•  
  •  
 

Polish Title

Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych

Abstract

This article is a summary of a thesis devoted to the problem of chewing and swallowing in adults. It contains the description and results of the research conducted by the researcher on a group of 83 people, including 71 people living in the Social Assistance Home in Kalisz, who were diagnosed with different diseases. This issue has not yet been studied in Poland by speech therapists, and most of the available materials concerned dysphagia as a symptom associated with specific conditions and in discussing the development of swallowing and chewing activities in children. The presented research is part of the newly emerging branch of speech therapy – gerontologopedi.

Polish Abstract

Artykuł stanowi streszczenie pracy magisterskiej poświęconej tematyce zaburzeń żucia i połykania u osób dorosłych. Zawiera opis i wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań na grupie 83 osób, w tym 71 podopiecznych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, u których rozpoznano różne jednostki chorobowe. Zagadnienie to nie było dotychczas badane w Polsce przez logopedów, a większość dostępnych materiałów dotyczyła rozwoju czynności połykania i żucia u dzieci oraz dysfagii jako objawu towarzyszącego ściśle określonym schorzeniom. Przedstawione badania wpisują się w zakres rozwijającej się gałęzi logopedii – gerontologopedii.

Keywords

dysphagia, chewing, swallowing

Polish Keywords

dysfagia, żucie, połykanie

References

Belfasky P.C., Mouadeb D.A., Rees C. (red.), 2008, Eating Assessment Tool (EAT‑10), http://polykanie.reisspartners.pl/images/pdf/EAT_10pol.pdf (dostęp: 22.06.2016).

Bergmaschi R. (red.), 2008, Dysphagia in Multiple Sclerosis (DYMUS), http://polykanie.reisspartners.pl/images/pdf/DYMUS.pdf (dostęp: 22.06.2016).

Fuller G., Turaj W. (red.), 1999, Badanie neurologiczne – to proste, Wrocław: Elsevier & Partner.

Gatkowska J., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grabias S., Kurkowski M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Hamerlińśka‑Latecka A., 2015, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Lampart‑Busse M., 2007, Połykanie – etiologia i wpływ na artykulację, „Logopeda. Czasopismo Internetowe”, nr 4, s. 132–136, http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/67_logopeda___nr_4.pdf (dostęp: 12.11.2016).

Litwin M., 2009, Logopedyczna terapia zaburzeń połykania w chorobach neurogennych, „Logopeda. Czasopismo Internetowe”, nr 7, s. 125–128, http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/83_logopeda_nr_7_.pdf (dostęp: 12.11.2016).

Litwin M., Pietrzyk I., 2013, Diagnoza i terapia dysfagii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.

Narożny W., Szmaj M., 2014, Zaburzenia mowy w dysfagii, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 175–185.

Nowak A., 1990, Zaburzenia połykania, [w:] F. Kokot (red.), Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Prosiegel M., Wagner‑Sonntag E., Scheicher M., 2000, Dysfagie neurogenne, „Rehabilitacja Medyczna”, t. 4, z. 3, s. 72–80.

Stręk P., 2002, Diagnostyka dysfagii ustno‑gardłowej, „Terapia”, nr 10, z. 2, s. 12–15.

Trapl M., Enderle P., Nowotny M. (red.), 2007, Gugging Swallowing Screen (GUSS), http://polykanie.pl/ (dostęp: 12.11.2016).

Wskirska‑Woźnica B., Pruszewicz A., Walczak A., 2002, Zaburzenia połykania – postępowanie diagnostyczne i zasady rehabilitacji, „Przewodnik Lekarza. Otolaryngologia”, nr 9, s. 102–104.

First Page

127

Last Page

143

Language

pol

Share

COinS