•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

Стиховедческая метафора в поэзии и прозе Георгия Шенгели

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8424-1861 Рогачева Наталья

Abstract

The article deals with the semantics of metapoetic term and metapoetic metaphor in the artistic and academic discourse of Georgy Shengeli, poet and versification expert. The paper scrutinizes a complex of metaphors used by Shengeli in his theoretical and lyrical texts to define rhythm, rhyme, stanza, and other poetological categories. A thematic classification of such metaphoric labels is proposed (military, architectural, physiologic and other metaphors of a poetic text). An analysis of the metaphor of breath in Shengeli’s poems and research texts reveals similarities and differences in shaping figurative meanings in the artistic and the academic context.

Russian Abstract

Статья посвящена проблеме семантики стиховедческого термина и стиховедческой метафоры в художественном и научном дискурсе поэта и стиховеда Георгия Шенгели. Рассматривается комплекс метафор, применяемых Шенгели в теоретических и лирических текстах для определения ритма, рифмы, строфы и других филологических категорий. Предложена тематическая классификация метафорических обозначений стиховой формы (милитаристская, архитектурная, органическая и др. метафоры стиха). На основе анализа пневматологической метафоры в стиховедческом и научном текстах Шенгели показано сходство и различие формирования переносного значения образа в научном и художественном контекстах.

Keywords

Georgy Shengeli, metapoetic metaphor, metapoetic term, scientific and poetic language conversion, bilingualism

Russian Keywords

Георгий Шенгели, стиховедческая метафора, стиховедческий термин, конверсия научного и поэтического языка, билингвизм

References

Akhapkin, Denis. ≪Filologicheskaya metafora≫ v poetike Iosifa Brodskogo. In: Russkaya filologiya: Sbornik nauchnykh rabot molodykh filologov. Vyp. 9. Tartu: Tartuskii universitet, 1998: 228–238.

Belyi, Andrei. Budem iskat melodii. In: Stikhotvoreniya i poemy. Moskva: Respublika, 1994: 320–323.

Fateeva, Natalya A. Poeziya kak filologicheskii diskurs, 2-e izd. Moskva: Yazyki slavyanskoi kultury, 2017.

Gasparov, Mikhail L. ≪Tesnota stikhovogo ryada≫. Semantika i sintaksis. In: Analysieren als Deuten. Wolf Schmidt zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Lazar Fleishman, Christine Gölz und Aage A. Hansen-Love. Hamburg: Hamburg University Press, 2004: 85–95.

Ginzburg, Lidiya Ya. Benediktov. In: Raboty dovoennogo vremeni: Stati, retsenzii, monografiya. Sankt-Peterburg: Petropolis, 2007: 316–354.

Mandelshtam, Osip Ye. Batyushkov. In: Sobranie sochinenii: v 4 t. Vol. 1. Moskva: Terra, 1991: 261.

Maslova, Valentina A. „Poeticheskaya lingvistika kak «stiranie granits mezhdu naukoi i iskusstvom» (Yu. S. Stepanov)”. Kritika i semiotika. No. 17 (2012): 138–148.

Mayakovskii, Vladimir V. Polnoe sobranie sochinenii: v 13 t. Moskva: GIKhL, 1955–1961.

Mikhailov, Aleksandr V. Metody i stili literatury. Moskva: IMLI RAN im. A. M. Gorkogo, 2008.

Semenov, Vadim. “Funktsionalnaya bimetriya v stikhe M. Tsvetaevoi (na materiale stikhotvoreniya «Nepodrazhaemo lzhet zhizn…», 1922)”. Toronto Slavic Quartery. No. 32 (2010): 96–111.

Shengeli, Georgii. Stikhotvoreniya i poemy. Vol. 1. Moskva: Vodolei, 2017.

Shengeli, Georgii. Tekhnika stikha. Moskva: GIKhL, 1960.

Stepanov, Yurii S. Protei: Ocherki khaoticheskoi evolyutsii. Moskva: Yazyki slavyanskoi kultury, 2004.

Toporov, Vladimir N., Tsivyan, Tatyana V. Nervalianskii sloi u Akhmatovoi i Mandelshtama (Ob odnom podtekste akmeizma). In: Novo-Basmannaya, 19. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1990: 420–447.

Tsvetaeva, Marina. Poema vozdukha. In: Sobranie sochinenii: v 7 t. Vol. 3. Part 1. Moskva: Terra, 1997: 137–144.

Tynyanov, Yurii N. Problemy stikhotvornogo yazyka. In: Literaturnyi fakt. Moskva: Vysshaya shkola, 1993: 23–121.

Yampolskii, Mikhail B. Iz khaosa (Dragomoshchenko: poeziya, fotografiya, filosofiya). Sankt-Peterburg: Seans, 2015: 225–234.

Zhirmunskii, Viktor M. Vvedenie v metriku: Teoriya stikha. In: Teoriya stikha. Leningrad: Sovetskii pisatel, 1975: 5–232.

Zubova, Lyudmila V. Yazyki sovremennoi poezii. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2010.

First Page

91

Last Page

101

Language

rus

Share

COinS