•  
  •  
 

Polish Title

Wirtualne społeczności lokalne Krakowa i ich potencjalny wpływ na jakość życia mieszkańców

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7455-504X Płaziak Monika

Abstract

The study discusses the importance of virtual local communities in the context of their potential impact on the quality of life of residents in local government districts in Kraków. For this purpose, virtual local communities operating on Facebook (commercial and non-commercial websites and groups) were identified. These communities were subjected to non-participatory and participatory observation, and the results served to indicate the activities undertaken by these communities, which may directly or indirectly affect the changes taking place both socially and spatially in the districts. Most types of communities have a general aim of integrating residents through a variety of interests and activities, e.g. information on the most important projects and problems in the district, and related to ‘local patriotism’. Activities targeted at certain groups within communities were also identified e.g. parents, sports activities and small local entrepreneurs. A special role in the integration of neighborhood communities, in line with the current trend of the sharing economy, is played by groups such as ‘zamienię, oddam’ (I exchange, I give).

Polish Abstract

W opracowaniu omówiono znaczenie wirtualnych społeczności lokalnych w kontekście możliwości ich oddziaływania na jakość życia mieszkańców pomocniczych dzielnic samorządowych Krakowa. W tym celu zbadano wirtualne społeczności lokalne, funkcjonujące w portalu społecznościowym Facebook (w ramach witryn oraz grup nieekonomicznych i ekonomicznych). Poddano je obserwacji nieuczestniczącej i uczestniczącej, której wyniki posłużyły wskazaniu podejmowanych przez te grupy aktywności, mogących pośrednio i bezpośrednio wpływać na przemiany w sferze społecznej i przestrzennej dzielnic. Większość tego rodzaju społeczności ma ogólny zakres działań, służący integracji mieszkańców wokół różnorodnych zainteresowań i aktywności, np. informacyjny (informacje na temat najważniejszych przedsięwzięć i problemów w dzielnicy) i związany z lokalnym patriotyzmem. Zidentyfikowano jednak także działalności celowe, ukierunkowane na pewne grupy wewnątrz analizowanych społeczności lokalnych, np. rodziców, osoby uprawiające sport czy drobnych przedsiębiorców lokalnych. Szczególną rolę w integracji społeczności dzielnicowych, wpisującą się w aktualny obecnie trend ekonomii współdzielenia, odgrywają grupy ekonomiczne typu „zamienię, oddam”.

Keywords

cyberspace, standard of living, local community, observation, quality of life, virtual community, virtual space

Polish Keywords

cyberprzestrzeń, jakość życia, poziom życia, obserwacja, przestrzeń wirtualna, społeczność lokalna, społeczność wirtualna

References

Allardt, E. (1993). Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of welfare research. W: M. Nussbaum, A. Sen (red.), The quality of life. Oxford: Oxford Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198287976.003.0008

Berger, P.L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Ciesielska, M., Wolanik Boström, K., Öhlander, M. (2018). Obserwacja. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2 (s. 41–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fronczek, M. (1990). Mierniki i metody pomiaru poziomu życia. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 119, 98.

Gould, P., White, R. (1974). Mental maps. Harmondsworth: Penguin.

Grzega, U. (2015). Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 10, 77–87.

Jałowiecki, B., Szczepański, M.S., Gorzelak, G. (2007). Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS.

Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kędzior, Z. (2003). Metodologiczne aspekty badania jakości życia. W: J. Karwowski (red.), Jakość życia w regionie (s. 15–16). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (4), 370–396.

Miszewski, K. (2007). Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą. Przegląd Socjologii Jakościowej, 3 (2), 33–62. https://doi.org/10.18778/1733-8069.3.2.03

Płaziak, M. (2020). Obserwacja uczestnicząca w badaniach internetowych dotyczących wirtualnych społeczności lokalnych. W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej (s. 223–234). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rheingold, H. (1991). Virtual reality. New York: Touchstone.

Szczepański, M.S., Ślęzak-Tazbir, W. (2010). Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1, 13–33.

Szymańska, A.I. (2021). The importance of the sharing economy in improving the quality of life and social integration of local communities on the example of virtual groups. Land, 10 (7), 754. https://doi.org/10.3390/land10070754

Tonnies, F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa: PWN.

Walmsley, D.J., Lewis, G.J. (1997). Geografia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

First Page

51

Last Page

61

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.