•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Diagnoza emisji głosu z wykorzystaniem wywiadu ustrukturyzowanego – implikacje praktyczne

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6713-7293 Guzy Anna

Abstract

The article presents the standards of conduct in case of diagnosing the quality of voice emission and discusses such diagnostic tools as the Voice Handicap Index (VHI), Applicability of the Vocal Tract Discomfort (YTD scale) or the GRBAS scale. The main part of the article is a description of a structured interview which can be used during a conversation (diagnosis) by specialists: phoniators, speech therapists or voice trainers. The interview includes a number of questions in the field of basic data, occupational health and hygiene, health habits, health status, problems with voice as well as psychological variables. The tool is accompanied by a sheet in which you can record the obtained answers.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono standardy postępowania w przypadku diagnozowania jakości emisji głosu. Omówiono stosowane narzędzia diagnostyczne, między innymi test VHI, skalę dyskomfortu traktu głosowego YTD, odsłuchową skalę GRBAS. Główną część artykułu stanowi opis wywiadu ustrukturyzowanego, który może być stosowany podczas rozmowy (diagnozy) przez specjalistów, między innymi laryngologów, foniatrów, logopedów czy trenerów emisji głosu. Wywiad obejmuje szereg pytań z zakresu: danych podstawowych, warunków i higieny pracy, nawyków zdrowotnych, stanu zdrowia, problemów głosowych, jak również zmiennych psychologicznych. Do wywiadu skonstruowano arkusz, który ułatwia prosty i szybki zapis zgromadzonych wyników.

Keywords

voice emission diagnosis, diagnostic methods, structured interview

Polish Keywords

diagnoza emisji głosu, metody diagnostyczne, wywiad ustrukturyzowany

References

Deem J., Miller L., 2000, Manual of Voice Therapy, Austin: Pro‑Ed.

Dejonckere P. H., Bradley P., Clemente P., Cornut P., Crevier‑Buchman L., Friedrich G., Van de Heyning P., Remacle M., Woisard V, 2001, A basic protocol for functional assessment of voice patology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques, „European Archives of Oto‑Rhino‑Laryngology”, vol. 258, s. 77–82.

First M. B., Gibbon M., Spitzer R. L., Wiliams J. B.W., Smith L., 2010, Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM‑IV, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Guzy A., 2012, Jak określać problemy emisji głosu? Propozycja wykorzystania Arkusza Diagnozy Emisji Głosu (ADE), „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 120–136.

Halama A. R., Raes J., 1998, Pomiar maksymalnego czasu fonacji jako prosta próba oceny zaburzenia głosu, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz‑Piwkowa (red.), Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa: Wydawnictwo DIG, s. 39–45.

Hirano M., 1981, Clinical Examination of Voice, New York: Springer.

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno‑wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

McAfee J. G., Shipley K. G., 2009, Assessment in Speach‑Language Pathology, Clifton Park: Delmar Cengage Learning.

Niebudek‑Bogusz E., 2009, Postępowanie w dysfoniach zawodowych w krajach Unii Europejskiej i na świecie, „Medycyna Pracy”, nr 60(2), s. 151–158.

Niebudek‑Bogusz E., Woźnicka E., Kuzańska A., Śliwińska‑Kowalska M., 2007, Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI), „Medycyna Pracy”, vol. 58(5), s. 393–402.

Olszewski J., Nowosielska‑Grygiel J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 91–99.

Pawłowski Z., 2005, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sielska‑Badurek E., Niemczyk K., 2015, Postępowanie diagnostyczne w zaburzeniach głosu, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”, t. 4, nr 2, s. 12–18.

Stemplewska‑Żakowicz K., 2011, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Świdziński P., 2000, Obiektywna metoda akustycznego różnicowania zaburzeń głosu, „Nowa Medycyna”, nr 3, http://www.czytelniamedyczna.pl/1288,obiektywna-metoda-akustycznegoroznicowania-zaburzen-glosu.html (dostęp: 5.07.2019).

Wiskirska‑Woźnica B., 2008, Kliniczna ocena czynności narządu głosu, [w:] A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, s. 42–49.

Woźnicka E., Niebudek‑Bogusz E., Kwiecień J., Wiktorowicz J., Śliwińska‑Kowalska M., 2012a, Applicability of the vocal tract discomfort (VTD) scale in evaluating the effects of the voice therapy of occupational voice disorders, „Medycyna Pracy”, vol. 63, s. 141–152.

Woźnicka E., Niebudek‑Bogusz E., Wiktorowicz J., Śliwińska‑Kowalska M., 2012b, Applicability of the Vocal Tract Discomfort (VTD) scale in the diagnostics of occupational dysphonia, „Logopedia Phoniatrica”, vol. 37(4), s. 151–157.

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, „Logopedia”, nr 37, s. 243–254.

First Page

79

Last Page

91

Language

pol

Share

COinS