•  
  •  
 

Polish Title

Wiedza nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat dysfunkcji oraz parafunkcji zespołu ustno-twarzowego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1873-7487 Gacka Ewa

Abstract

Cooperation between educators and speech therapists represents an important element in the care of a child with speech disorders, including speech impediments. Teachers should also have the minimum of knowledge on speech therapy which will allow them to notice abnormalities in speech development in children as well as identify activities which promote the development of language communication disorders. The paper presents the findings of the research whose main aim was to present the level of knowledge of teachers and students of pre-school and early school education on abnormalities of the orofacial complex and their impact on the development of articulation disorders. In addition, the aim of the research was to get acquainted with the opinions of respondents on the need to educate teachers in this respect.

Polish Abstract

Współpraca pomiędzy pedagogami i logopedami stanowi istotny element w opiece nad dziećmi z zaburzeniami mowy, w tym z wadami wymowy. Nauczyciele powinni posiadać niezbędne minimum wiedzy logopedycznej, która pozwoli im zauważyć u wychowanków nieprawidłowości w rozwoju mowy, a także zidentyfikować czynności sprzyjające powstaniu zaburzeń w zakresie komunikacji językowej. Artykuł stanowi doniesienie z badań, których głównym celem było przedstawienie poziomu wiedzy nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat nieprawidłowości zespołu ustno-twarzowego i ich wpływu na powstanie zaburzeń artykulacyjnych. Celem badań było także poznanie opinii respondentów na temat potrzeby kształcenia pedagogów w tym zakresie.

Keywords

speech therapy, orofacial complex, dysfunctions, parafunctions, knowledge, teachers, students, early school education, pre-school education

Polish Keywords

logopedia, zespół ustno-twarzowy, dysfunkcje, parafunkcje, wiedza, nauczyciele, studenci, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

References

Błachnio K., 2012, Vademecum logopedyczne: dla studentów pedagogiki, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Gacka E., 2013a, Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [in:] D. Muller, A. Sobczak (eds.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 47–58.

Gacka E., 2013b, Współpraca logopedy i nauczyciela w opiece nad dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, [in:] K. Węsierska, N. Moćko (eds.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, vol. II, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 53–65.

Grosfeldowa O., 1981, Wady twarzowo-szczękowo-zgryzowe, [in:] A. Masztelarz (ed.), Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji. Podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kleinrok M., 1992, Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, Warszawa: Sanmedia.

Łabiszewska-Jaruzelska F., 1983, Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia, [in:] F. Łabiszewska-Jaruzelska (ed.), Ortopedia szczękowa – zasady i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 140–176.

Łobocki M., 2006, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Malicka I., 2017, Przegląd badań dotyczących dysfunkcji mowy, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica VI”, vol. 225, pp. 101–112.

Masztelarz A., 1981, Morfologia zespołu ustno-twarzowego, [in:] A. Masztelarz (ed.), Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji. Podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 18–30.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.

Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom: Wydawnictwo Ergo Sum.

Rokitiańska M., 2004, Podstawy ortodoncji dla logopedów, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B., Wierusz W., Mysiorska M., Kosińska K., 2007, Ocena współzależności występowania wady zgryzu, wady artykulacji i dysfunkcji narządu żucia u dzieci z przedszkoli warszawskich, “Stomatologia Współczesna”, supplement 2, pp. 17–24.

First Page

97

Last Page

113

Language

eng

Share

COinS