•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4396-3627 Kaźmierczak Monika

Abstract

Vocal hygiene is extremely important for professional actors and amateurs since their voice is one of the basic tools which they use in the theatre. This article presents the most important principles regarding vocal hygiene and the results of a two‑stage study showing to what extent and in what way actors take these guidelines into account in their lives. The obtained data confirmed that adherence to the main principles of vocal hygiene has an impact on the quality of communication in everyday life and during performances on the stage.

Polish Abstract

Higiena głosu jest niezwykle ważna dla aktorów zawodowych i amatorów, gdyż głos jest jednym z podstawowych narzędzi, jakimi posługują się w teatrze. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zasady dotyczące higieny głosu oraz wyniki dwuetapowego badania, które miało wykazać, w jakim stopniu i w jaki sposób aktorzy uwzględniają te wytyczne w swoim życiu. Uzyskane dane potwierdziły, że stosowanie się do głównych zasad higieny głosu wpływa na jakość komunikacji w życiu codziennym oraz podczas występów na scenie.

Keywords

voice, vocal hygiene, voice disorders, amateur and professional voice users, actors

Polish Keywords

głos, higiena głosu, zaburzenia głosu, amatorzy i profesjonalni użytkownicy głosu, aktorzy

References

Behlau M., Oliveira G., 2009, Vocal hygiene for the voice professional, „Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery”, no. 17(3), s. 149–154.

Binkuńska E., 2012, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Błaszczyk J. W., 1993, Kontrola stabilności postawy ciała, „Kosmos”, nr 42(2), s. 473–486.

Broaddus‑Lawrence P. L., Treole K., McCabe R. B., Allen R. L., Toppin L., 2000, The effect of preventive vocal hygiene education on the vocal hygiene habits and perceptual vocal characteristics of training singers, „Journal of Voice”, no. 14, s. 58–71.

Chan R., 1994, Does the voice improve with the vocal hygiene education? A study of some instrumental voice measures in a group of kindergarten teachers, „Journal of Voice”, no. 8, s. 279–291.

Cieszyńska J., 2016, Zaburzenia głosu u osób śpiewających, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 288–296.

Gładyszewska‑Fiedoruk K., 2010, Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, nr 2, s. 28–30.

Hackworth R. S., 2007, The effect of vocal hygiene and behavior modification instruction on the self‑reported vocal health habits of public school music teachers, „International Journal of Music Education”, no. 25(1), s. 21–31.

Kamińska B., Milewski S. (red.), 2016, Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Kawalec A., Pawlas K., 2013, Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(1), s. 1–5.

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno‑wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Kosztyła‑Hojna B., Citko D., Milewska A., Rogowski M., 2008, Analiza występowania zaburzeń jakości głosu u pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, „Polski Merkuriusz Lekarski”, nr 25, s. 236–239.

Kubiak Sz., Wiskirska‑Woźnica B., Demenko G., 2006, Zarys higieny narządu głosu, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno‑Ekonomiczna.

Łastik A., 2014, Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa: Studio EMKA.

Marody M., 1976, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., 2011, Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu, [w:] M. Śliwińska‑Kowalska (red.), Zasady orzekania o predyspozycjach zawodowych do pracy w narażeniu na hałas lub nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyka i profilaktyka chorób narządu słuchu i narządu głosu, Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, s. 157–163.

Nowak S. (red.), 1973, Teorie postaw, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Obrębowski A., 2008, Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.

Pawłowski Z., 2005, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pruszewicz A. (red.), 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Rokitiańska M., Laskowska H., 2003, Zdrowy głos, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Roy N., Ryker K. S., Bless D.M, 2000, Vocal violence in actors; an investigation into its acoustic consequences and the effects of hygienic laryngeal release training, „Journal of Voice”, no. 14, s. 215–230.

Sapir S., Mathers‑Schmidt B., Larson G. W., 1996, Singers’ and non‑singers’ vocal health, vocal behaviors and attitudes towards voice and singing: indirect findings from a questionnaire, „European Journal of Disorders of Communication”, no. 31, s. 193–209.

Śliwińska‑Kowalska M., Fiszer M., Kotyło P., Ziatkowska E., Stępowska M., Niebudek‑Bogusz E., 2002, Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego, „Medycyna Pracy”, nr 53(3), s. 229–232.

Śliwińska‑Kowalska M., Fiszer M., Niebudek‑Bogusz E., Ziatkowska E., Kotyło P., Domańska M., 2003, Ocena skuteczności terapii głosowej w leczeniu zaburzeń głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 54(4), s. 319–325.

Śliwińska‑Kowalska M., Niebudek‑Bogusz E., Fiszer M., Łoś‑Spychalska T., Kotyło P., Sznurowska‑Przygocka B., Modrzewska M., 2006, The Prevalence and Risk Factors for Occupational Voice Disorders in Teachers, „Folia Phoniatrica et Logopaedica”, no. 58, s. 85-101.

Śliwińska‑Kowalska M., Niebudek‑Bogusz E. (red.), 2009, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, Łódź: Instytut Medycyny Pracy.

Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Timmermans B., De Bodt M. S., Wuyts F. L., Boudewijns A., Clement G., Peeters A., Van de Heyning P.H., 2002, Poor voice quality in future elite vocal performers and professional voice users, „Journal of Voice”, no. 16, s. 372–381.

Walencik‑Topiłko A., 2012, Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Weekly E. M., Carroll L. M., Korovin G. S., Fleming R., 2018, A Vocal Health Survey Among Amateur and Professional Voice Users, „Journal of Voice”, no. 32(4), s. 474–478.

Wiskirska‑Woźnica B., Obrębowski A., Świdziński P., Wojnowski W., Wojciechowska A., 2004, Wpływ palenia tytoniu na funkcję fonacyjną krtani, „Przegląd Lekarski”, nr 61(10), s. 1068–1070.

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., 2009, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, „Logopedia”, nr 37, s. 243–254.

Yiu E. M., Chan R. M., 2003, Effect of hydration and vocal rest on the vocal fatigue in amateur karaoke singers, „Journal of Voice”, no. 17, s. 216–227.

Zub K., Zatoński T., Morawska‑Kochman M., Szydełko U., Kręcicki T., 2018, Pozaprzełykowe manifestacje choroby refluksowej w laryngologii, „Lekarz POZ”, nr 4, s. 331–340.

First Page

93

Last Page

116

Language

pol

Share

COinS