieleckich seniorów w latach 2015–2019

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9796-3959 Kopacz-Wyrwał Iwona

Abstract

The aim of this study is to determine the tourist activity of ‘senior citizens’ in Kielce in 2015–2019. Particular attention is paid to their preferences, motives and possible restrictions on tourism activity. It is assumed that a ‘senior citizen’ is a person at least 55 years old. The article presents the results of a survey conducted among ‘senior citizens’ from Kielce (n = 371) in 2020. The analysis showed significant dependencies between age, education, their financial and health conditions and tourist activity, and also showed that nowadays it is a very important element of their lifestyle.

Polish Abstract

Celem opracowania jest przedstawienie analizy dotyczącej aktywności turystycznej seniorów w Kielcach w latach 2015–2019. Szczególną uwagę zwrócono na preferencje, motywy oraz ewentualne ograniczenia dotyczące podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze. Przyjęto, że senior to osoba w wieku co najmniej 55 lat. W artykule prezentowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2020 r. wśród kieleckich seniorów (n = 371). Sporządzona analiza wykazała zależności między wiekiem, wykształceniem, sytuacją materialną oraz kondycją zdrowotną a aktywnością turystyczną osób starszych, a także dowiodła, że w dzisiejszych czasach aktywność ta jest dla seniorów bardzo istotnym elementem stylu życia.

Keywords

‘senior’, tourist activity, ageing

Polish Keywords

seniorzy, aktywność turystyczna, starzenie się

References

Alcaide Casado, J.C. (2005). ¿Donde esta el marketing para mayores? Marketing + Ventas, 205, 46–57.

Alejziak, W. (2012). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: AWF.

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba badań. Warszawa: IPiSS.

Balderas-Cejudo, M.A., Rivera-Hernaez, O., Patterson, I. (2016). The strategic impact of country of origin on senior tourism demand: The need to balance global and local strategies. Journal of Population Ageing, 9 (4), 345–373. https://doi.org/10.1007/s12062-016-9146-2

Bank Danych Lokalnych GUS (2020). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (28.10.2021).

Berbeka, J., Makówka, M., Niemczyk, A. (2008). Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.

Bień, B. (1996). Wpływ pozaontogenetycznych uwarunkowań starzenia na zdrowotną i psychosocjalną sytuację ludzi starych: 15-letnie przekrojowo-sekwencyjne badania kohortowe ludzi starych w Białymstoku. Białystok: Akademia Medyczna.

Blazer, D.G. (2006). Successful aging. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 2–5. https://doi.org/10.1097/01.JGP.0000195222.93655.d1

Bloom, D.E., Canning, D., Fink, G. (2011). Implications of population ageing for economic growth. Oxford Review of Economic Policy, 26 (4), 583–612. https://doi.org/10.1093/oxrep/grq038

Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11–27). Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne.

Börsch-Supan, A. (2006). Global ageing: What is at stake? Ageing Horizons, 4, 3–5.

Burton, E. (2012). Streets ahead? The role of the built environment in healthy ageing. Perspectives in Public Health, 132, 161–172. https://doi.org/10.1177/1757913912449570

Crampton, A. (2009). Global aging: Emerging challenges. The Pardee Papers, 6, 1–39.

Feldstein, M.S. (2006). The effects of the ageing European population on economic growth and budgets: Implications for immigration and other policies. Pobrane z: https://www.ntaccounts.org/doc/repository/FM2006.pdf (14.02.2021).

Głąbiński, Z. (2020). Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 14 (1), 153–166. https://doi.org/10.16926/kf.2015.14.11

Grzelak-Kostulska, E. (2012). Wybrane problemy turystyki uzdrowiskowej w Polsce. W: J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki (red.), Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej (s. 209–228). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.

Halik, J. (red.) (2002). Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa: ISP.

Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.

Hossain A., Bailey, G., Lubulwa, M. (2003). Characteristics and travel patterns of older Australians: Impact of population ageing on tourism. International Conference on Population Ageing and Health: Modelling our Future, Canberra, Australia, 8–12 December.

