•  
  •  
 

Title

Significance of the alternation of the Sejms for the Grand Duchy of Lithuania in the Stanislaw August Poniatowski’s epoch

Polish Title

Znaczenie alternaty sejmów dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce stanisławowskiej

References

Archiwum Królestwa Polskiego [AKP], 268. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD]].

Archiwum Publiczne Potockich [APP], 310, 313, t. XII. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD]].

Archiwym Radziwiłłowskie [AR], V/13850. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD]].

Tzw. Metryka Litewska [ML], VII/52. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD]].

rkps 661, 726. [Biblioteka Czartoryskich w Krakowie [B. Czart.]].

rkps 6666. [Biblioteka Jagiellońska w Krakowie [BJ]].

rkps 1330, 1331. [Biblioteka Kórnicka PAN [BKPAN]].

rkps 993. [Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [B. PAN]].

Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku Oświecenia w Polsce. Dokumenty, wspomnienia, facecje, zebrał i oprac. R. Kaleta, Warszawa 1958.

Coxe W., Podróż po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. I, Warszawa 1963, s. 559–703.

Dyariusz sejmu wolnego ordynaryjnego grodzieńskiego sześcioniedzielnego Roku Pańskiego MDCCLXXXIV dnia 4 miesiąca października odprawującego się, [wyd. M. Tukalski-Nielubowicz], Warszawa 1785.

Dyaryusz sejmu wolnego ordynaryjnego warszawskiego sześcioniedzielnego Roku Pańskiego MDCCLXXX dnia 2 miesiąca października odprawuiącego się, [wyd. S. Badeni], Warszawa [1780].

Dyaryusz sejmu wolnego ordynaryjnego warszawskiego sześcioniedzielnego Roku Pańskiego MDCCLXXXII, [P. Kicińskiego], [Warszawa 1782].

Dyaryusz tygodniowy sejmu… MDCCLXXXIV, b.m.d.

Forster G., Dziennik podróży po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. II, Warszawa 1963, s. 41–103.

[Naruszewicz A.], Dyaryusz podróży… Stanisława Augusta na Seym Grodzieński…, Warszawa 1784.

Naruszewicz A.S., Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

Niemcewicz J.U., Pamiętniki czasów moich, wyd. J. Dihm, t. I, Warszawa 1957.

Propozycje od tronu… na sejm 1784, b.m.d.

Sievers J.J., Drugi rozbiór Polski z pamiętników, Poznań 1865.

Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki, oprac. Z. Góralski, t. I, Warszawa 1994.

Volumina legum. Przedruk Zbioru Praw, t. VIII, Petersburg 1860.

Volumina legum. Wyd. Komisji Prawniczej AU w Krakowie, t. IX, Kraków 1889.

Zagadki Sejmu Czteroletniego, zebrał E. Rabowicz, oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz, wyd. J. Kowecki, Warszawa 1996.

Zaleski B., Korespondencja krajowa Stanisława Augusta z lat 1784 do 1792, Poznań 1872.

Zbiór mów różnych w czasie sejmu ostatniego sześcioniedzielnego roku 1778 mianych, Wilno [1778], nlb.

Zbiór mów różnych w czasie sejmu sześcioniedzielnego sejmu roku 1782 mianych, Wilno [1782].

Zbiór mów w czasie sejmu sześcioniedzielnego roku 1784 mianych w Grodnie, Wilno [po XI 1784].

Anusik Z., Stroynowski A., Problemy majątkowe Radziwiłłów w XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1987, t. XLVIII, s. 79–115.

Bardach J., Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku, [w:] Konstytucja 3 Maja 1791, Warszawa 2001, s. 5–56.

Bardach J., O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje związku Polski z Litwą do schyłku XVIII wieku, Warszawa 1998.

Bartoszewicz K., Radziwiłłowie, Warszawa–Kraków 1927.

Drozdowski M., Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa–Poznań 1975.

Dunin-Wilczyński Z., Order Św. Stanisława, Warszawa 2006.

Filipczak W., Kontrola Komisji Skarbu Litewskiego na sejmie z 1778 roku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 67, 2000, s. 181–199.

Filipczak W., Sejm 1778 roku, Warszawa 2000.

Filipczak W., Sejm Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, [w:] Między konstytucją Nihil Novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski XVI–XX wieku. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12–13 października 2005 roku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005, s. 59–82.

Filipczak W., Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (1778–1786), [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach, W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 107–126.

Filipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012.

Gordziejew J., Socjotopografia Grodna w XVIII wieku, Toruń 2009.

Grodziski S., Sejm dawnej Rzeczypospolitej jako najwyższy organ ustawodawczy. Konstytucje sejmowe – pojęcia i próba systematyki, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, t. XXXV, z. 1, s. 163–175.

Historia dyplomacji polskiej, t. II (1572–1795), red. Z. Wójcik, Warszawa 1982.

Historia sejmu polskiego, t. I (Do schyłku Rzeczypospolitej), red. J. Michalski, Warszawa 1984.

Iwaszkiewicz J., Z dziejów wielkiej fortuny, „Biblioteka Warszawska” 1911, R. IV, s. 479–501.

Kalenkiewiczówna A., Rozkład partii Tyzenhauza na tle sejmików litewskich, [w:] Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batoregow Wilnie 1923–1933, Wilno 1933, s. 152–186.

Kalinka W., Sejm Czteroletni, t. I, Kraków 1895.

Konopczyński W., Chomiński Franciszek Ksawery, [w:] Polski słownik biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 416–417.

Konopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948.

Konopczyński W., Fryderyk Wielki a Polska, Poznań 1947.

Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz. Podskarbi nadworny litewski, t. II, Londyn 1971.

Kościałkowski S., Z dziejów Komisji Skarbowej litewskiej w początkach panowania Stanisława Augusta (1764–1780), „Ateneum Wileńskie” 1924, R. II, s. 371–408.

Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.

Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793, Katowice 1988

Łaszewski R., Pozycja sejmików przedsejmowych w systemie politycznym Polski stanisławowskiej, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 139–144.

Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1973.

Malec J., Próby ściślejszego zespolenia Litwy z Koroną w latach 1764–1786, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historia” 1987, t. II, s. 167–185.

Malec J., Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków 1999.

Matwijowski K., Sejm grodzieński 1678–1679, Wrocław 1985

Michalski J., Lubomirski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 53–56.

Michalski J., Poniatowski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1982, s. 481–487.

Michalski J., Radziwiłł Karol Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987, s. 248–262.

Michalski J., Sprawa przymierza polsko-rosyjskiego w dobie aneksji Krymu, [w:] idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. I (Polityka i społeczeństwo), Warszawa 2007, s. 420–448.

Michalski J., Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasie panowania Stanisława Augusta, „Zapiski Historyczne” 1986, t. LI, z. 1, s. 98–110.

Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami, Kraków 1993.

Mycielski J., Książę „Panie Kochanku” w świetle własnej korespondencji, Petersburg 1989.

Olszewski H., Wstęp, [do:] Marszałkowie sejmów I Rzeczypospolitej, oprac. W. Sieradzki, J. Kotowicz, J. Walukiewicz-Wolfram, Warszawa 1993, s. 5–23.

Rachuba A., Litewscy marszałkowie sejmów Rzeczypospolitej (1569–1793), [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. Studia pod redakcją Andrzeja Stroynowskiego, Warszawa 2012, s. 33–47.

Rolnik D., Miejsce i rola Radziwiłłów w życiu publicznym Rzeczypospolitej lat 1764–1795 w świetle literatury pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich,[w:] Radziwiłłowie. Biografie. Świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 385–402.

Rosner A., Mniszech Michał Jerzy Wandalin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXI, Wrocław 1976, s. 480–484.

Rostworowski E., Potocki Stanisław Szczęsny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984, s. 183–202.

Skałkowski A., Stanisław Kostka Bieliński, [w:] Polski słownik biograficzny, t. II, Kraków 1936, s. 56–57.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. II, Warszawa 1881, s. 831 (hasło: Grodno).

Srogosz T., Dywizja ukraińska i podolska wobec wkroczenia armii rosyjskiej do Rzeczypospolitej w 1783 roku, „Naukovі pracі іstorichnogo fakultetu Zaporіzkogo nacіonalnogo unіversitetu” 2009, Vipusk 26, s. 133–137.

Srogosz T., Rzeczpospolita wobec aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 77–96.

Stroynowski A., Elita polityczna Wielkopolski w epoce stanisławowskiej, [w:] Spojrzenia na pogranicze dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach, red. B. Burda. M. Szymczak, cz. 1, Zielona Góra 2009, s. 70–84.

Stroynowski A., Kazimierz Nestor Sapieha – talent parlamentarny XVIII wieku, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi na 65 rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 681–696.

Stroynowski A., Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej: studium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2005.

Stroynowski A., Patriotyczne wystąpienia opozycji na sejmie 1778 r., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 19, 1984, s. 173–180.

Stroynowski A., Poseł – reprezentant narodu, czy regionu? Ujęcie historyczne, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, s. 237–251.

Stroynowski A., Postawy polityczne elit Wielkopolski w epoce stanisławowskiej (województwa poznańskie, kaliskie i gnieźnieńskie), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 203–214.

Stroynowski A., Problem odrębności litewskiej w obradach sejmów lat 1778–1786, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa–Opole 2008, s. 125–141.

Stroynowski A., Przeprowadzenie spłaty długów królewskich na sejmie 1784 roku, [w:] Sic erat in votes. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 363–383.

Stroynowski A., Sklіkanne pershaga pry Stanіslavu Aўgustu Panjatoўskіm sojma ў Goradnі ў 1784 godze, „Arche”, Garadzenskі mіlenіum 2014, № 11, s. 251–274.

Stroynowski A., Sojm u Gorodni ў 1784 g. Ab’jawnanyja pasjadżenni palat 6–23 kastrychnika 1784 g., „Arche”, Garadskaja gіstoryja Belarusi 2017, № 2 (152), s. 199–224.

Stroynowski A., Wpływ marszałków na obrady sejmów stanisławowskich, [w:] idem, „Wieczory sejmowe”. Studia nad dziejami parlamentaryzmu w epoce stanisławowskiej, Częstochowa 2013, s. 103–118.

Stroynowski A., Zmiany sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej przed ostatnim „wolnym” sejmem w 1786 r., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 58, 1996, s. 83–102.

Zakrzewski A.B., Paradoksy unifikacji prawa i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony XVI–XVIII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1999, t. LI, z. 1, s. 219–238.

Zielińska Z., Poniatowski Michał Jerzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1982, s. 455–471.

Zielińska Z., Sejmy polskie z lat 1764–1786, [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach, W. Sudnik, Warszawa 1995, s. 107–116.

Zielińska Z., Sosnowski Józef Sylwester, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2001, s. 559–563.

First Page

121

Last Page

142

Language

pol

Share

COinS