•  
  •  
 

Polish Title

Konceptualizacje głosu

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4396-3627 Kaźmierczak Monika

Abstract

The voice is an important element of human life. Nowadays, the object of interest is both the material, formal and symbolic layer of voice. The inability to define the concept explicitly and fully and the identification of various voice functions in relation to the subject and Others proves the need for sensitivity to the voice – not only in its more linguistic form during direct communication, but also as the expression or exchange of vocal signals and signs or a significant component of the identity of the communicating entity. The voice conceptualizations cited in the article confirm that the areas of voice research in the individual and social dimension are closely related.

Polish Abstract

Głos jest istotnym elementem życia człowieka. Współcześnie przedmiot zainteresowania stanowi zarówno materialna, formalna, jak i symboliczna warstwa głosu. Niemożność jednoznacznego i pełnego zdefiniowania pojęcia oraz identyfikacja różnych funkcji głosu w relacji z podmiotem i Innymi dowodzi konieczności uwrażliwienia na głos – nie tylko w jego bardziej ujęzykowionej formie, podczas komunikacji bezpośredniej, ale również jako ekspresji bądź wymiany wokalnych sygnałów i znaków czy istotnej składowej tożsamości komunikującego się podmiotu. Przytoczone w artykule konceptualizacje głosu potwierdzają, że obszary jego badania w wymiarze indywidualnym i społecznym są ze sobą ściśle związane.

Keywords

phoné, voice, vocal communication, oral communication

Polish Keywords

phoné, głos, komunikacja wokalna, komunikacja ustna

References

Bakke M., 2000, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Binkuńska E., 2012, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Binkuńska E., 2016, Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 297–322.

Bubicz-Mojsa A., 2007, Głos ludzki jako żywy instrument, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Derrida J., 1997, Pozycje. Rozmowy z Henri Romsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, tłum. A. Dziadek, Bytom: Wydawnictwo FA-art.

Derrida J., 1999, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Dolar M., 1996, The Object Voice, [w:] R. Saleci, S. Zizek (red.), Gaze and Voice as Love Objects, Durham: Duke University Press, s. 7–31.

Dolar M., 2006, A Voice and Nothing More, Cambridge–London: The MIT Press.

Falkiewicz A., 2001, Istnienie i metafora, Gdańsk: Wydawnictwo „Tower Press”.

Grucza F., 1993, Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, [w:] J. Piontka, A. Wiercińska (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 151–174.

Hart R. J., Brown B. L., 1974, Interpersonal information conveyed by the content and vocal aspects of speech, „Speech Monographs”, nr 41, s. 371–380.

Heidegger M., 2000, W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Herder J. G., 2002, Dziennik mojej podróży z roku 1769, tłum. M. Kurkowska, Olsztyn: Borussia.

Ihde D., 1976, Listening and Voice: A Phenomenology of Sound, Athens: Ohio University Press.

Jakobson R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, tłum. A. Werpachowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kaźmierczak M., 2017, Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, t. XVI, nr 2, s. 333–346.

Kaźmierczak M., 2018a, Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym, „Logopedia”, t. 47(1), s. 311–321.

Kaźmierczak M., 2018b, Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych, [w:] E. Gacka, M. Kaźmierczak (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131–140.

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.

Kmita J., 1998, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Kotlarczyk M., 1961, Podstawy sztuki żywego słowa. Instrument, dykcja, ekspresja, Warszawa: Wydawnictwa Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Kuczkowski J., 2016, Anatomiczno-fizjologiczne podstawy głosu, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 258–275.

Lyons J., 1984, Semantyka I, tłum. A. Weinsberg, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łastik A., 2014, Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Maćkiewicz J., 2008, Ja i moje ciało, czyli co to jest „bodycentryzm”, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 215–220.

Mayen J., 1972, O stylistyce utworów mówionych, Wrocław: Ossolineum.

Merleau-Ponty M., 1996, Widzialne i niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa: Wydawnictwo Alethea.

Merleau-Ponty M., 2006, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Wydawnictwo Alethea.

Michalik J., 2010, Filozofia i głos, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Niebudek-Bogusz E., Fiszer M., Kotyło P., Just M., Śliwińska-Kowalska M., 2004, Ocena parametrów analizy akustycznej głosu u zdrowych kobiet, „Otorynolaryngologia”, nr 3, s. 33–39.

Obrębowski A. (red.), 2008, Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Olszewski J., Nowosielska-Grygiel J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 91–100.

Płusajska-Otto, 2012, „Mów i nie trać głosu” – profilaktyka zaburzeń emisji głosu w pracy nauczycieli, [w:] K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 111–121.

Saussure F. de, 2002, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skarga B., 1997, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E. (red.), 2009, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy.

Świdziński P., 1998, Przydatność analizy akustycznej w diagnostyce zaburzeń głosu, Poznań: Akademia Medyczna.

Tarasiewicz B., 2006, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Verduyckt I., Remacle M., Jamart J., Benderitter C., Morsomme D., 2011, Voice-Related Complaints in the Pediatric Population, „Journal of Voice”, t. 25(3), s. 373–380.

Welsch W., 2001, Na drodze do kultury słyszenia?, tłum. K. Wilkoszewska, [w:] E. Wilk (red.), Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 56–74.

Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor: Karoma.

First Page

85

Last Page

96

Language

pol

Share

COinS