•  
  •  
 

About This Journal


Основная информация

Издание журнала „Folia Litteraria Rossica” из серии Acta Universitatis Lodziensis, аффилированного с кафедрой русской литературы и культуры Лодзинского университета, было возобновлено в 2010 г. после десятилетнего перерыва. Он выходит в качестве ежегодника в бумажной и электронной версиях; начиная с 2013 года, первичной версией журнала является электронный вариант, публикуемый в Репозитории Лодзинского университета/Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1385).

Редакция принимает к печати оригинальные, нигде до настоящего времени не публиковавшиеся материалы. Кроме научных статей, мы публикуем рецензии на научные труды, а также отчеты о конференциях и научных сессиях. Материалы рецензируются анонимно двумя независимыми специалистами (double blind review). Состав редакции и Программного совета, а также группы рецензентов – международный.

Тексты принимаются ежегодно до конца мая (на русском и польском языках).

ISSN:1427-9681

eISSN:2353-4834

Член Комитета по делам издательской этики (Committee on Publication Ethics – COPE)

Политика Open Acces

Журнал „Folia Litteraria Rossica” выходит в прямом доступе (Open Access) по лицензии Creative Commons Признa ние авторства – Без зависимых произведений 3.0 Польша.

Рейтинговая оценка Министерства науки и высшего образования Польши

Согласно рейтинговому списку научных журналов МНиВО за 2019 г. журналу „Folia Litteraria Rossica” было присвоено 20 баллов.

Референтные базы, в которых индексируется журнал

BazHUM

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

Index Copernicus

POL-on

ERIH PLUS

MIAR

MLA Directory of Periodicals

MLA International Bibliography


General Information

The academic journal "Folia Litteraria Rossica", belonging to the series Acta Universitatis Lodziensis, is affiliated at the Chair of Russian Literature and Culture. Re-launched in 2010 after a ten-years’ interval, it is issued yearly, in the parallel printed and electronic formats. Since 2013 the electronic edition is the primary one; it is published in the University of Lodz Repository.

The editorial board invites submissions of original, previously unpublished manuscripts. Alongside academic papers, the journal publishes reviews of academic works, as well as reports of conferences and symposia. The sent in materials are subjected to double-blind reviews by two independent specialists in a given field. The editorial board and scientific committee are comprised of scholars from various countries and the reviewing team is international as well.

Manuscripts can be submitted by the end of each calendar year. The language of contributions can be Russian or Polish.

ISSN: 1427-9681

eISSN: 2353-4834

The member of Committee on Publication Ethics (COPE)

Open Access Policy

The journal Folia Litteraria Rossica is published in open access under Creative Commons CC BY-NC-ND User Licence 3.0. Poland (‘Attribution – No Derivative Works’).

The Polish Ministry of Science and Higher Education grading

According to the official listing of academic journals (issued 2019) awarding points for academic standards, Folia Litteraria Rossica has been allocated 20 points.

The journal is indexed in:

BazHUM

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

Index Copernicus

POL-on

ERIH PLUS

MIAR

MLA Directory of Periodicals

MLA International Bibliography


O czasopiśmie

Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis, afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ, zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie w 2010 r. Ukazuje się jako rocznik w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja przyjmuje do druku oryginalne materiały nigdzie dotąd niepublikowane z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa (specjalność – literaturoznawstwo rosyjskie),w tym komparatystyki literacko-kulturowej. Poza artykułami naukowymi publikujemy recenzje prac naukowych, a także sprawozdania z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double blind review). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

Teksty (w języku rosyjskim i polskim) przyjmujemy do końca roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie kolejnego numeru.

ISSN: 1427-9681

eISSN: 2353-4834

Członek Stowarzyszenia Committee on Publication Ethics (COPE)

Polityka Open Acces

Wszystkie materiały w czasopiśmie „Folia Litteraria Rossica” ukazują się w Otwartym Dostępie (Open Accses) na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND.

Punktacja MNiSW

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 2019 r. czasopismo „Folia Litteraria Rossica” uzyskało 20 pkt.

Bazy referencyjne, w których indeksowane jest pismo

BazHUM

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

Index Copernicus

POL-on

ERIH PLUS

MIAR

MLA Directory of Periodicals

MLA International Bibliography