•  
  •  
 

Polish Title

Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku

Abstract

The article concerns the problem of speech underdevelopment of aphasic type. It constitutes the case study of 6‑year‑old girl with the developmental disorder of speech and language. The author evaluates the language and communication possibilities of the child. The complex characteristics of child’s speech is conducted with the reference to all subsystems of language (phonological, morphological, lexical and syntactic). The procedure of diagnosis and the proposal of speech therapy were presented.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy problematyki niedokształcenia mowy o typie afazji. Stanowi studium przypadku sześcioletniej dziewczynki z zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Autorka poddaje ocenie możliwości językowe i komunikacyjne dziecka. Dokonuje szczegółowej charakterystyki jego mowy z odniesieniem do wszystkich podsystemów języka (fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego). Przedstawiona została również procedura diagnozy oraz propozycja terapii logopedycznej.

Keywords

linguistics, speech therapy, case study, speech underdevelopment of aphasic type, developmental disorder of speech and language

Polish Keywords

językoznawstwo, logopedia, studium przypadku, niedokształcenie mowy o typie afazji, zaburzenia rozwoju mowy i języka

References

Bogdanowicz M., 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Dilling‑Ostrowska E., 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: PaństwowyZakład Wydawnictw Lekarskich, s. 18–30.

Drewniak‑Wołosz E., Paluch A., 2009, Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopeda”, nr 1(7), s. 90–99.

Herzyk A., 1992, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.

Jastrzębowska G., 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kaczmarek L., 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Kordyl Z., 1968, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurowska M., 2008, Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi i samodzielnego wypowiadania u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego,[w:] J. Porayski‑Pomsta (red.), Diagnoza i terapia w logopedii, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 339–348.

Majewska Z., Szelożyńska K., 1959, Zaburzenia mowy u dzieci z niedowładami prawo-i lewostronnymi, „Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska”, t. IX, nr 6, s. 751–758.

Mierzejewska H., Emiluta‑Rozya D., 1998, Propozycja modyfikacji projektu „Badania mowy” I. Styczek, „Logopedia”, nr 25, s. 49–63.

Mitrinowicz‑Modrzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Paluch A., Drewniak‑Wołosz E., Mikosza L., 2012, Afa‑Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Panasiuk J., 2008, Standard postępowania logopedycznego w afazji, „Logopedia”, nr 37, s. 69–89.

Panasiuk J., 2010, Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna, [w:] B. Cyl (red.), Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Katowice:Regionalny Ośrodek Metodyczno‑Edukacyjny Metis w Katowicach, s. 30–69.

Panasiuk J., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 309–345.

Parol U., 1989, Dziecko z niedokształceniem mowy: diagnoza, analiza, terapia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pruszewicz A., 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Sawa B., 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Spionek H., 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stasiak J., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 239–264.

Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szumska J., 1982, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 7–17.

Traczyńska H., 1982, Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 31–37.

Zaleski T., 1993, Klasyfikacja zaburzeń mowy, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 47–50.

First Page

11

Last Page

20

Language

pol

Share

COinS