•  
  •  
 

Polish Title

Onkologopedia w systemie kształcenia logopedów

Abstract

In the beginning, the outline of speech therapy development and the process of institutionalization of the speech therapy in Poland will be characterized. This was done because oncology, a new speech therapy specialty, is the result of many years of speech therapy as a science. Next, the subject of oncologopedy research was described and the results of research on the attitudes of speech therapists towards speech therapy and speech disorders and primary activities caused by cancere were presented. It can be assumed that inclusion of oncologopedy in the vocational education of speech therapists, is an important direction in the development of science.

Polish Abstract

Onkologopedia, nowa specjalność logopedyczna, jest wynikiem wieloletniego kształtowania się logopedii jako nauki. W artykule przedstawiono zarys rozwoju logopedii oraz proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Następnie opisano przedmiot badań onkologopedii i przedstawiono wyniki badań dotyczących postaw logopedów wobec terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy i czynności prymarnych o podłożu choroby nowotworowej. Przyjąć można, że włączenie w system kształcenia logopedów przedmiotów z zakresu onkologopedii jest istotnym kierunkiem rozwoju nauki.

Keywords

speech therapy, oncology, cancer, education system

Polish Keywords

logopedia, onkologopedia, rak, system kształcenia

References

Bujewska Kamila, 2017, Postawy logopedów wobec terapii logopedycznej osób chorych na nowotwory w obrębie głowy i szyi, niepublikowana praca licencjacka, promotor A. Hamerlińska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Didkowska Joanna, Wojciechowska Urszula, Olasek Paweł, 2017, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.

Dramska Danuta, 2001, Proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce, Katowice: Uniwersytet Śląski.

Gałkowski Tadeusz, Szeląg Elżbieta, Jastrzębowska Grażyna (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Opole: Uniwersytet Opolski.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2012, Onkologopedia – o potrzebie powołania nowej specjalności, [w:] J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia, s. 57–66.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2013, Onkologopedia dziecięca – kierunek badań logopedii, [w:] M. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi– pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 195–216.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2015, Onkologopedia – logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, Karwowska Małgorzata, (red.), 2014, Interdyscyplinarność w logopedii, Gliwice: Komlogo.

Kaczmarek Leon (1991), Model opieki logopedycznej w Polsce (Projekt), Gdańsk: Gdański Związek Logopedów.

Kaczorowska-Bray Katarzyna, Milewski Stanisław (red.), 2016, Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Kamińska Barbara, Milewski Stanisław (red.), 2016, Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna, 2015, Wstęp, [w:] ciż (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 14–22.

Milewski Stanisław, Kuczkowski Jerzy, Kaczorowska-Bray Katarzyna (red.), 2014, Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Minczakiewicz Elżbieta, 1997, Logopedia. Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Minczakiewicz Elżbieta, 1998, Początki i rozwój polskiej logopedii, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Obrębowski Andrzej (red.), 2012, Wprowadzenie do neurologopedii, Poznań: Termedia.

Pluta-Wojciechowska Danuta, 2014, Gerontologopedia, „Forum Logopedyczne”, nr 22, s. 9–14.

Polski Związek Logopedow, http://www.logopeda.org.pl (dostęp: 24.08.2018).

Porayski-Pomsta Józef, Emiluta-Rozya Danuta, 2018, Logopedia warszawska – historia i czasy współczesne, „Studia Pragmalingwistyczne”, t. X [w druku].

Przybysz-Piwko Maria, Szamburski Krzysztof, 2010, Standardy godzinowe kształcenia logopedów po zmianach, związanych z przyjęciem bolońskiego systemu oświaty, „Biuletyn Logopedyczny”,nr 1, s. 16–17.

Styczek Irena, 1970, Zarys logopedii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tłokiński Waldemar, Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna (red.), 2018, Geronotologopedia, Gdańsk: Harmonia Universalis.

First Page

49

Last Page

61

Language

pol

Share

COinS