•  
  •  
 

Polish Title

Ocena dwujęzyczności dziecięcej przy zastosowaniu formuły RIOT

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9069-0612 Młyński Rafał

Abstract

International standards in speech-language pathology provide for different formulas for the diagnosis of multilingual (including bilingual) children. One of them is RIOT (Review, Interaction, Observation, Test), based on the ethnographic study of the patient/client in various contexts, analysis of the collected documentation and testing of linguistic competence. This work is an example of the application of the RIOT formula in the study of a bilingual, Polish-Russian girl B. from Belarus. This allowed for a multi-context analysis of the child’s bilingualism, culminating in a diagnosis of Russian and Polish language subsystems.

Polish Abstract

Międzynarodowe standardy logopedyczne przewidują różne formuły diagnozy dzieci wielojęzycznych (w tym dwujęzycznych). Jedną z nich jest formuła RIOT (Review, Interaction, Observa­tion, Test), oparta na etnograficznym studium pacjenta/klienta w różnych kontekstach funkcjonowania, analizie zgromadzonej dokumentacji oraz testowaniu kompetencji językowej. Niniejszy artykuł stanowi przykład zastosowania formuły RIOT w badaniu dwujęzycznej, polsko-rosyjskiej dziewczynki (B.) z Białorusi. Przeprowadzone badania były wielokontekstową analizą dwujęzyczności dziecka, zakończoną diagnozą rosyjskich i polskich podsystemów językowych.

Keywords

bilingualism, diagnosis, RIOT

Polish Keywords

dwujęzyczność, diagnoza, RIOT

References

ASHA: American Speech-Language-Hearing Association, http://asha.org (dostęp: 14.10.2020).

Austin J., 2009, Delay, interference and bilingual development: The acquisition of verbal morphology in children learning Basque and Spanish, „International Journal of Bilingualism”, vol. 13(4), s. 447–479.

Banaszkiewicz A., 2015, Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 364–380.

Bauman-Waengler J., 2012, Articulatory and Phonological Impairments: A Clinical Focus, Boston: Pearson Education.

Bedore L., Peña E., 2008, Assessment of bilingual children for identification of language impairment: current findings and implications for practice, „International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”, no. 11, s. 1–29.

Bialystok E., 2001, Bilingualism in development. Language, Literacy & Cognition, Cambridge: Cambridge University Press.

Billewicz G., Zioło B., 2012, Kwestionariusz badania mowy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Cheng L., 1990, The identification of communicative disorders in Asian–Pacific students, „Journal of Childhood Communication Disorders”, vol. 13(1), s. 113–119.

Cheng L., 1997, Diversity: challenges and implications for assessment, „Journal of Children Communication Development”, vol. 19, no. 1, s. 55–62.

Cheng L., 2006, Lessons from the Da Vinci Code: Working with Bilingual/Multicultural Children and Families, „ASHA Leader”, vol. 11(13), s. 14–15.

Cheng L., 2007, Improve your assessment of bilingual clients with communication disorders, „Therapy Insider”, no. 37, s. 10.

De Lamo White C., Jin L., 2007, Evaluation of speech and language assessment approaches with bilingual children, „International Journal Language & Communication Disorders”, vol. 46(6), s. 613–627.

Dębski R., Młyński R., Redkva M., 2020, The phonological skills of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian in Poland, „International Journal of Bilingual Education and Bilingualism”, https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1791047

Edwards J., 2006, Foundations of bilingualism, [w:] T. K. Bhatia, W. C. Ritchie (red.), The Handbook of Bilingualism, Oxford: Blackwell, s. 7–31.

Goldstein B., Fabiano-Smith L., 2007, Assessment and intervention for bilingual children with phonological disorders, „ASHA Leader”, vol. 12(2), s. 6–31.

Grosjean F., 1989, Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person, „Brain and Language”, vol. 36(1), s. 3–15.

Grosjean F., 2010, Bilingual. Life and reality, Cambridge–London: Harvard University Press.

Gruba J., 2017, KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.

Gutierrez-Clellen V., Peña E., 2001, Dynamic Assessment of Diverse Children, „Language, Speech, and Hearing Services in Schools”, vol. 31(4), s. 212–224.

Hegde M., Maul Ch., 2006, Language disorders in children: an evidence-based approach to assessment and treatment, Fresno: Pearson.

Houwer A. de, 2009, Introduction to Bilingual Development, Bristol–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters.

Hwa-Froelich D., Westby C., 2003, Considerations when working with interpreters, „Communication Disorders Quarterly”, vol. 24(2), s. 78–85.

