•  
  •  
 

Polish Title

Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5640-1418 Jatkowska Joanna

Abstract

Polish speech therapy has been using information and communication technologies (ICT) in diagnosis and therapy for over 30 years. Initially, speech therapists used world-wide innovations to start creating their own computer programs tailored to the specificity of the Polish language in the 1990s. Along with the development of the Internet, speech therapy platforms have emerged. One of them, the author of this article, used speech therapy in children with speech disorders to check whether new technologies can contribute to the improvement of articulation. The conducted pedagogical experiment showed that the author’s concept of b-learning can be effective in speech therapy for children.

Polish Abstract

Polska logopedia wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w diagnozie i terapii od ponad trzydziestu lat. Początkowo logopedzi korzystali ze światowych aplikacji, by w latach dziewięćdziesiątych XX zacząć tworzyć własne programy komputerowe, dostosowane do specyfiki języka polskiego. Wraz z rozwojem internetu pojawiły się logopedyczne platformy e-learningowe. Jedną z nich autorka niniejszego artykułu wykorzystała w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy, by sprawdzić, czy nowe technologie mogą przyczyniać się do poprawy artykulacji. Przeprowadzony eksperyment pedagogiczny pokazał, że autorska koncepcja b-learningu może być skuteczna w terapii logopedycznej dzieci.

Keywords

diagnosis and speech therapy, speech disorders, ICT (Information and Communication Technologies), e-learning platform, blended learning (b-learning)

Polish Keywords

diagnoza i terapia logopedyczna, zaburzenia mowy, TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), platforma e-learningowa, nauczanie mieszane

References

Buczyńska J., 1999a, Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 71–94.

Buczyńska J., 1999b, Komputer w praktyce logopedycznej, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 53–69.

Domaradzka-Grochowalska Z., Zielińska M., 2011, Ryzyko dysleksji, dysleksja, wady wymowy, a współczesne możliwości technologiczne, [w:] W. Brejnak, E. Wolnicz-Pawłowska (red.), Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 139–160.

Francuz P., Mackiewicz P., 2005, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Gruba J., 2004, Multimedialny pakiet logopedyczny, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Poznań: Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, s. 335–339.

Gruba J., 2007, Ocena programów komputerowych wspierających terapię sygmatyzmu, [w:] S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła (red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, s. 370–375.

Gruba J., 2009, Technologia informacyjna w logopedii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.

Grycman M., 2009, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów.

Grycman M., Smyczek A. (red.), 2004, Wiem, czego chcę!, Kraków: Stowarzyszenie Mówić bez słów.

Jatkowska J., 2014, B-learning w terapii logopedycznej dzieci – wyniki innowacji pedagogicznej, [w:] F. Makurat, M. Brodnicki, A. Nawrocka (red.), Wokół problemów patologii grup społecznych, Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, s. 135–149.

Jatkowska J., 2018, Rozwój językowy dziecka a b-learning, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, t. 10, nr 4, s. 125–140.

Jatkowska J., 2019, B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Jatkowska J., Hennig N., 2013, E-learning w terapii logopedycznej – wyniki badań własnych, [w:] E. Skorek, K. Kochan (red.), Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147–161.

Jatkowska J., Kaszubowski P., 2012, Logopedia w internecie, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 408–415.

Juszczyk S., Zając W., 1997, Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mówić, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Kaczorowska-Bray K., Miklaszewska A., 2006, Wykorzystanie programów komputerowych w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, [w:] S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 79–85.

Ożdżyński G., 2007, Recenzja programu LOGOPEDIA, „Logopedia”, nr 36, s. 277–280.

Pąchalska M., 2003, Terapia chorego z afazją, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 700–771.

Pąchalska M., 2005, Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 846–906.

Siemieniecki B., 1999, Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna, [w:] B. Siemieniecki (red.), Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9–23.

Surowaniec J., 1989, Komputer – szansa dla logopedii, „Oświata i Wychowanie”, nr 29, s. 22–25.

Surowaniec J., 1991, Technika komputerowa w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania i pisania, „Logopedia”, nr 18, s. 119–135.

Surowaniec J., 1995, Funkcje zabaw i gier komputerowych w metodyce postępowania logopedycznego, [w:] J. Ożdżyński (red.), Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 441–462.

Surowaniec J., 1996, Dekada informatyczna w rozwoju polskiej logopedii 1986–1996, „Logopedia”, nr 23, s. 183–189.

Szady K., 2012, Wykorzystanie autorskich programów multimedialnych w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 402–407.

Szczepankowski B., Lemirowski A., 1998, Komputer w pracy z dzieckiem z uszkodzonym słuchem, [w:] J. Łaszczyk (red.), Komputer w kształceniu specjalnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 106–126.

Walencik-Topiłko A., 2005, Wykorzystanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 1019–1027.

Walencik-Topiłko A., Bąk J., 2004, Multimedialny program do diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] M. Sysło (red.), Informatyka w szkole XX, Wrocław: Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej, s. 776–779.

Walencik-Topiłko A., Miklaszewska A., 2000, Charakterystyka polskich programów komputerowych wspomagających terapię logopedyczną, [w:] E. Łuczyński (red.), Kształcenie logopedyczne – cele i formy, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 80–84.

Waligóra-Huk A., 2015, Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej, [w:] D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 343–354.

Zielińska J., 2012, Przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji alternatywnej, [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, s. 637–649.

First Page

73

Last Page

84

Language

pol

Share

COinS