•  
  •  
 

Title

On the Wiśniowiecki princes once again. In connection with Ilona Czamańska’s polemical article

Polish Title

O książętach Wiśniowieckich raz jeszcze. W związku z wystąpieniem Ilony Czamańskiej

References

Metryka Koronna [MK] 77, 137, 138, 166, 178, 180, 354. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD].

Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka.

Markiewicz A., W kręgu dworu Sieniawskich: Listy Jerzego Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685–1699, „Przegląd Historyczny” 2010, t. CI, z. 3, s. 415–443.

Moszyński A., Kronika Kollegium Lubieszowskiego xx. Pijarów, Kraków 1876.

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. VII, Lipsk 1841.

Ossoliński Z., Pamiętnik, oprac. J. Długosz, Warszawa 1983.

Pieces relatives aux differens entre Son Altesse Madame la Princesse Wisniowieska née Princesse de Radziwił, ci-devant Epouse de son excellence Monseigneur le comte de Fleming, Feld-mareschal de Saxe etc. et Son Excellence Mr le Comte Flodroff-Wartensleben Seigneur de Borculo, Leewen, Dorth, Lovuth et Stavenerse, b.m. i d. [1731].

Veritable Etat de l’affaire touchant l’Achat de Borcklo: entre Son Altesse mad. La Princesse Wisniowiecka née Princesse de Radziwił, à devant Epouse de son excellence Monseigneur le comte de Fleming, Feld-mareschal de Saxe etc. et Son Excellence Mr le Comte de Flodroff-Wartensleben reduit en ordre par un des gens d’affairs de son alt. Mgr le prince Wisniowieski, grand-chancelier et commandant general de l’armee de Lithuanie, Varsovie 1731.

Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, t. II, Petersburg 1859; t. V, Petersburg 1860.

Źródła dziejowe, t. XIX–XXII (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VIII–XI), oprac. A. Jabłonowski, Warszawa 1889–1897.

Anusik Z., Fenomen Iwana Mazepy w historiografii polskiej XIX i XX w., [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź 2012, s. 224–248.

Anusik Z., Karol XII, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.

Anusik Z., Książęta Wiśniowieccy na tle swoich czasów, [w:] idem, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 586–682.

Anusik Z., Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77.

Anusik Z., O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 149–245.

Anusik Z., Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 301–324.

Anusik Z., Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. III (Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku), red. K. Mikulski, A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006, s. 74–105.

Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-ty, Dział II-gi, „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, oprac. A. Jabłonowski, Kraków 1904.

Baranowycz O., Zaludniennia wołynskoho wojewodstwa w perszyj połowyni XVII st., Kyjiw 1930.

Bardach J., Leśnowolski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 4, Warszawa 1998.

Bednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008.

Bobiński W., Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej, Warszawa 2000.

Byliński J., Przerębski (Przerembski) Maksymilian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 758–762.

Czamańska I., Suplement do suplementu. Odpowiedź na recenzję Zbigniewa Anusika książki Wiśniowieccy. Monografia rodu, „Res Historica” 2015, t. XL, s. 279–309.

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.

Czapliński W., Firlej Zbigniew, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VII, Kraków 1948–1958, s. 17.

Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911.

Dziubiński A., Polsko-litewskie napady na tureckie pogranicze czarnomorskie w epoce dwu ostatnich Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny” 1996, R. CIII, nr 3, s. 53–87.

Jakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011.

Jakowenko N., Ukrajinska szlachta z kinca XIV – do seredyny XVII stolittja. Wołyń i Centralna Ukrajina, wyd. 2, Kyjiw 2008.

Jaroszuk J., Radziwiłłowa z Sobieskich 1. v. Zasławska-Ostrogska, Katarzyna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987, s. 392–396.

Kamieńska Z., Fachowcy cudzoziemscy w manufakturach magnackich XVIII wieku: manufaktura urzecka Radziwiłłów, „Przegląd Historyczny” 1952, t. XLIII, z. 3–4, s. 518–535.

Kamieńska Z., Manufaktura szklana w Urzeczu 1737–1846, Warszawa 1964.

Korzon T., Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674, t. II, Kraków 1898.

Kosman M., Opowieści kórnickie, Poznań 1983.

Kowalski M., Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych, „Przegląd Wschodni” 2015, t. XIV, z. 1 (153), s. 151–166.

Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, wyd. 5, t. I–II, Kraków 1957.

Michalski J., Nowak-Romanowicz A., Ogiński Michał Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 624–630.

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce 2013.

Pietrzak J., Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694), Warszawa 2016.

Radzimiński Luba Z., Monografia XX. Sanguszków, t. I, Lwów 1906.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski, t. I–XV, cz. 1–2, Warszawa 1880–1914.

Smoleński M., Melsztyn. O zamku, jego panach, o kościele i plebanach, z dodatkiem o Domosławicach, Kraków 1888.

Wasilewski T., Przyczynki źródłowe do stosunków Polski ze Słowiańszczyzną południową w wiekach XIII–XVI, „Studia Źródłoznawcze” 1963, t. VIII, s. 117–124.

Wimmer J., Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717), Warszawa 1956.

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.

Zabolotnaia L., Câteva precizări despire dinastia Brankovič, „Tyragetia” 2010, serie nouă, vol. IV (XIX), nr 2, s. 115–122.

Zarewicz L., Leliwita Spycimir kasztelan krakowski praojciec Melsztyńskich i Tarnowskich (1313–1352) oraz monografia Melsztyna, Kraków 1890.

First Page

185

Last Page

234

Language

pol

Share

COinS