•  
  •  
 

Polish Title

Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy

Abstract

Over the last few years considerable progress in medicine and the emergence of multispecialist teams have tightened the relationship between medicine and logopaedics. The aim of this paper is to discuss selected aspects of the cooperation among laryngologists (mainly those who specialise in oncological laryngology), and phoniatricians. I will present the selected aspects of this cooperation, among others aims of a speech therapist (a member of a multidisciplinary team of specialists) in therapies that can help people with cancer of the mouth, nasal cavity, larynx and throat; and people with professional dysphonia.

Polish Abstract

W związku z olbrzymimi postępami w medycynie i tworzeniem się wielospecjalistycznych zespołów w ostatnich kilkunastu latach zacieśnia się związek logopedii z medycyną. Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów współpracy logopedy z laryngologiem (przede wszystkim specjalizującym się w onkologii laryngologicznej) i foniatrą. Zaprezentowano wybrane aspekty tej współpracy, między innymi zadania logopedy – członka interdyscyplinarnego zespołu specjalistów – w procesie terapii osób z chorobami nowotworowymi w obrębie jamy ustnej, jamy nosowej, krtani i gardła oraz osób z zawodowymi dysfoniami.

Keywords

speech therapy, cooperation of specialists, the task of a speech therapist

Polish Keywords

logopedia, współpraca specjalistów, zadania logopedy

References

Gębska Magdalena, Wojciechowska Alina, Żyżniewska-Banaszak Ewelina, 2011, Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu, „Annales Academiae Medicae Stetinnesis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, nr 57(2), s. 78–84.

Grabias Stanisław, 2010/2011, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, „Logopedia”, t. 39–40, s. 9–34.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2012, Onkologopedia – o potrzebie utworzenia nowej specjalności w logopedii, [w:] J. J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii. Terapia – wspomaganie – wsparcie. Trzy drogi – jeden cel, Toruń: Wydawnictwo Harmonia, s. 57–66.

Hamerlińska-Latecka Agnieszka, 2015, Onkologopedia. Logopedia wobec chorób nowotworowych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jastrzębowska Grażyna, Pelc-Pękala Olga, 2003, Mowa laryngektomowanych, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2: Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, wyd. II, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 796–803.

Kaczmarek Leon, 1991, O polskiej logopedii, [w:] H. Borowiec (red.), Przedmiot logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 26–41.

Kaczmarzyk Tomasz, Stypułkowska Jadwiga, Tomaszewska Romana, Czopek Jacek, 2009, Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja.

Kamińska Barbara, Siebert Beata, 2012, Podstawy rozwoju mowy u dzieci, „Forum Medycyny Rodzinnej” t. 6, nr 5, s. 236–243.

Kaźmierczak Monika, 2016, Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” t. XXV, s. 87–97.

Milewski Stanisław, Kuczkowski Jerzy, Kaczorowska-Bray Katarzyna (red.), 2014, Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Niebudek-Bogusz Ewa, Woźnicka Ewelina, 2011, Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu, [w:] M. Śliwińska-Kowalska (red.), Zasady orzekania o predyspozycjach zawodowych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyka i profilaktyka chorób narządu słuchu i narządu głosu, Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, s. 157–163.

Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, 1999, Współpraca foniatry i logopedy w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń procesu komunikatywnego, „Logopedia”, t. 26, s. 123–128.

Pruszewicz Antoni (red.), 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Sinkiewicz Anna, 1999, Rak krtani: poradnik dla pacjentów, logopedów i lekarzy, Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Sinkiewicz Anna (red.), 2009, Pacjent po operacji krtani, Bydgoszcz: Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych.

Sielska-Badurek Ewelina, Kazanecka Ewa, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Domeracka-Kołodziej Anna, 2012, Rola foniatry w multidyscyplinarnej opiece nad wokalistami, „Otorynolaryngologia”, nr 11(3), s. 87–94.

Studzińska Katarzyna, Obrębowski Andrzej, Wiskirska-Woźnica Bożena, Obrębowska Zofia, 2012, Problemy psychologiczne w rehabilitacji chorych po operacjach całkowitego usunięcia krtani, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”, nr 2(1), s. 124–128.

Śliwińska-Kowalska Mariola, Niebudek-Bogusz Ewa (red.), 2009, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Wójtowicz Jerzy G., Pabiszczak Maciej, 2002, Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła, „Przewodnik Lekarza”, nr 9(45), s. 74–77 (dodatek specjalny „Otorynolaryngologii”).

First Page

107

Last Page

117

Language

pol

Share

COinS