•  
  •  
 

Polish Title

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z alalią sensoryczno-motoryczną – studium przypadku

Abstract

The article concerns the problem of early support of child development in the case of speech disorders of central origin. It constitutes the case study of a 6-year-old boy with motor-sensory alaly. The author evaluates the language and communication possibilities of the child. The complex characteristics of child’s speech is conducted with the reference to all subsystems of language (phonological, morphological, lexical and syntactic). The paper also presents the program and effects of speech therapy and indicates the directions of activities in proceedings subsequent stages.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy problematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. Stanowi studium przypadku sześcioletniego chłopca z alalią motoryczno-sensoryczną. Autorka poddaje ocenie możliwości językowe i komunikacyjne dziecka. Dokonuje charakterystyki jego mowy w odniesieniu do wszystkich podsystemów języka (fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego). W opracowaniu przedstawiono również program i efekty terapii logopedycznej oraz wskazano kierunki działań w kolejnych etapach postępowania.

Keywords

linguistics, speech therapy, case study, motoro-sensory alalia, early support of child development, speech and language development disorders

Polish Keywords

językoznawstwo, logopedia, studium przypadku, alalia motoryczno-sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zaburzenia rozwoju mowy i języka

References

Bogdanowicz Marta, 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cieszyńska-Rożek Jagoda, 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.

Cytowska Beata, Winczura Barbara, 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dilling-Ostrowska Ewa, 1982, Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 18–30.

Drewniak-Wołosz Elżbieta, Paluch Anna, 2009, Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy, „Logopeda”, nr 1(7), s. 90–99.

Herzyk Anna, 1992, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin: Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy.

Jastrzębowska Grażyna, 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kaczmarek Leon, 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Kordyl Zofia, 1968, Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Majewska Zofia, Szelożyńska Katarzyna, 1959, Zaburzenia mowy u dzieci z niedowładami prawo-i lewostronnymi, „Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska”, t. IX, nr 6, s. 751–758.

Mierzejewska Halina, Emiluta-Rozya Danuta, 1998, Propozycja modyfikacji projektu „Badania mowy” I. Styczek, „Logopedia”, nr 25, s. 49–63.

Mitrinowicz-Modrzejewska Aleksandra, 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Paluch Aneta, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna, 2012, Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Panasiuk Jolanta, 2008, Standard postępowania logopedycznego w afazji, „Logopedia”, nr 37, s. 69–89.

Panasiuk Jolanta, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 309–345.

Parol Urszula, 1989, Dziecko z niedokształceniem mowy: diagnoza, analiza, terapia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pilch Tadeusz, 2003 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pruszewicz Antoni, 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635 (dostęp: 10.04.2018).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1 (dostęp: 11.04.2018).

Sawa Barbara, 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Skibska Joanna, 2015, Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Pedagogika”, nr 10, s. 79–92.

Spionek Halina, 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Spionek Halina, 1973, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stasiak Joanna, 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 239–264.

Styczek Irena, 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szumska Jadwiga, 1982, Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] taż (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 7–17.

Traczyńska Halina, 1982, Rozwój i zaburzenia czynności ruchowych a funkcja mowy u dzieci, [w:] J. Szumska (red.), Zaburzenia mowy u dzieci, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 31–37.

Węsierska Katarzyna, 2013, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Zaleski Tomasz, 1993, Klasyfikacja zaburzeń mowy, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 47–50.

First Page

93

Last Page

105

Language

pol

Share

COinS