•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Jak wspomagać rozwój językowy dzieci wielojęzycznych? Postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Abstract

The author describes the most important aspects of bilingualism and multilingualism by presenting the specifics of the work of Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS & Co. which offers bilingual education. The main objective of this way of teaching is to achieve a functional bilingualism among children and to prepare them for further learning processes conducted in the second language. The author characterizes both, multilingual children’s language difficulties, which may hinder communication with others, and the psychological aspects of a sense of alienation and disability to be a community member. Using her work experieince, the author presents the methods of working with multilingual children, from a speech therapist’s, and a Polish language as L2 teacher’s, point of view. The author emphasizes the importance of supporting the children’s speech with a formal way of teaching Polish, and points out the need to assist them in their multilingual growth.

Polish Abstract

Autorka omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dwu- i wielojęzyczności. Przedstawia specyfikę pracy Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Kids & Co., oferującego model edukacji dwujęzycznej. Nadrzędnym jej celem jest osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności funkcjonalnej oraz przygotowanie go do kontynuacji nauki w L2. Autorka opisuje problemy językowe dzieci wielojęzycznych, ktore utrudniają pełne porozumienie z innymi oraz ich aspekt psychologiczny. Korzystając z własnych doświadczeń, przedstawia metody pracy z dziećmi wielojęzycznymi z punktu widzenia logopedy praktyka i lektora języka polskiego jako obcego. Podkreśla, że wspomaganie akwizycji L2 musi być oparte na nauczaniu formalnym języka. Zwraca uwagę na potrzebę wspierania dzieci w ich wielojęzycznym rozwoju.

Keywords

speech and language therapy, glottodidactics, Polish as a second language, bilingualism, multilingualism

Polish Keywords

logopedia, glottodydaktyka polonistyczna, dwujęzyczność, wielojęzyczność

References

Bańko Mirosław (red.), 2007, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błasiak-Tytuła Marzena, 2011, Kilka uwag na temat bilingwizmu, [w:] M. Michalik (red.), Nowa logopedia, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków: Collegium Columbinum, s. 57–70.

Cieszyńska Jagoda, 2010, Dwujęzyczność – rozumienie siebie jako Innego, [w:] J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Koredo (red.), Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej– metoda krakowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 1–22.

Cieszyńska-Rożek Jagoda, 2012, Rozwój mowy polskich dzieci na obczyźnie – zjawiska normatywne czy zaburzenia rozwojowe?, [w:] M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (red.), Nowa logopedia, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 67–83.

Coste Daniel, North Brian, Sheils Joseph, Trim John, 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli.

Kucharska Angelika, 2012, Dwujęzyczny świat dzieci. Program edukacji anglojęzycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, dokument wewnętrzny Kids & Co., Warszawa.

Kurcz Ida, 2007, Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?, [w:] taż (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 9–39.

Markowski Andrzej, 2009, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Młyński Rafał, 2012, Dwujęzyczność dziecięca w perspektywie glottodydaktyki i logopedii. Próba syntezy, [w:] M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek (red.), Nowa logopedia, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 93–110.

Nott-Bower Aneta, 2015, Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych, „Forum Logopedyczne”, nr 23, s. 34–40.

Porayski-Pomsta Józef, 2010, Psycholingwistyczne aspekty uczenia się vs. nauczania języka drugiego, [w:] E. Bem-Wiśniewska (red.), Zabawy pożyteczne prozą, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 326–336.

Saran-Pasoń Edyta, 2010, Kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci jednio dwujęzycznych w wieku od 3. do 5. roku życia, [w:] M. Michalik, A. Siudak (red.), Nowa logopedia, t. 1: Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków: Collegium Collumbinum, s. 71–84.

Wierzbicka-Piotrowska Elżbieta, 2017, Kolejność wprowadzania przypadków gramatycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 26, s. 3–12.

First Page

23

Last Page

34

Language

pol

Share

COinS