•  
  •  
 

Polish Title

Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej

Abstract

Logopaedics prevention consists in the prevention and early detection of speech disorders to provide adequate therapeutic action, limiting or eliminating the negative effects of language‑related abnormalities. As a part of speech‑language prophylaxis the speech‑language screening is provided. It aims at identifying persons requiring in‑depth speech diagnosis. The article presents the results of speech screening of pupils of grades I–III in one of primary schools in Łódź. Some practical conclusions drawn from the research are also presented.

Polish Abstract

Profilaktyka logopedyczna polega na zapobieganiu, a także wczesnym wykrywaniu zaburzeń mowy, by wprowadzić adekwatne działania terapeutyczne, ograniczające lub eliminujące negatywne skutki nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi się badania przesiewowe mowy, których celem jest wytypowanie osób wymagających pogłębionej diagnozy logopedycznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przesiewowych mowy uczniów klas I–III jednej ze szkół podstawowych w Łodzi. Jednocześnie przedstawiono praktyczne wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.

Keywords

prevention in speech‑language pathology, screening, children in early school age

Polish Keywords

profilaktyka logopedyczna, badanie przesiewowe, dzieci w wieku wczesnoszkolnym

References

Błeszyński J.J., 2015, Wczesna interwencja – różne podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała, Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: HarmoniaUniversalis, s. 31–42.

Demel G., 1998, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Emiluta‑Rozya D., 2015, Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa, [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.), Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, seria: „Z prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. XII, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 32–43.

Emiluta‑Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2014, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy dzieci dwu‑, cztero‑ i sześcioletnich, Warszawa: Wydawnictwo Akademii PedagogikiSpecjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Gacka E., 2013, Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [w:] D. Müler, A. Sobczak (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Łódź: Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego, s. 47–58.

Gordon R., 1987, An operational classification of disease prevention, [w:] J.A. Steinberg, M.M. Silverman (red.), Preventing mental disorders, Rockville: Department of Health and Human Services, s. 20–26.

Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2002, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin: Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Zakład Logopedii i JęzykoznawstwaStosowanego.

Gunia G., 2011, Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce, [w:] G. Gunia, V. Lechta (red.), Wprowadzenie do logopedii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 53–67.

Kabała A., 2015, Przesiewowy test do badań artykulacji, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej.

Kaczorowska‑Bray K., 2015, Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 223–262.

Kochanowska E., 2012, Sytuacja szkolna dzieci z wadami wymowy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 197–212.

Michalak‑Widera I., 2009, Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.

Michalak‑Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat 2.

Mrazek P., Haggerty R. (red.), 1994, Reducing the Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research, Washington: National Academy Press.

Muszyński H., 1965, Działanie profilaktyczne w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze”, nr 3, s. 1–4.

Pluta‑Wojciechowska D., 2015, Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność, [w:] J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Wczesna interwencja w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 17–29.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, 2016, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1 (dostęp: 13.07.2017).

Tarkowski Z., 1992, Przesiewowy test logopedyczny, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.

Węsierska K., 2012, Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 25–47.

Woynarowska B., 2005, Profilaktyka, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 943–946.

First Page

31

Last Page

42

Language

pol

Share

COinS