•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego

Abstract

The article presents the case study of 85-year-old man with the early stage Alzheimer’s dementia. The results of speech therapy diagnosis including the methods of diagnostic procedure were discussed. The nature of speech disorders in Alzheimer’s dementia with particular focus on the symptoms of lexical and semantic skills as well as narration skills were described. The main objectives and therapeutic strategies were also indicated as well as the methods of speech therapy applied in the case of tested patient. The proposition of speech therapy including the description of first 12 months of therapy were presented.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono opis przypadku 85-letniego mężczyzny z otępieniem alzheimerowskim w fazie łagodnej. Omówiono wyniki diagnozy logopedycznej i wskazano metody postępowania diagnostycznego. Opisano charakter zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim, ze szczególnym uwzględnieniem objawów zaburzeń sprawności leksykalno-semantycznej oraz sprawności narracyjnej. Wskazano również główne cele i strategie terapeutyczne oraz metody terapii logopedycznej stosowane w przypadku badanego pacjenta. Przedstawiono propozycję terapii logopedycznej, obejmującą opis pierwszych dwunastu miesięcy terapii.

Keywords

Alzheimer’s disease, Alzheimer’s dementia, diagnosis and speech therapy

Polish Keywords

choroba Alzheimera, otępienie alzheimerowskie, diagnoza i terapia logopedyczna

References

American Psychiatric Association, 1994, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, wyd. 4, Washington.

Antczak-Kujawin Justyna, 2017, O metodach badań sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu – z perspektywy logopedy, „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”, nr 2(14), s. 118–128.

Barcikowska Maria, 2012, Choroba Alzheimera – rozpoznawanie, [w:] Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Otwock: Medisfera, s. 58–81.

Barcikowska Maria, Bilikiewicz Adam, 2004, Choroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Domagała Aneta, 2007, Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała Aneta, 2014, Memory-books w terapii logopedycznej osób z otępieniem, [w:] D. Baczała, J. J. Błeszyński (red.), Terapia logopedyczna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 269–285.

Domagała Aneta, 2015a, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała Aneta, 2015b, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 995–1021.

Gawron Natalia, 2008, Metody oddziaływań niefarmakologicznych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania poznawczego, stanu psychicznego i zapobiegających występowaniu zaburzeń zachowania u pacjentów z chorobą Alzheimera, [w:] E. Łojek, A. Bolewska (red.), Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 123–155.

Goodglass Harold, Kaplan Edith, 1983, The assessment of aphasia and related disorders, 2nd ed., Philadelphia: Lea & Febiger.

Gustaw Katarzyna, 2007, KONTAKT – czyli strategie komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera, Warszawa: Wydawnictwo Ludbeck, s. 22–43.

Jodzio Krzysztof, 2011, Diagnostyka neurologiczna w praktyce klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kindell Jackie, Griffiths Harold, 2006, Speech and language therapy intervention for people with Alzheimer’s disease, [w:] K. Bryan, J. Maxim (eds.), Communication Disabilities in the Dementias, Chichester: Whurr Publishers, s. 201–237.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, 2000, Kraków–Warszawa: Vesalius.

Maxim Jane, Bryan Karen, 2006, Language, communication and cognition in the dementias, [w:] K. Bryan, J. Maxim (eds.), Communication Disabilities in the Dementias, Chichester: Whurr Publishers, s. 73–124.

McKhann Guy, Knopman David, Chertkow Howard i wsp., 2011, The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease, „Alzheimer’s Dementia”, no. 3, s. 263–269.

Olszewski Henryk, 2008, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szczudlik Andrzej (red.), 2016, Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce. Raport RPO, wyd. II, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Szczudlik Andrzej, Parnowski Tadeusz, 2012, Otępienie, diagnostyka i leczenie otępień, Otwock: Medisfera.

First Page

11

Last Page

22

Language

pol

Share

COinS