•  
  •  
 

Polish Title

Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1986-9078 Siudak Anna

https://orcid.org/0000-0001-6206-7516 Bielenda-Mazur Ewa

Abstract

The article is a continuation of the authors’ discussion on the pointing gestures in infants. The theoretical bases enclosed in the text The neurodevelopmental dimension of the pointing gestures – review of reports were complemented with considerations of the consequences of the lack of the pointing gesture in children and stimulation exercises that were designed taking into account three aspects relevant to its emergence: motor, cognitive and linguistic stimulation. The presented model of therapeutic interactions is an indispensable basis for building a child’s ability to communicate – initially using the pointing gesture and then – a verbal gesture.

Polish Abstract

Artykuł stanowi kontynuację rozważań autorek nad gestem wskazywania palcem (GWP) u niemowląt. Podstawy teoretyczne zawarte w tekście Gest wskazywania palcem w świetle doniesień neurobiologicznych zostały dopełnione o rozważania nad konsekwencjami braku GWP u dzieci oraz o ćwiczenia stymulujące, które zaprogramowano z uwzględnieniem trzech aspektów istotnych dla jego pojawienia się: stymulacji motorycznej, poznawczej oraz językowej. Przedstawiony autorski model oddziaływań terapeutycznych stanowi podstawę do budowania u dziecka zdolności komunikowania się – początkowo z wykorzystaniem gestu wskazywania, a następnie gestu werbalnego.

Keywords

the pointing gesture, revolution of the ninth month, child development, stimulation

Polish Keywords

gest wskazywania palcem, rewolucja dziewiątego miesiąca, rozwój dziecka, stymulacja

References

Baron-Cohen S., 1989, The autistic child’s theory of mind: A case of specific developmental delay, „Journal of Child Psychology and Psychiatry”, t. 30, nr 2, s. 285–297.

Bean Ellawadi A., Ellis Weismer S., 2014, Assessing gestures in young children with autism spectrum disorders, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, nr 57, s. 524–534.

Białecka-Pikul M., Stępień-Nycz M., Karwala M., 2014, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego, „Psychologia Rozwojowa”, t. 19, nr 3, s. 51–68.

Bielenda-Mazur E., Orłowska-Popek Z., 2019, Strategie programowania języka w przypadku różnych zaburzeń komunikacji, [w:] H. Pawłowska-Jaroń, E. Bielenda-Mazur, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia, t. 8: Wyzwania terapii logopedycznej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 43–52.

Bielenda-Mazur E., Siudak A., 2019, Gest wskazywania palcem w świetle doniesień neurobiologicznych, „Logopaedica Lodziensia” 2019, nr 3, s. 21–30.

Charman T., 2003, Why is joint attention a pivotal skill in autism?, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London”, series B: „Biological Sciences”, t. 358, nr 1430, s. 315–324.

Cieszyńska-Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.

Eliot L., 2010, Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Warszawa: Wydawnictwo Media Rodzina.

Johnson M. H., Haan M. de, 2018, Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Korendo M., 2013, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków: Centrum Metody Krakowskiej.

Korendo M., Bielenda-Mazur E., 2018, Neurobiologiczne reguły diagnozy i terapii neurobiologicznej, [w:] B. Szołtysek (red.), Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnów: Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, s. 26–35.

Lasota A., 2010, Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lasota A., 2015, Gestykulacja dziecięca, http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Gestykulacja_dziecięca (dostęp: 10.03.2020).

Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt: studium fonostatystyczno-fonotaktyczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Mundy P., Newell L., Attention, Joint Attention, and Social Cognition, „Current Direction in Psychological Science”, November 2007, t. 16, nr 5, s. 269–274.

Orłowska-Popek Z., 2017, Programowanie języka w terapii logopedycznej na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Orłowska-Popek Z., Bielenda-Mazur E., 2019, Programowanie języka – niezbędna technika w terapii logopedycznej, [w:] H. Pawłowska-Jaroń, E. Bielenda-Mazur, A. Siudak (red.), Nowa Logopedia, t. 8: Wyzwania terapii logopedycznej, Kraków: Collegium Columbinum, s. 33–42.

Przezwański R., 1959, Zjawiska dotykowe i wibracyjne. Wybrane problemy badawcze, „Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej”, z. XVI: Kompensacja czynności narządów zmysłowych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, s. 165–204.

Siudak A., 2019, Fizjologiczne i patologiczne aspekty inwolucji zmysłów – cz. 2: Dotyk, smak i węch, [w:] B. Kazek, J. Wojciechowska (red.), Zmysły w procesie starzenia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 185–208.

Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Watson L. R., Crais E. R., Baranek G. T., Dykstra J. R., Wilson K. P., 2013, Communicative gesture use in infants with and without autism: A retrospective home video study, „American Journal of Speech-Language Pathology”, t. 22, nr 1, s. 25–39.

First Page

171

Last Page

186

Language

pol

Share

COinS