•  
  •  
 

Polish Title

Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy

Abstract

The aim of the study was to present new diagnostic methods of evaluation of voice activity for phoniatrists’ and speech therapists’ needs. The voice formation depends not only on the correct contraction and vibration of the vocal cords, which reinforce the acoustic Energy of the fundamental tone, but also on the function of the resonant cavities and articulatory organs, affecting the timbre and the production of sound elements of speech, that is sounds. The European Society of Laryngology has proposed a diagnostic protocol since 2001. It recommends: videolaryngostroboscopy (VLS), acoustic examination and voice self‑assessment, except for interview and physical examination. Examination of acoustic parameters allows for objective analysis of the larynx tone. This is an important and only advantage of this method. Comprehensive voice analysis includes subjective and objective examinations, evaluating, based on GRBAS scale, the voice character and different modifications of voice malfunction, that specify functional, emotional and physical condition of examined person, may determine how the extent of the voice disorder may affect quality of life. They allow to determine proper etiology, make a diagnosis, plan the treatment schedule and follow up voice disorder effects of treatment.

Polish Abstract

Celem pracy było przedstawienie nowych metod diagnostycznych oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy. Czynność tworzenia głosu zależy nie tylko od prawidłowego zwarcia i drgań fałdów głosowych wzmacniających energię akustyczną tonu podstawowego, ale również od funkcji jam rezonacyjnych oraz narządów artykulacyjnych wpływających na barwę głosu i wytwarzanie dźwiękowych elementów mowy, czyli głosek. Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne z 2001 roku zaproponowało protokół diagnostyczny, który zaleca, poza wywiadem i badaniem przedmiotowym, przeprowadzenie oceny odsłuchowej głosu, badania wideolaryngostroboskopowego (VLS), badań akustycznych oraz samooceny jakości głosu. Badanie parametrów akustycznych głosu pozwala na obiektywną analizę tonu krtaniowego. Jest to ważna zaleta tej metody. Kompleksowa analiza głosu, obejmująca zarówno badania obiektywne, jak i subiektywne dotyczące oceny charakteru tworzonego głosu za pomocą skali GRBAS, oraz różne modyfikacje testów niesprawności głosowej określające stan funkcjonalny, emocjonalny i fizyczny badanej osoby, pozwalają na stwierdzenie, w jakim stopniu zaburzenie głosu może wpływać na jakość życia. W codziennej praktyce foniatry i logopedy umożliwiają rzetelne określenie etiologii, postawienie rozpoznania, zaplanowanie leczenia oraz monitorowanie efektów leczenia zaburzeń głosu.

Keywords

diagnostic methods, evaluation of voice activity, phoniatrists’ and speech therapists’ needs

Polish Keywords

metody diagnostyczne, ocena czynności głosu, potrzeby foniatryczne i logopedyczne

References

Dejonckere P.H., Bradley P., Clemente P., Cornut P., Crevier‑Buchman L., Friedrich G., Van De Heyning P., Remacle M., Woisard V., 2001, A basic protocol for functional assessmentof voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments andevaluating new assessment techniques, „European Archives of Oto‑Rhino‑Laryngology”, vol. 258, s. 77–82.

Hirano M., 1981, Clinical examination of voice, New York: Springer.

Kluch W., Zielińska‑Bliźniewska H., Olszewski J., 2011, Ocena wideolaryngostroboskopowofoniatryczna i percepcyjna głosu u chorych ze stanami przedrakowymi krtani przed leczeniem chirurgicznym i rehabilitacją i po nich, „Lekarz Wojskowy”, nr 89(4), s. 1–5.

Mathieson L., 1993, Vocal tract discomfort in hyperfunctional dysphonia, „Voice”, vol. 2, s. 40–48.

Niebudek‑Bogusz E., 2009, Postępowanie w dysfoniach zawodowych w krajach Unii Europejskiej i na świecie, „Medycyna Pracy”, nr 60(2), s. 151–158.

Niebudek‑Bogusz E., Woźnicka E., Śliwińska‑Kowalska M., 2010, Zastosowanie skali dyskomfortu traktu głosowego w diagnozowaniu dysfonii czynnościowej, „Otorynolaryngologia”, nr 9(4),s. 204–209.

Obrębowski A., 2008, Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Owczarek K., Zielińska‑Bliźniewska H., Olszewski J., 2013, Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, „Laryngologia w Przypadkach – Medycynapo Dyplomie”, nr 1(65), s. 4–10.

Pruszewicz A., 2002, Metody badania narządu głosu „Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi”, nr 2(2), s. 3–25.

Pruszewicz A., Obrębowski A., Wiskirska‑Woźnica B., Wojnowski W., 2004, W sprawie kompleksowej oceny głosu – własna modyfikacja testu samooceny sprawności głosu (Voice Handicap Index), „Otolaryngologia Polska”, nr 58(3), s. 547–549.

Sielska‑Badurek E., Niemczyk K., 2015, Diagnostic protocol in voice disorders, „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”, nr 4(2), s. 12–18.

Wiskirska‑Woźnica B., 2002, Kompleksowa ocena głosu w schorzeniach organicznych i czynnościowych krtani, rozprawa habilitacyjna, Poznań: Akademia Medyczna.

Woźnicka E., Niebudek‑Bogusz E., Kwiecień J., Wiktorowicz J., Śliwińska‑Kowalska M., 2012, Applicability of the vocal tract discomfort (VTD) scale in evaluating the effects of voice therapyof occupational voice disorders, „Medycyna Pracy”, vol. 63, s. 141–152.

Zielińska‑Bliźniewska H., Pietkiewicz P., Miłoński J., Urbaniak J., Olszewski J., 2013, Analiza akustyczna i wydolności głosu nauczycieli akademickich z rozpoznaną hiperfunkcjonalną dysfonią za pomocą oprogramowania DiagnoScope Specialist, „Otolaryngologia Polska”,nr 67(3), s. 144–148.

First Page

91

Last Page

99

Language

pol

Share

COinS