•  
  •  
 

Polish Title

Diagnozowanie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6301-8820 Marciniak-Firadza Renata

Abstract

The new perception of selective mutism as an anxiety disorder enables specialists to diagnose it early and take therapeutic measures as soon as possible. It is not an easy task to diagnose selective mutism and that process can engage many specialists. A diagnostic test should identify a pattern, depth and effects of selective mutism and also check whether there occur other serious problems related to this disorder. The test should help to determine how well do the people dealing with SM understand it and whether they apply the correct treatment. It should also help to collect full information on development, interests and friendships of a child to be able to help him efficiently. The aim of the article is to present the selective mutism and is to present the diagnosis as the process and to offer some suggestions how to classify the stages of this process.

Polish Abstract

Nowe postrzeganie mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia na tle lękowym pozwala specjalistom na wczesną jego diagnozę i jak najszybsze podjęcie działań terapeutycznych. Diagnoza mutyzmu wybiórczego nie jest zadaniem łatwym, a w proces diagnozowania może być zaangażowanych wielu specjalistów. Badanie diagnostyczne powinno służyć: rozpoznaniu wzorca, głębokości i skutków mutyzmu wybiórczego, sprawdzeniu, czy nie występują inne poważne lub powiązane z mutyzmem problemy, ustaleniu, w jakim stopniu osoby zaangażowane rozumieją mutyzm i czy właściwie z nim postępują oraz zebraniu pełnych informacji na temat rozwoju, zainteresowań i przyjaźni dziecka, tak aby móc podjąć skuteczną interwencję. Celem artykułu jest omówienie mutyzmu wybiórczego i diagnozy jako procesu oraz przedstawienie własnej propozycji klasyfikacji jego etapów.

Keywords

mutism, selective mutism, diagnosis, stages of diagnosis

Polish Keywords

mutyzm, mutyzm wybiórczy, diagnoza, etapy diagnozowania

References

Andrzejewska M., 2015, Materiały ze szkolenia: Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, I–II stopień, Łódź.

Bogdanowicz M., 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bystrzanowska M., 2017, Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bystrzanowska M., Bystrzanowska E. (red.), 2019, Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Jarema M., 2018, Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych, „Psychologia Polska”, nr 52(2), s. 323–343.

Janik I., 2012, Mutyzm dziecięcy, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red. nauk.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 79–94.

Johnson M., Wintgens A., 2018, Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, 2000, Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ołdakowska-Żyłka B., 2015, Mutyzm wybiórczy w Polsce i na świecie, „Forum Logopedy”, nr 9, s. 61–64.

Ołdakowska-Żyłka B., Grąbczewska-Różycka K., 2017, Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ołdakowska-Żyłka B., Małachowska E., 2015, Materiały ze szkolenia: Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie, Łódź.

Radomska A., Jankowska A., 2000, W fortecy milczenia, „Charaktery”, nr 4, s. 20–21.

Skoczek A., 2015, Mutyzm. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Urbaniuk J., 2008, Dziecko z mutyzmem wybiórczym, [w:] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 455–470.

Warchał A., Warchał M., 2012, Współwystępowanie mutyzmu wybiórczego w zaburzeniach nerwicowych, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red. nauk.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 95–106.

First Page

115

Last Page

129

Language

pol

Share

COinS