•  
  •  
 

Russian Title

Функционирование итератива в рассказах А. П. Чехова

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8433-8396 Семенова Нина

Abstract

The article presents the hypothesis that in Chekhov’s late stories the increasing share of iterative storytelling is a consequence of the reduction of eventfulness. The relations between the singular and the iterative in the story “The Two Volodyas” are presented. Lexical markers of the iterative are considered, which makes it possible to reconstruct the event in the logic of movement from the deep, verbal, level to the “surface” structures.

Russian Abstract

В статье излагается гипотеза об увеличении доли итеративного повествования как следствии редукции события в поздних рассказах А. П. Чехова. Представлены соотношения сингулятива и итератива в рассказе Володя большой и Володя маленький. Рассматриваются лексические индикаторы итератива, что позволяет произвести реконструкцию события в логике движения от глубинного, словесного, уровня к «поверхностным» структурам.

Keywords

iterative, singulative, event, Anton Chekhov, “The Two Volodyas”

Russian Keywords

итератив, сингулятив, событие, А. П. Чехов, „Володя большой и Володя маленький”

References

Chudakov, Aleksandr P. Poetika Chekhova. Moskva: Nauka, 1971.

Frazeologicheskii slovar russkogo yazyka, ed. A. I. Molotkova. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1968.

Genette, Gérard. Povestvovatelnyi diskurs. In: Raboty po poetike. Figury. Vol. 2. Moskva: izdatelstvo im. Sabashnikovykh, 1998.

Khrakovskii, Viktor S. Semanticheskie tipy mnozhestva situatsii i ikh estestvennaya klassifikatsiya. In: Tipologiya iterativnykh konstruktsii. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1989: 5–53.

Knyazev, Yurii P. Vyrazhenie povtoryaemosti deistviya v russkom i drugikh slavyanskikh yazykakh. In: Tipologiya iterativnykh konstruktsii. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1989: 132–145.

Meletinskii, Eleazar M. Istoricheskaya poetika novelly. Moskva: Nauka 1990.

Sakharova, E. M. Primechaniya. In: A. P. Chekhov. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 30 t. Vol. 8. Moskva: Nauka 1977: 213–214.

Schmidt, Wolf. Narratologiya. Moskva: Yazyki slavyanskoi kultury, 2003.

Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Vol. 8, Moskva, Leningrad: izdatelstvo AN SSSR, 1958.

First Page

189

Last Page

199

Language

rus

Share

COinS