IALP: International Association of Communication Sciences and Disorders, http://ialpasoc.info (dostęp: 14.10.2020).

Jaroszewicz M., 2018, Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.

Jassem W., 2003, Illustration of the IPA: Polish, „Journal of International Phonetic Association”, vol. 33(1), s. 103–107.

Kłymonczuk W., 2015, Ukraina w poszukiwaniu wolności – od Rewolucji Godności do wyborów parlamentarnych w 2014 roku, „Wschód Europy”, nr 1(2), s. 93–105.

Kohnert K., 2013, Language disorders in bilingual children and adults, San Diego: Plural Publishing Inc.

Kohnert K., Medina A., 2009, Bilingual children and communication disorders. A 30-year research retrospective, „Seminars in Speech and Language”, vol. 30(4), s. 219–233.

Korol A., 2017, Movlennieva kartka z kartynkamy: lohopedychne obstezhennia rivnia movlennievoho rozvytku dytyny, Ternopil: Mandrivets.

Kostecka W., 2017, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy – studium przypadku, [w:] A. Myszka, K. Bieńkowska, I. Marczykowska (red.), Głos – Język – Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 147–163.

Langdon H., Saenz T., 2015, Working with interpreters and translators, San Diego: Plural Publishing Inc.

Lidz C., Peña E., 1996, Dynamic assessment: the model, its relevance as a nonbiased approach, and its application to Latino American preschool children, „Language, Speech, and Hearing Services in Schools”, vol. 27(4), s. 367–372.

Marian V., Blumenfeld H., Kaushanskaya M., 2007, The language experience and proficiency questionnaire (LEAP-Q): Assessing language profiles in bilinguals and multilinguals, „Journal of Speech Language and Hearing Research”, vol. 50(4), s. 940–967.

McCarthy K., Mahon M., Rosen S., Evans B., 2014, Speech perception and production by sequential bilingual children: a longitudinal study of voice onset time acquisition, „Child Development”, vol. 85(5), s. 1965–1980.

Michalak-Widera I., Węsierska K., Test do badań przesiewowych mowy, Katowice: Unikat 2.

Miodunka W., 2015, Biografia językowa jako jedna z metod badania dwujęzyczności, [w:] R. Dębski, W. Miodunka (red.), Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 49–87.

Młyński R., Redkva M., 2019, Diagnoza logopedyczna kompetencji językowych u wielojęzycznych dzieci z Ukrainy, „Logopedia Silesiana”, nr 8, s. 448–460.

Paradis J., Genesee F., 1996, Syntactic acquisition in bilingual children: autonomous or independent?, „Studies in Second Language Acquisition”, no. 18, s. 1–25.

Peña E., Bedore L., Kester E., 2016, Assessment of language impairment in bilingual children using semantic tasks: two languages classify better than one, „International Journal Language & Communication Disorders”, vol. 51(2), s. 192–202.

Peña E., Quinn R., Iglesias A., 1992, The application of dynamic assessment: a nonbiased procedure, „Journal of Special Education”, vol. 26(3), s. 269–280.

RCSLT: The Royal College of Speech and Language Therapists, http://rcslt.org (dostęp: 14.10.2020).

Rimikis S., Smiljanic R., Calandruccio L., 2013, Nonnative English speaker performance on the Basic English Lexicon (BEL) sentences, „Journal of Speech, Language and Hearing Research”, vol. 56, s. 792–804.

Tzivinikou S., 2005, Identification and differential diagnosis of developmental speech problems in a bilingual child, „Early Child Development and Care”, vol. 175(2), s. 165–178.

UDSC: Urząd do spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl (dostęp: 8.10.2020).

Ukrainetz T., Harpell S., Walsh C., Coyle C., 2000, A preliminary investigation of dynamic assessment with Native American kindergartners, „Language, Speech and Hearing Services in Schools”, no. 31, s. 142–154.

Westby C., Burda A., Mehta Z., 1990, Asking the right questions in the right ways – strategies for ethnographic interviewing, „Journal of Childhood Communication Disorders”, vol. 13(1), s. 101–111.

Yanushevskaya I., Bunčić D., 2015, Illustrations of the IPA: Russian, „Journal of the International Phonetic Association”, vol. 45(2), s. 221–228.

Zurer-Pearson B., Fernandez S., Kimbrough O., 1993, Lexical development in bilingual infants and toddlers: comparison to monolingual norms, „Language Learning”, vol. 43(1), s. 93–120.

First Page

159

Last Page

170

Language

pol

Share

COinS