•  
  •  
 

Polish Title

Mowa 80‑letniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną – studium przypadku

Abstract

This article is devoted to the case study of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia. The main objectives of the discussion were: presentation of detailed results of qualitative research on linguistic communication, diagnosis of speech disorders and proposing examples of exercises useful for patient therapy. This text consists of a theoretical part in which the author describes the disorder that is the subject of the study and the methodological part presenting the method, technique, and research tools. During the study, authors used questionnaires for interview and observation as well as part of diagnostic test of Jadwiga Szumska’s aphasia study (1980). A detailed description of the study was then presented and a speech diagnosis was made. Considering the communication possibilities and personal interests, an appropriate therapeutic program was proposed.

Polish Abstract

Zaprezentowany artykuł został poświęcony studium przypadku osiemdziesięcioletniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną. Głównymi celami rozważań były: przedstawienie szczegółowych wyników jakościowych badań dotyczących komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz propozycja przykładowych ćwiczeń przydatnych w terapii pacjentki. Niniejszy tekst składa się z części teoretycznej, w której autorka dokonała opisu zaburzenia będącego przedmiotem badań, oraz części metodologicznej, prezentującej metodę, techniki oraz narzędzia badawcze. Podczas badań posłużono się autorskimi kwestionariuszami wywiadu i obserwacji oraz częścią testu diagnostycznego badania afazji Jadwigi Szumskiej (1980). Następnie zaprezentowano szczegółowy opis przeprowadzonego badania oraz postawioną diagnozę logopedyczną. Biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne oraz pole zainteresowań pacjentki, zaproponowano odpowiedni program terapeutyczny.

Keywords

sensory‑motor aphasia, speech, linguistic communication

Polish Keywords

afazja sensoryczno‑motoryczna, mowa, komunikacja językowa

References

Jastrzębowska G., Kozołub A. (1999), Afazja, dysfazja, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 585–610.

Łobocki M. (2005), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Maruszewski M. (1966), Afazja – zagadnienia teorii i terapii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Panasiuk J. (2012a), Afazja. Typologia zaburzeń. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 569–621.

Panasiuk J. (2012b), Afazja a interakcja. Tekst, metatekst, kontekst, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Panasiuk J. (2014), Neurobiologiczne podstawy mowy, [w:] K. Kaczorowska‑Bray, J. Kuczkowski, S. Milewski (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 359–409.

Pilch T. (2010), Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 77–78.

Szumska J. (1980), Metody badania afazji, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

First Page

115

Last Page

125

Language

pol

Share

COinS