•  
  •  
 

Polish Title

Współczesne trendy w miejskim ogrodnictwie działkowym na przykładzie wybranych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Warszawie

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0994-5484 Mokras-Grabowska Justyna

Abstract

The study aims to gain an insight into current trends in the use of four selected allotment gardens (rodzinne ogrody działkowe – RODs) in Warsaw (Poland): ROD ‘Pratulińska’, ROD ‘Obrońców Pokoju’, ROD ‘Kolejarz’ and ROD ‘Zelmot’. The main method used in the research was a survey of plot holders (structured interviews, n = 210). The findings suggest that holders are mainly older, retired people, but the number of younger plot holders has been increasing in recent years. Most live on huge estates in close proximity to the allotment gardens. The main motivations for having a plot are relaxation, gardening as a hobby and connection with the natural environment. Food production itself was not mentioned as a prior motivation. The meaning of having a plot corresponds with motivations. Some plot holders emphasize having their own, private place (a kind of second home, refuge, respite from city life). Most of the respondents have positive opinions regarding opening allotment gardens to local communities, although they are not very eager to participate in integrational events and activities organized by the Polish Association of Allotment Gardens (PZD) or others. The findings are in line with global trends presented in research exploring allotment garden recreational space in Poland and abroad.

Polish Abstract

Artykuł ma na celu charakterystykę aktualnych tendencji w użytkowaniu czterech wybranych ogrodów działkowych w Warszawie: ROD „Pratulińska”, ROD „Obrońców Pokoju”, ROD „Kolejarz” i ROD „Zelmot”. Podstawową metodą badawczą był sondaż ankietowy przeprowadzony wśród działkowiczów (wywiad strukturyzowany, n = 210). Rezultaty analizy pokazują, że są nimi głównie osoby starsze, w tym emeryci, jednakże w ostatnich latach liczba młodszych użytkowników działek stopniowo wzrasta. Większość działkowców mieszka na osiedlach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów. Główne motywacje posiadania działki to: wypoczynek, hobby ogrodnicze oraz kontakt z przyrodą. Popularna do niedawna produkcja własnych płodów rolnych nie została wymieniona jako istotna motywacja. Rola, jaką odgrywa użytkowanie działki, koresponduje z motywacjami. Niektórzy działkowicze podkreślają, że oznacza to posiadanie własnego miejsca (rodzaj drugiego domu, schronienia, wytchnienia od miejskiego życia). Większość respondentów pozytywnie ocenia proces otwierania ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych, choć niezbyt chętnie uczestniczy w wydarzeniach integracyjnych organizowanych przez Polski Związek Działkowców (PZD) lub inne instytucje. Uzyskane wyniki są zgodne ze światowymi trendami, prezentowanymi w badaniach nad przestrzenią rekreacyjną ogrodów działkowych w Polsce i za granicą.

Keywords

family allotment gardens (ROD), Polish Association of Allotment Gardens (PZD), urban recreational space, urban allotment gardening

Polish Keywords

rodzinne ogrody działkowe (ROD), Polski Związek Działkowców (PZD), miejska przestrzeń rekreacyjna, miejskie ogrodnictwo działkowe, Warszawa

References

Acton, L. (2011). Allotment gardens: A reflection of history, heritage, community and self. Papers from the Institute of Archaeology, 21, 46–58. https://doi.org/10.5334/pia.379

Bailey, A., Kingsley, J. (2020). Connections in the garden: Opportunities for wellbeing. Local Environment. The International Journal of Justice and Sustainability, 25 (11–12), 907–920. https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1845637

Bartłomiejski, R., Kowalewski, M. (2019). Polish urban allotment gardens as ‘slow city’ enclaves. Sustainability, 11 (11), 3228. https://doi.org/10.3390/su11113228

Burgin, S. (2018). Sustainability as a motive for leisure-time gardening: A view from the ‘veggie path’. International Journal of Environmental Studies, 75 (6), 1000–1010. https://doi.org/10.1080/00207233.2018.1464277

Cameron, R.W.F., Blanuša, T., Taylor, J.E., Salisbury, A., Halstead, A.J., Henricot, B., Thompson, K. (2012). The domestic garden – its contribution to urban green infrastructure. Urban Forestry & Urban Greening, 11 (2), 129–137. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.01.002

Drescher, A.W., Holmer, R.J., Iaquinta, D.I. (2006). Urban home gardens and allotment gardens for sustainable livelihoods: Management strategies and institutional environments. In: B.M. Kumar, P.K.R. Nair (eds), Tropical homegardens: A time-tested example of sustainable agroforestry (pp. 317–338). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4948-4_18

Duś, E. (2011), Miejsce i rola ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej. Geographia. Studia et Dissertationes, 33, 79–100.

