•  
  •  
 

Polish Title

Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5630-7237 Banaszkiewicz Agnieszka

Abstract

Speech therapy of a patient with complete one‑sided cleft lip and palate requires knowledge and skills in the area of speech therapy as well as activity among an interdisciplinary circle of specialists. The main objective of the text is to present the applied program of therapy and selected techniques of speech therapy, enhanced with analysis of difficulties appearing during many years of speech therapy practice connected with school learning and changing the anatomical conditions of the patient. The presented case study involves a 9‑year period, while a 4.5‑year period of therapy is described of a child from the age of 7 to nearly 12 years and her further development to the age of 16. Thanks to the use of verification diagnosis, it is possible to assess the effectiveness of activities undertaken in the area of language development.

Polish Abstract

Terapia logopedyczna pacjenta z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz działania w interdyscyplinarnym kręgu specjalistów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowanego programu terapeutycznego oraz wybranych technik logopedycznych, wzbogaconych analizą trudności pojawiających się w trakcie wieloletniej pracy logopedycznej, a związanych z nauką w szkole oraz zmieniającymi się warunkami anatomicznymi pacjentki. Prezentowane studium przypadku obejmuje dziewięć lat, przy czym opisany został czteroipółletni okres terapii dziecka w wieku od siedmiu do prawie dwunastu lat oraz jego dalsze losy do szesnastego roku życia. Dzięki zastosowaniu diagnozy weryfikacyjnej możliwe jest ocenienie efektywności podjętych działań z zakresu rozwoju językowego.

Keywords

linguistics, logopaedics, speech therapy, cleft lip and palate, cleft speech, cleft dyslalia, bilingualism

Polish Keywords

językoznawstwo, logopedia, terapia logopedyczna, rozszczep wargi i podniebienia, mowa rozszczepowa, dyslalia rozszczepowa, dwujęzyczność

References

Antos D., Demel G., Styczek I., 1967, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Artese A., Drummond S., Mendes do Nascimento J., Artese F., 2011, Criteria for diagnosing and treating anterior open bite with stability, „Dental Press Journal of Orthodontics”, vol. 16(3), s. 136–161.

Banaszkiewicz A., 2011, Stan opieki logopedycznej nad dziećmi z rozszczepem podniebienia i/lub wargi na terenie województwa pomorskiego i okolic, „Forum Logopedyczne”, nr 19, s. 53–57.

Banaszkiewicz A., Walencik‑Topiłko A., 2014, Zasady doboru materiału lingwistycznego do terapii zaburzeń artykulacji – teoria i praktyka, „Forum Logopedyczne”, nr 22, s. 61–69.

Ellis III E., 2001, Prowadzenie chorych z rozszczepami szczękowo‑twarzowymi, [w:] L. J. Peterson, E. Ellis III, J. R. Hupp, M. R. Tucker, Chirurgia stomatologiczna i szczękowo‑twarzowa, Lublin: Wydawnictwo Czelej, s. 691–713.

Hortis‑Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E., 2000, Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji, „Nowa Pediatria”, nr 1, s. 18–19.

Hortis‑Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E., 2005, Psychospołeczne aspekty wady rozszczepowej twarzy, [w:] M. Hortis‑Dzierzbicka, E. Stecko (red.), Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno‑logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 119–123.

Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jastrzębowska G., Pelc‑Pękala O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 309–345.

Łyżyczka I., 1978, Metody rehabilitacji wymowy u dzieci z rozszczepami podniebienia, „Logopedia”, nr 13, s. 53–59.

Mackiewicz B., 2002, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo‑połykowego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Milewski T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Minczakiewicz E., 1997, Mowa. Rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Multimedialne rentgenogramy. Program komputerowy, 2009, Gliwice: Komlogo.

Paluch A., Mikosza L., Drewniak‑Wołosz E., 2003, Afa‑skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pluta‑Wojciechowska D., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logopedia”, nr 37, s. 193–196.

Pluta‑Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 401–410.

Rocławski B., 2001, Słuch fonemowy i fonetyczny, Gdańsk: Glottispol. Rodak H., Nawrocka D., 1994, Od obrazka do słowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Shprintzen R. J., 1995, A new perspective on clefting, [w:] R. J. Shprintzen, J. Bardach (red.), Cleft palate speech management. A multidisciplinary approach, St. Louis: Mosby, s. 12–15.

Stieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologii języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Styczek J., 1979, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Walencik‑Topiłko A., 2005, Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg,

G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 303–327.

Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Zdunkiewicz‑Jedynak D., Hortis‑Dzierzbicka M., 2005, Lingwistyczne podstawy oceny i dokumentacji zaburzeń mowy u dzieci z wadą rozszczepową twarzy, [w:] M. Hortis‑Dzierzbicka, E. Stecko (red.), Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno‑logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 54–79.

First Page

9

Last Page

20

Language

pol

Share

COinS