•  
  •  
 

Polish Title

O błędach popełnianych przez dzieci czteroletnie podczas oceny ich zasobu leksykalnego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5076-8347 Zając Ewelina

Abstract

The aim of this article is to present the results and to analyze the research on the vocabulary of 4-year-old children, without neurological disorders and within intellectual norm. As for the study, 4-year-old children were selected, because at this age a child already has some knowledge about himself, the family, preschool, and general environment. Then he makes new acquaintances influencing the development of passive and active speech. This is the age when a particular increase in vocabulary can be observed. The aim of this research is to show the types of errors (thematic, phonetic, semantic) and to identify the parts of speech with which these children have the most or the least difficulties understanding.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań oraz analiza zasobu leksykalnego dzieci czteroletnich, bez zaburzeń neurologicznych, w normie intelektualnej. Do badania wybrano dzieci czteroletnie, ponieważ w tym wieku mają już one wiedzę o sobie, rodzinie, środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym. Wtedy też nawiązują nowe znajomości, co wpływa na rozwój mowy biernej i czynnej. Jest to wiek, w którym obserwuje się szczególny wzrost zasobu słownictwa. Celem badań jest ukazanie typów błędów (tematycznych, fonetycznych, semantycznych) oraz wskazanie części mowy, ze zrozumieniem których dzieci te miały najwięcej lub najmniej problemów.

Keywords

vocabulary, understanding, speech therapy, preschool children

Polish Keywords

zasób leksykalny, rozumienie, logopedia, dzieci przedszkolne

References

Aitchison J., 2003, Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, Oxford: Blackwell.

Borowiec H., 2014, Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Clark E. V., 1995, Language acquisition: The lexicon and syntax, [w:] J. L. Miller, P.D. Eimas (red.), Handbook of perception and cognition, vol. 11: Speech, language, and communication, San Diego: Academic Press, s. 303–337.

Dobrzyńska B., 2007, Rozumienie pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym, „Pedagogia Christiana”, nr 1, s. 83–95.

Gentner D., Boroditsky L., 2001, Individuation, Relativity and Early Word Learning, [w:] M. Bowerman, S. Levinson (red.), Language Acquisition and Conceptual Development, Cambridge: Cambridge University Press, s. 215–256.

Gunia G., 1986, Słownictwo czynne i bierne dzieci głuchych kończących szkołę podstawową, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 100, „Prace Pedagogiczne”, t. VI, s. 87–104.

Haman E., Fronczyk K., 2016, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie. Podręcznik, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Haman E., Fronczyk K., Girtler I., 2009, Co rodzice wiedzą o zasobie słownictwa swoich dzieci? Kwestionariuszowe badanie rozwoju słownika dzieci 2–6-letnich, „Psychologia Rozwojowa”, t. 15, nr 2, s. 57–71.

Haman E., Fronczyk K., Łuniewska M., 2016, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Haman E., Fronczyk K., Miękisz A., 2010, Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe, „Psychologia Rozwojowa”, t. 15, nr 1, s. 21–45.

Jakubowicz-Bryx A., 2004, Zasób słownictwa uczniów klas niższych i jego konsekwencje dydaktyczne, [w:] J. Kida (red.), Język, kultura, nauczanie i wychowanie, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 129–134.

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lamęcka-Adamek J., 2001, Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4, s. 122–132.

Laufer B., Elder C., Hill K., Congdon P., 2004, Size and strength: do we need both to measure vocabulary knowledge?, „Language Testing”, no. 21, s. 202–226.

Maciejewska A., 2012, Formowanie znaczeń w wypowiedziach dzieci przedszkolnych, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 3, s. 55–70.

Smoczyńska M. (red.), 1980, Badania nad rozwojem języka dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Smółka L., 2004, Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-, siedmioletnich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wells G., 1984, The child’s theory of mind, Cambridge: MIT Press.

Wiśniewska-Kin M., 2007, „Chcieć, pragnąc, myśleć, wiedzieć” – rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zarębina M., 1985, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej: synteza danych liczbowych, Wrocław: Ossolineum.

First Page

185

Last Page

194

Language

pol

Share

COinS