•  
  •  
 

Polish Title

Aktywność językowa trzyletniego dziecka w interakcji z dorosłymi. Opis przypadku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0568-9391 Dłużewska-Owczarek Honorata

https://orcid.org/0000-0003-4396-3627 Kaźmierczak Monika

Abstract

Verbal communication represents a language skill which is necessary for the individu­al to function fully and properly in the society. Language acquisition by the child as well as speech development in its perceptive, expressive and interactive aspects tends to take place in the family in the first years of life and is based on linguistic and communicative interac­tions distinctive of the given community. The paper analyzes verbal interactions of a 3-year-old boy in his home environment in order to establish their kind, frequency and quality. The article also assesses the level of his communication skills in speech against the background of general development of the child.

Polish Abstract

Komunikacja werbalna stanowi sprawność językową niezbędną człowiekowi do pełnego i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Nabywanie języka przez dziecko, rozwój mowy w aspektach percepcyjnym i ekspresywnym oraz interakcyjnym w pierwszych latach życia odbywa się głównie w rodzinie, jest oparte na właściwych dla tej wspólnoty interakcjach językowo-komunikacyjnych. W artykule dokonano analizy interakcji werbalnych trzyletniego chłopca w środowisku domowym w celu ustalenia ich rodzaju, częstotliwości i jakości. Oceniono też poziom opanowania umiejętności komunikowania się w mowie na tle ogólnego rozwoju dziecka.

Keywords

language, communications, interaction, 3-year old child, case study

Polish Keywords

język, komunikacja, interakcja, trzyletnie dziecko, studium przypadku

References

Banaszkiewicz A., 2015, Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 364–379.

Bokus B., Shugar G., 2007, Psychologia języka dziecka: stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy, [in:] B. Bokus, G. Shugar (eds.), Psychologia języka dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 9–32.

Chomsky N., 1957, Syntactic Structures, Paris – The Hague: Mouton & Co.

Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [in:] T. Woźniak, A. Domagała (eds.), Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 355–377.

Grabias S., 2010/2011, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych, “Logopedia”, no. 39/40, pp. 9–34.

Grabias S., 2014, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 15–72.

Grabias S., 2019, Jezyk w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Granat A., 2014, Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Halliday M., 1980, Learning how to Mean, [in:] G. Shugar, M. Smoczyńska (eds.), Badania nad rozwojem języka dziecka. Wybór, transl. H. Bartoszewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 514–556.

Harwas-Napierała B., 2008, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Hymes D., 1980, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, [in:] M. Głowiński (ed.), Język i społeczeństwo, trans. K. Biskupski, Warszawa: Czytelnik, pp. 41–82.

Kaźmierczak M., 2018, Binary and Ternary Relation of Participants of the Diagnostic and Therapeutic Process in Speech-language Pathology, “Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, no. 20, pp. 153–169.

Niesporek-Szamburska B., 2010, Język pierwszy dziecka – od nabywania do kształcenia kompetencji językowej i komunikacyjnej, “Lingwistyka Stosowana”, no. 3, pp. 99–112.

Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.

Porayski-Pomsta J., 2015, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Skudrzyk A., Warchala J., 2001, O kompetencji interakcyjnej, czyli o współtworzeniu tekstów dialogu, [in:] S. Grabias (ed.), Zaburzenia mowy. Mowa, teoria – praktyka, vol. I, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 99–107.

Slobin D., 2007, Od użytkownika języka dziecięcego do użytkownika języka ojczystego, [in:] B. Bokus, G. Shugar (eds.), Psychologia języka dziecka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 358–385.

Styczek I., 1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

First Page

9

Last Page

28

Language

eng

Share

COinS