•  
  •  
 

Polish Title

Logopedyczne studium przypadku pacjentki z rozpoznaniem zespołu psychoorganicznego czołowego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2231-9197 Gliwa Renata

Abstract

The psychoorganic syndrome is a deviation in the mental state due to damage or dysfunction of the brain structures. It is associated with the occurrence of mental disorders manifested in the behavioral, socio-emotional, cognitive and therefore also communicative sphere. The article describes the case of a 68-year-old patient who was diagnosed with the psychoorganic syndrome. The changes observed in her relate to significant dysfunctions in the areas of competence, interaction, communication and language.

Polish Abstract

Zespół psychoorganiczny to odchylenie w stanie psychicznym, uwarunkowane uszkodzeniem lub dysfunkcją struktur mózgu. Wiąże się on z występowaniem zaburzeń psychicznych, przejawiających się w sferze behawioralnej, społeczno-emocjonalnej, poznawczej, a także komunikacyjnej. W artykule opisano przypadek 68-letniej pacjentki, u której rozpoznano zespół psychoorganiczny. Obserwowane u niej zmiany dotyczą znacznych dysfunkcji w zakresie kompetencji i sprawności interakcyjnych, komunikacyjnych i językowych.

Keywords

psychoorganic syndrome (POS), dementia, impaired competence and interaction, communication and language skills

Polish Keywords

zespół psychoorganiczny, otępienie, zaburzenia kompetencji i sprawności: interakcji, komunikacyjnych, językowych

References

Bilikiewicz A., Strzyżewski W., 1992, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Domagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji, series “Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia”, vol. 20, S. Grabias (ed.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała A., 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Domagała A., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera, [in:] A. Domagała, U. Mirecka (eds.), Zburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk: Harmonia, pp. 524–545.

Dominguez D. I., De Strooper B., 2002, Novel therapeutic strategies provide the real test for the amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease, “Trends in Pharmacological Sciences”, no. 23, pp. 324–330.

Goodglass H., Kaplan E., 1972, Boston Diagnostic Aphasia Examination, Philadelphia: Lea & Febiger.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 955–995.

Herzyk A., 2005, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

ICD-10, 2008, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje (accessed: 28.03.2019).

Jodzio K., 2006, Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli mózgu, “Studia Psychologiczne”, vol. 44(2), pp. 5–18.

Jodzio K., 2008, Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny K., 2014, Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym, [in:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia, pp. 429–443.

Kozubski W., Liberski P. P., 2014, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krzymiński S., 1995, Test rysowania zegara, “Postępy Psychiatrii i Neurologii”, no. 4, supplement I(2), pp. 21–30.

Łuria A. R., 1976, Podstawy neuropsychologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Marczewska H., 1994, Zaburzenia językowe w demencji typu Alzheimera i demencji wielozawałowej, [in:] H. Marczewska, E. Osiejuk (eds.), Nie tylko afazja… O zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, Warszawa: Energeia, pp. 7–60.

Olszewski H., 2008, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Panasiuk J., 2013, Afazja a interakcja. Tekst – metatekst – kontekst, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk J., 2015a, Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 1025–1058.

Panasiuk J., 2015b, Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej, “Logopedia Silesiana”, no. 4, pp. 81–112.

Pąchalska M., 2012, Afazjologia, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piskunowicz M., Bieliński M., Zgliński A., Borkowska A., 2013, Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej, “Psychiatria Polska”, vol. XLVII, no. 3, pp. 475–485.

Prusiński A., 1998, Neurologia praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Schulman K. L., Shedletsky R., Silver I. L., 1997, The Challenge of Time: Clock Drawing and Cognitive Function in the Elderly, “International Journal of Geriatric Psychiatry” vol. 1, issue 2, pp. 619–627.

Sitek E. J., Konkel A., Międzobrodzka E., Sołtan W., Barczak A., Sławek J., 2014, Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona, “Hygeia Public Health”, vol. 49(2), pp. 215–221.

Siuda J., Opala G., 2012, Diagnostyka różnicowa otępienia, [in:] M. Zabawa (ed.), Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Otwock: MediSfera, pp. 41–49.

Szepietowska E. M., 2000, Badanie neuropsychologiczne. Procedura i ocena, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szepietowska E. M., Gawda B., 2011, Ścieżkami fluencji werbalnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szepietowska E. M., Lipian J., 2012, Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu, “Psychiatria Polska”, vol. XLVI, no. 4, pp. 539–551.

Szumska J., 1980, Metody badania afazji, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Warchala J., 1991, Dialog potoczny a tekst, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Widła T., 1986, Cechy płci w piśmie ręcznym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Woźniak T., 2005, Narracja w schizofrenii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Woźniak T., 2014, Zaburzenia mowy w schizofrenii, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 645–677.

Wysokiński A., Orzechowska A., Strombek-Milczarek M., Gruszczyński W., 2008, Odwracalność zaburzeń psychopatologicznych po stłuczeniu mózgu – przypadek kazuistyczny, “Psychiatria w Praktyce Klinicznej”, vol. 1, pp. 46–49.

First Page

29

Last Page

46

Language

eng

Share

COinS