Hung, K., Petrick, J.F. (2009). How do we get baby boomers and future seniors on motor coaches? Tourism Analysis, 14 (5), 665–675. https://doi.org/10.3727/108354209x12597959359338

Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 473, 257–264. https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.23

Klonowicz, S. (1986). Starzenie się ludności. W: F.W. Sawicka, B. Maryańska, E. Stańczuk (red.), Encyklopedia seniora (s. 35–56). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 217–237.

Kowalczyk-Anioł, J. (2013). Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (s. 135–147). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

Kurek, S. (2001). Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu. Studia Demograficzne, 1 (139), 97–113.

Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Landsberg, P., Poprawski, M., Kieliszewski, P., Mękarski, M., Gojlik, A., Kuchta, J., Brodniewicz M. (2012). Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Pobrane z: https://www.academia.edu/2494034/Po_co_seniorom_kultura_Badania_kulturalnych_aktywności_osób_starszych._Raport (1.12.2021).

Long, N. (1998). Broken down by age and sex – exploring the ways we approach the elderly consumer. International Journal of the Market Research, 40 (2), 73–92. https://doi.org/10.1177/147078539804000205

Łobodzińska, A. (2016). Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Prace Geograficzne, 144, 127–142. https://doi.org/10.4467/20833113PG.16.007.5132

McMorrow, K., Roeger, W. (2004). The economic and financial market consequences of global ageing. Berlin, Heidelberg: Springer.

Mendoza, A.G., Reinoso, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en eldestino Manta (Ecuador). Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio, 4 (1), 79–103. https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743

Miller, C.A. (2009). Nursing for wellness in older adults. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins.

Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Medyczne Termedia.

Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E. (2015). Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy. Ekonomia XXI Wieku / Economics of the 21th Century, 3 (7), 65–81. https://doi.org/10.15611/e21.2015.3.04

Niezgoda, A., Jerzyk, E. (2013). Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 475–489.

Nowicka, A. (2008). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.

Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T., Formella, M. (2012). Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 295–306.

Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Journal of Education, Health and Sport, 6 (10), 680–698. https://doi.org/10.5281/zenodo.222763

Pasik, M. (2005). Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 9, 65–76.

Patterson, I. (2006). Growing older: Tourism and leisure behaviour of older adults. Trowbridge: Cromwell Press.

Pędich, W. (2001). Wkraczanie kohort seniorów w XXI wiek. W: W. Pędich (red.), Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku (s. 47–61). Białystok: Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku.

Population structure and ageing (2021). Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing (28.10.2021).

Posłuszny, M., Lapina, S. (2011). Zapobieganie starzeniu przez rekreację. Studia Periegetica, 6, 9–16.

Poterba, J.M. (2004). Impact of population aging on financial markets in developed countries. Economic Review. Federal Reserve Bank of Kansas City, 89 (4), 43–50.

Rynkowska, D. (2016). Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophy and Sociology, 61 (2), 91–101. http://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.91

Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 171–177.

Smith, C., Jenner, P. (1997). The seniors travel market. Travel and Tourism Analyst, 5, 43–62.

Śniadek, J. (2006). Age of seniors – a challenge for tourism and leisure industry. W: W. Lipiński, P. Krutki (red.), Studies in Physical Culture in Poland (s. 103–106). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska, 15 (1–2), 21–30.

Śniadek, J., Zajadacz, A. (2010). Senior citizens and their leisure activity: Understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. Studies in Physical Culture and Tourism, 17 (2), 193–204.

Trzaskowska-Dmoch, A. (2017). Uwarunkowania turystyki seniorów w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (9/3), 303–320.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2012, poz. 637.

Walker, M.C. (2004). Marketing to seniors. Bloomington: 1st Books Library.

Warwas, I., Wieczorek, I. (2018). Srebrna gospodarka – idea i najlepsze praktyki samorządu terytorialnego w Polsce [Age management as a part of silver economy – the best practices from local government in Poland]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 43–54.

Wojszel, Z.B. (2009). Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego. Białystok: TransHumana.

Zawadka, J. (2019). The importance and popularity of tourism among older people in Poland. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (2), 347–358.

Zsarnoczky, M., David, L., Mukayev, Z., Baiburiev, R. (2016). Silver tourism in the European Union. GeoJournal of Tourism and Geosites, 18 (2), 224–232.

First Page

157

Last Page

166

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.