•  
  •  
 

Polish Title

Lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w procesie diagnozy niemowności oraz niemówienia

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9260-3014 Michalik Mirosław

Abstract

The paper identifies and defines augmentative and alternative communication, a new sub-discipline in applied linguistics whose primary parametre is linguistic competence whereas the secondary parameter is the phenomenon of speech inability and speech non-occurrence. At the same time it has been proven that linguistics of augmentative and alternative communication conducts primary, applied and implementation research having a hierarchical layout of scientific aims. It also enables to conduct a logopaedic analysis of mute and non-speaking persons. The postulates that govern it are presented in the last part of the text.

Polish Abstract

W artykule wyodrębniono i zdefiniowano lingwistykę komunikacji alternatywnej i wspomagającej – nową subdyscyplinę w ramach lingwistyki stosowanej. Jej głównym parametrem jest kompetencja lingwistyczna, a parametrem pomocniczym zjawiska niemowności i niemówienia. Udowodniono jednocześnie, że lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, mając hierarchiczny układ celów naukowych, prowadzi badania podstawowe, stosowane oraz wdrożeniowe. Umożliwia również diagnozę o charakterze logopedycznym osób niemownych i niemówiących. Postulaty nią rządzące zaprezentowano w ostatniej partii tekstu.

Keywords

linguistics of augmentative and alternative communication, applied linguistics, speech inability, speech non-occurrence

Polish Keywords

lingwistyka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, lingwistyka stosowana, niemowność, niemówienie

References

Beukelman D. R., Mirenda P., 2013, Augmentative & Alternative Communication. Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs, Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 13–35.

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Wydawnictwo Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

Grycman M., 2015, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kwidzyn: Wydawnictwo Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalik M., 2018, Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Michalik M., Przebinda E., 2018, Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówiących z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej, [in:] A. Domagała, U. Mirecka (eds.), Metody terapii logopedycznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 143–183.

Przebinda E., Michalik M., 2020, Inter- i transdyscyplinarność w opisie niemowności oraz niemówienia [in print].

Rittel T., 1994, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Rittel T., Rittel S. J., 2015, Dyskurs edukacyjny. Zagadnienia – znaczenia – terminy. Wybór i opracowanie, Kraków: Collegium Columbinum.

Rocławska-Daniluk M., 2017, Czytanie i pisanie: metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rocławski B., 2010, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk: Glottispol.

Tetzchner S., Martinsen H., 2002, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez słów”.

First Page

131

Last Page

139

Language

eng

Share

COinS