•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Zaburzenia mowy postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci

Abstract

The article is a report from the studies conducted in one of the Municipal Kindergartens in Pabianice. The main purpose of the studies was to determine the effects of speech disorders in selected characters from fairy tales, films, cartoons and their impact on the development of children speech development. The specific goals are as follows: to compare the number of observed heroes with speech disorders, the time spent by children watching them, mimicking character speech by children with speech disorders and children without defects. The opportunities and threats resulting from their viewing were presented and what the position of parents regarding the influence of the pronunciation of fairy tale characters on children’s speech is. This type of observations formed on the ground logopaedics, have not yet been published in the available Polish literature.

Polish Abstract

Artykuł stanowi doniesienie z badań prowadzonych w jednym z miejskich przedszkoli w Pabianicach, których głównym celem było określenie wpływu zaburzeń mowy wybranych postaci z bajek, filmów bądź kreskówek na rozwój mowy dzieci. Za cele szczegółowe postawiono porównanie liczby oglądanych bohaterów z zaburzeniami mowy, czasu poświęcanego na ich oglądanie oraz naśladownictwa mowy bohaterów przez dzieci z wadami wymowy a dzieci bez wad. Sformułowano także szanse i zagrożenia wynikające z ich oglądania oraz to, jakie jest stanowisko rodziców w kwestii wpływu wymowy postaci z bajek na mowę dzieci. Tego typu obserwacje, prowadzone na gruncie logopedii, jak dotąd nie były prezentowane w literaturze polskiej.

Keywords

linguistics, logopaedics, speech disorders, characters from fairy-tale characters, language development

Polish Keywords

językoznawstwo, logopedia, zaburzenia mowy, postacie z bajek, oddziaływanie mediów, rozwój języka

References

Izdebska Jadwiga, 2001, Rodzina – dziecko – telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Kita Małgorzata, 1993, Odmiany językowe w telewizyjnych programach dla dzieci i młodzieży, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, t. XII, s. 96–109.

Kołodziejczyk Anna, 2003, Dziecięca koncepcja fikcji, czyli co jest „na niby” w telewizji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Korzeniowska Monika, 2016, Bohaterowie bajek animowanych w życiu dziecka (w świetle własnych badań empirycznych), [w:] M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński SAC (red.), Dziecko w mediach, Warszawa: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, s. 73–92.

Łobos Anna, 2003, Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sak Klaudia, 2016, Wpływ telewizji na rozwój dzieci, [w:] E. Brzyszcz, S. Kozieja (red.), Dziecko i nauczyciel w świecie mediów, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 179–187.

Samborska Iwona, 1999, O języku bajek w telewizji, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 727–731.

Samborska Iwona, 2004, Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne a zachowania językowe współczesnego przedszkolaka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH.

Wilkoń Aleksander, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

First Page

63

Last Page

76

Language

pol

Share

COinS