•  
  •  
 

Polish Title

Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6745-9639 Woźniak Tomasz

Abstract

The article addresses the issue of speech-language therapy in the case of preschool and early school age children who have a slight severity of disfluency. This is an important problem in speech-language therapy practice, because disfluency of speech occurs in the period of speech development in 5% of children. Stuttering only affects 1% and only stuttering children encounter clearly defined therapy procedures. The work of a speech-language therapist with children with less severe disfluency, distinguishing between developmental and pathological disfluency, as well as appropriate therapeutic and preventive procedures become fundamental issue. The article discusses in turn the issues of the basis of children’s disfluency, its diagnosis and further therapeutic and preventive procedures.

Polish Abstract

Artykuł podejmuje zagadnienie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje niewielkie nasilenie niepłynności mówienia. Jest to ważny problem w praktyce logopedycznej, ponieważ niepłynność mówienia występuje w okresie rozwoju mowy u 5% dzieci. Jąkanie dotyczy tylko 1% i tylko w przypadku dzieci jąkających się napotykamy jasno określone procedury terapii. Praca logopedy z dziećmi z mniej nasiloną niepłynnością, odróżnienie niepłynności rozwojowej od patologicznej oraz odpowiednie działania terapeutyczne i profilaktyczne stają się zasadniczą kwestią terapii. W artykule omówiono zagadnienia podłoża niepłynności u dzieci, jej diagnozy oraz dalszych działań terapeutyczno-profilaktycznych.

Keywords

speech and language therapy, speech disfluency, stuttering

Polish Keywords

logopedia, terapia logopedyczna, niepłynność mówienia, jąkanie

References

Byrne R., 1989, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Chang S., Zhu D., 2013, Neural network connectivity differences in children who stutter, „Brain”, nr 136, s. 3709–3726.

Chang S., Zhu D., Choo A., Anstat M., 2015, White matter neuroanatomical differences in young children who stutter, „Brain”, nr 138, s. 694–711.

Cieslak M., Ingham R. J., Ingham J. C., Grafton S.T., 2015, Anomalous white matter morphology in adults who stutter, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, t. 58(2), s. 268–277.

Desai J., Huo Y., Wang Z., Bansal R., Williams S.C., Lythgoe D., Zelaya F. O., Peterson B. S., 2017, Reduced perfusion in Broca’s area in developmental stuttering, „Human Brain Mapping”, t. 38(4), s. 1865–1874.

Einarsdóttir J., Ingham R. J., 2005, Have Disfluency-Type Measures Contributed to the Understanding and Treatment of Developmental Stuttering?, „American Journal of Speech – Language Pathology”, November, t. 14, nr 4, s. 260–273.

Felsenfeld S., 2002, Finding susceptibility genes for developmental disorders of speech: The long and winding road, „Journal of Communication Disorders”, nr 35, s. 329–345.

Guitar B., 2005, Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment, San Diego: Lippincott Williams & Wilkins.

Guitar B., Conture E. G., 2012, Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry, tłum. M. Węsierska, Katowice: Centrum Logopedyczne.

Harrison E., Onslow M., 2010, The Lindcombe Program for Preschool Children Who Stutter, [w:] B. Guitar, R. McCauley (red.), Treatment of Stuttering. Established and Emerging Interventions, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, s. 118–140.

Kurkowski Z. M., 2007, Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia, Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”.

Kurkowski Z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kurkowski Z. M., 2018, Lateralizacja słuchowa – wybrane problemy diagnozy i terapii, „Logopedia”, nr 47, s. 215–230.

Onslow M., Packman A., Harrison E., 2003, The Lindcombe Program of Early Stuttering Intervention: A Clinicians’ Guide, Austin: Pro-Ed.

Quirós J. B. de, 1975, Leczenie jąkania. Wybrane zagadnienia z defektologii III, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sherborne W., 1997, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woźniak T., 2008a, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia”, nr 37, s. 217–226.

Woźniak T., 2008b, Standard postępowania logopedycznego w przypadku giełkotu, „Logopedia”, nr 37, s. 227–234.

Yaruss J. S., 1997, Clinical Measurement of Stuttering Behaviors, https://pubs.asha.org/doi/pdf/10.1044/cicsd_24_S_27 (dostęp: 15.06.2020).

First Page

217

Last Page

228

Language

pol

Share

COinS