Dymek, D., Wilkaniec, A., Bednorz, L., Szczepańska, M. (2021). Significance of allotment gardens in urban space systems and their classification for spatial planning purposes: A case study of Poznań, Poland. Sustainability, 13 (19), 11044. https://doi.org/10.3390/su131911044

Eidimtiene, V.V., Auzeliene, I., Daubaras, L. (2016). Urban gardening: Elements, social, cultural and recreational aspects. MAZOWSZE

Studia Regionalne, 18, 35–47. Retrieved from: https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/18/msr_18_auzeline_i_inni.pdf

Fritsche, M., Klamt, M., Rosol, M., Schulz, M. (2011). Social dimensions of urban restructuring: Urban gardening, residents’ participation, gardening exhibitions. In: W. Endlicher (ed.), Perspectives in urban ecology: Studies of ecosystems and interactions between humans and nature in the metropolis of Berlin (pp. 261-295). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. http://doi.org/10.1007/978-3-642-17731-6_9

Kim są polscy działkowcy? Badanie wykonane przez Krajową Radę PZD przy współudziale okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD (2011). Warszawa: KR PZD.

Klepacki, P., Kujawska, M. (2018). Urban allotment gardens in Poland: Implications for botanical and landscape diversity. Journal of Ethnobiology, 38 (1), 123–137. https://doi.org/10.2993/0278-0771-38.1.123

Martens, N.E., Nordh, H., Gonzalez, M.T. (2018). Visiting the allotment garden – a complete experience. Journal of Housing for the Elderly, 32 (2), 121–134. https://doi.org/10.1080/02763893.2018.1431580

Mokras-Grabowska, J. (2019). Recreational space – forms, transformations and innovative trends in development. Geography and Tourism, 7 (1), 7–16. https://doi.org/10.36122/GAT20190701

Mokras-Grabowska, J. (2020). Allotment gardening in Poland – new practices and changes in recreational space. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 24 (4), 245–252. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0039

Moskalonek, Ż., Połom, M., Puzdrakiewicz, K. (2020). Changes in the function of allotment gardens in an attractive location based on the example of Tri-City in Poland. Land, 9 (11), 464. https://doi.org/10.3390/land9110464

Nordh, H., Wiklund, T.K., Koppang, K.E. (2016). Norwegian allotment gardens – a study of motives and benefits. Lanscape Research, 41 (8), 853–868. https://doi.org/10.1080/01426397.2015.1125457

Poniży, L., Latkowska, M.J., Breuste, J., Hursthouse, A., Joimel, S., Kulvik, M., Leitao, T.E., Mizgajski, A., Voigt, A., Kacprzak, E., Maćkiewicz, B., Szczepańska, M. (2021). The rich diversity of urban allotment gardens in Europe: Contemporary trends in the context of historical, socio-economic and legal conditions. Sustainability, 13 (19), 11076. https://doi.org/10.3390/su131911076

Programy PZD (2019). Warszawa: PZD.

Szkup, R. (2013). Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkup, R., Pytel, S. (2016). Rodzinne ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Dissertations of Cultural Landscape Commission, 32, 109–124.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1419.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Dz.U. 2014, poz. 40.

Vejre, H., Eiter, S., Hernández-Jiménez, V., Lohrberg, F., Loupa-Ramos, I., Recasens, X., Pickard, D., Scazzosi, L., Simon-Rojo, M. (2016). Can agriculture be urban? In: F. Lohrberg, L. Lička, L. Scazzosi, A. Timpe (eds), Urban agriculture Europe (pp. 18–25). Berlin: Jovis Verlag.

Wolaniuk, A. (1991). Ogrody działkowe Łodzi jako teren wypoczynku mieszkańców miasta. Turyzm, 1, 31 –53.

First Page

99

Last Page

105

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.