•  
  •  
 

Polish Title

Wpływ wypowiedzi polskich youtuberów na kształtowanie się kompetencji językowej u dzieci – zarys problematyki

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6152-4164 Stefan Anna

Abstract

Over the last years, the popularity of the YouTube website has been steadily growing. Everyone can upload the recordings they create, and those who do it regularly on their channels are called YouTubers. The inspiration for this text was observation of the phenomenon of YouTubers and their influence on the linguistic behaviour of modern children. Children’s statements show that “innocent watching” of short clips can have a big impact on them. The subject of the article is a short language analysis of YouTuber’s statements about the Minecraft game which is popular among children and adolescents. These statements are characterized by various kinds of deviations from the linguistic norm manifested, for example, in the common colloquial style. I want to refer to linguistic considerations to the process of shaping correct language habits in children. YouTuber recordings are (alas) very popular among children, also in early school age, and often if they have younger siblings, also among pre‑school children. to the paper draws attention to their harmfulness and possible negative impact on the development of correct language patterns.

Polish Abstract

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się niesłabnącą popularność serwisu internetowego YouTube. Każdy może w nim umieszczać tworzone przez siebie nagrania, a ci, którzy robią to regularnie na swoich kanałach, są nazywani youtuberami. Obserwowanie fenomenu youtuberów i ich wpływu na zachowania językowe współczesnych dzieci stało się inspiracją do powstania tego tekstu. Wypowiedzi dzieci pokazują bowiem, że „niewinne oglądanie” krótkich filmików może mieć na nich duży wpływ. Przedmiotem artykułu jest krótka analiza językowa wypowiedzi youtuberów opowiadających o popularnej wśród dzieci i młodzieży grze Minecraft. Wypowiedzi te cechują różnego rodzaju odstępstwa od normy językowej, przejawiające się na przykład nagminnym stylem potocznym. Podjęte rozważania językoznawcze chcę odnieść do procesu kształtowania się prawidłowych nawyków językowych u dzieci. Nagrania youtuberów są (niestety!) bardzo popularne nawet wśród przedszkolaków. Chcę zwrócić uwagę na ich szkodliwość i możliwy negatywny wpływ na kształtowanie się prawidłowych wzorców językowych.

Keywords

YouTuber, Minecraft, language competence, language mistakes

Polish Keywords

youtuber, Minecraft, kompetencje językowe, błędy językowe

References

Clark E. V., 2007, Przyswajanie języka: słownik i składnia, [w:] B. Bokus, G. W. Shugar (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 136–174.

Czym jest Minecraft?, www.minecraft.net/pl‑pl/what‑is‑minecraft (dostęp: 20.06.2019).

Gajda S., 2003, Lingwistyczne podstawy logopedii, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 11–82.

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, [w:] T. Gałkowski (red.), Audiofonologia, t. X, Lublin: Polski Komitet Audiofonologii, s. 9–36.

Grabias S., 2014, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 15–71.

Grabias S., 2017, Język w diagnozowaniu umysłu. Terapia logopedyczna a poznawcza i interakcyjna funkcja języka, [w:] D. Pluta‑Wojciechowska, B. Sambor (red.), Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 35–63.

Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Kuszak K., 2014, Kompetencje językowe małego dziecka – zarys problematyki, „Studia Edukacyjne”, nr 33, s. 45–67.

Łuczyński E., 2004, Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego, czyli o wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Markowski A., 2018, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagórko A., 2012, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowy kwadratowy świat. Na czym polega fenomen gry MINECRAFT?, www.technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/479283,nowy‑kwadratowy‑swiat‑na‑czym‑polega‑fenomen‑gry‑minecraft.html (dostęp: 20.06.2019).

Porayski‑Pomsta J., 2011, Zagadnienie periodyzacji rozwoju mowy dziecka, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, t. 20, s. 173–198.

Romanowski R., 2004, Współczesny język potoczny: analiza i charakterystyka w kontekście aktualnych zjawisk kulturowych, „Pisma Humanistyczne”, nr 6, s. 128–142.

Stefan A., 2016, Substytucje fonetyczne w procesie nabywania kompetencji językowej u dzieci, [w:] E. Boksa, A. Rosińska‑Mamej, J. Senderska (red.), Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 193–201.

Stefan A., 2017, O żywotności rzeczowników nieżywotnych w języku polskim i słoweńskim, [w:] A. Kołodziej, T. Piasecki (red.), Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 263–275.

WHO oficjalnie uznaje uzależnienie od gier wideo za chorobę, www.purepc.pl/rozrywka/who_oficjalnie_uznaje_uzaleznienie_od_gier_wideo_za_chorobe (dostęp: 26.06.2019).

YouTube, www.youtube.com/intl/pl/yt/about/press (dostęp: 20.06.2019).

First Page

163

Last Page

173

Language

pol

Share

COinS