•  
  •  
 

Title

A few remarks on the history of the Zborowski family in the 16th century with reference to the book by Ewa Dubas-Urwanowicz

Polish Title

Kilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku. Na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowicz

References

Metryka Koronna [MK] 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 76, 95, 96, 99, 101, 108, 109, 111, 113, 134, 135, 181. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD].

Castriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI] nr 122, nr 161. [Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK].

Teki Dworzaczka [TD]. [Biblioteka Kórnicka PAN [BK PAN].

Akty zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I (Okresy bezkrólewi), oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2006.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, oprac. W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, red. S. Inglot, Wrocław 1956.

Anusik Z., Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2, s. 227–243.

Baczkowski K., Kurozwęcki Mikołaj h. Róża (Poraj), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 273–274.

Bukowski K., Stosz Zygmunt z Kounic i Olbrachcic, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 145–147.

Chłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.

Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.

Dubas-Urwanowicz E., O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576–1586, Warszawa 2013.

Dworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.

Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.

Fałkowski W., Rytwiański Jan (właściwie Jan z Rytwian) h. Jastrzębiec, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, s. 588–592.

Gąsiorowski, Ostroróg Dobrogost (właściwie Dobrogost z Ostroroga, także z Lwówka, Lwowski), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 499.

Jusiak P., Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011.

Litwin H., Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.

Lubczyński M., Pielas J., Szydłowiecki Stanisław h. Odrowąż, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIX, Warszawa–Kraków 2013–2014, s. 578–582.

Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. II (Wojny prywatne), wyd. 5, Kraków 1957.

Nowak T., Ścibor z Borysławic, Łubnicy i Rytwian h. Jastrzębiec, [w:] Polski słownik biograficzny, t. L, Warszawa–Kraków 2014–2015, s. 441–442.

Opaliński E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007.

Pielas J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.

Smoleński M., Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościołach i plebanach, z dodatkiem o Domosławicach, Kraków 1888.

Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.

First Page

285

Last Page

325

Language

pol

Share

COinS