•  
  •  
 

Polish Title

Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej

Abstract

Radiotherapy plays a crucial role in head and neck cancers/tumours treatment. Radical treatment with ionizing radiation is associated with the occurrence of radioreaction. The most common complications in the early or late phase of the disease are: swallowing disorders, dry mouth, and a need to change the diet. The aim of this paper is to discuss pathogenesis, risk factors and radiation prophylaxis in diagnosis and speech therapy. Logopedic exercises, stimulation of facial skeleton, oral hygiene, skin care and a fortified diet help to reduce the level of complications and inhibit the side effects of radiation therapy.

Polish Abstract

Radioterapia zajmuje szczególne miejsce w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi. Radykalne leczenie promieniowaniem jonizującym wiąże się z wystąpieniem odczynu popromiennego. Najczęstszymi powikłaniami są: zaburzenia mowy i połykania, suchość w jamie ustnej i konieczność zmiany diety. Celem artykułu jest omówienie patogenezy, czynników ryzyka i profilaktyki odczynu popromiennego w diagnozie i terapii logopedycznej. Ćwiczenia logopedyczne, stymulacja twarzy, pielęgnacja skóry i wzbogacona dieta wpływają na zmniejszenie skutków ubocznych radioterapii.

Keywords

radiation therapy of head and neck cancer, radioreaction complications, speech therapy

Polish Keywords

radioterapia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, odczyn popromienny, terapia logopedyczna

References

Common Terminology Criteria for Adverse Events, http://www.hrc.govt.nz/sites/default/files/CTCAE%20manual%20-%20DMCC.pdf (dostęp: 18.10.2018).

Gawęcki Wojciech, Szyfter Krzysztof, Szyfter Witold, 2007, Rola czynników egzogennych i epidemiologicznych w etiologii raków płaskonabłonkowych głowy i szyi u młodych dorosłych, „Otolaryngologia Polska”, t. LXI, z. 1, s. 52–57.

Hamerlińka-Latecka Agnieszka, 2015, Od logopedii ogólnej do onkologopedii, [w:] taż, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 31–46.

Hutnik Marcin i wsp., 2013, Dawki tolerancji dla narządów krytycznych w radioterapii chorych na raka głowy i szyi, „Nowotwory. Journal of Oncology”, t. 63, nr 1, s. 35–47.

Jassen Jacek, 2000, Postępy w skojarzonym leczeniu nowotworów z udziałem radioterapii i chemioterapii, „Nowotwory”, t. 50, z. 1, s. 12–20.

Kawecki Andrzej, 2015, Nowotwory narządów głowy i szyi, [w:] M. Krzakowski (red.), Onkologia kliniczna, t. 2, Gdańsk: Via Medica, s. 493–522.

Kiprian Dorota, 2015, Nowoczesne techniki napromieniania w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”, t. 4, z. 4, s. 1–10.

Nowosielska-Grygiel Joanna i wsp., 2016, Analiza czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego w materiale własnym, „Otolaryngologia Polska”, t. LXXI, z. 2, s. 23–28.

Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Bruzgielewicz Antoni, 2010, Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi, „Otolaryngologia”, t. 9, z. 1, s. 1–6.

Pabiszczak Maciej i wsp., 2005, Kierunki progresji raka jamy ustnej i gardła na podstawie analizy materiału własnego Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu, „Otolaryngologia Polska”, t. LIX, z. 2, s. 201–207.

Pluta-Wojciechowska Danuta, 2011, Od czynności prymarnych do czynności sekundarnych, w: taż, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 121–192.

Składowski Krzysztof, 2001, Zbadanie skuteczności i tolerancji metody ciągłego napromieniania przez 7 dni w tygodniu (CAIR) u chorego na raka jamy ustnej, gardła i krtani (kontrolne badanie kliniczne), rozprawa habilitacyjna, Biblioteka Naukowa CO-I Oddział w Gliwicach, Katowice,s. 63–76.

Wojtukiewicz Marek, Sierko Ewa, 2000, Alkohol a nowotwory, „Nowotwory”, t. 50, z. 1, s. 39–47.

Ziółkowska Ewa i wsp., 2011, Odczyn popromienny u chorych na raka regionu głowy i szyi; mechanizmy i konsekwencje, „Otolaryngologia”, z. 10, nr 4, s. 147–153.

First Page

35

Last Page

47

Language

pol

Share

COinS