•  
  •  
 

Title

How did Krakow greet the Archduchess? Wedding and coronation ceremonies of Anna of Austria and Sigismund III Vasa in 1592

Polish Title

Jak Kraków witał arcyksiężniczkę? Uroczystości ślubne i koronacyjne Anny Habsburżanki i Zygmunta III Wazy w 1592 roku

References

rkps 245, 309. [Biblioteka Kórnicka PAN [BK PAN].

rkps 351. [Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie [BCz].

rkps CIM QU. 5320. [Biblioteka Jagiellońska w Krakowie].

197 II, 212 I, 405 I, 456 I, 1977 II. [Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie [BCz].

Grabowski A., Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego, Kraków 1845, t. I, s. 36–39.

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594: ksiąg XII, przekł. M. Gliszczyński, oprac. i wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015.

Ioachimi Bilscii Carmina Latina. Nunc primum in unum volume collecta, ed. T. Bieńkowski, Warszawa 1962.

Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595, wyd. H. Barycz, Kraków 1930.

Piasecki P., Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego, Kraków 1870.

Radziwiłł A.S., Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. I (1632–1636), oprac. i przekł. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980.

The house of Vasa and the house of Austria: correspondence from the years 1587 to 1668. Pt. 1, The times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1, ed. R. Skowron, Katowice 2016.

Zawadzki K., Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku. Bibliografia. t. 1, 1514–1661, Wrocław 1977.

Barwicka-Makula A., Anna Austriaczka (16 sierpnia 1573 – 10 lutego 1598), [w:] Poczet władczyń Polski, red. B. Czwojdrak, Kraków 2017, s. 297–301.

Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, praca doktorska pod kierunkiem dr. hab. R. Skowrona, Katowice 2013.

Barwicka-Makula A., Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki w 1592 roku, [w:] Historia naturalna jedzenia: między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3–4 listopada 2011 roku, red. B. Możejko, Gdańsk 2012, s. 173–179.

Bochnak A., Portrety Zygmunta III i Anny Austriaczki w Muzeum Sztuki UJ, „Prace Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności” [Kraków] 1946, t. VIII, s. 327–335.

Chrościcki J.A., Barokowa architektura okazjonalna, [w:] Wiek XVII. Kontrreformacja. Barok, red. J. Pelc, Wrocław 1970, s. 229–254.

Dubas-Urwanowicz E., Wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną, „Białostockie Teki Historyczne” 2011, t. IX, s. 237–251.

Estreicher K., Bibliografia polska, t. XII, Kraków 1891.

Falniowska-Gradowska A., Leitsch W., Gonitwa w maszkarach na Rynku Krakowskim (7 czerwca 1592 r.), „Rocznik Krakowski” 1985, t. LI, s. 31–56.

Filipczak-Kocur A., Wesele Zygmunta III i Anny w 1592 r. oraz koronacja królowej w relacjach niemieckojęzycznych i polskich gazet ulotnych, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 91–104.

Grzebień L., Sokołowski (Socolovius) Stanisław h. Gozdawa (1537–1593), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 183–189.

Kadzik D., Utrzymanie królewskiej teściowej: wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja – 16 czerwca 1592 r.), Kraków 2017.

Keller K., Erzherzogin Maria von Innerösterreich (1551–1608). Zwischen Habsburg und Wittelsbach, Wien–Köln–Weimar 2012.

Kutrzeba S., Koronacje królów i królowych w Polsce, Warszawa 1918.

Kutrzeba S., Ordo coronandi Regis Poloniae, „Archiwum Komisji Historycznej” [Kraków] 1909–1913, t. XI, s. 133–216.

Lepszy K., Anna Austriaczka, [w:] Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 132–133.

Lepszy K., Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589–1592), Kraków 1939.

Leszczyńska A., O muzyce w obrzędach koronacyjnych królów polskich, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2015, t. XIII, s. 81–98.

Malicki M., Joachima Bielskiego nieznane polskie „Epithalamion” na ślub Zygmunta III i Anny Austriaczki, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” [Kraków] 1994, t. XLIV, nr 1–2, s. 119–129.

Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, Warszawa 1971.

Pirożyński J., Krakowskie uroczystości państwowe i dworskie w drugiej połowie XVI wieku w świetle ówczesnych prototypów prasowych, [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 193–205.

Podhorodecki L., Wazowie w Polsce, Warszawa 1985.

Polscy dyplomaci w Wiedniu 1515–2015, red. B. Dybaś, Wiedeń 2015.

Rokosz M., „Forum Polonorum et Via Regia”. Rynek krakowski i Droga Królewska sceną wydarzeń państwowych, religijnych, narodowych i społecznych 1257–2010, [w:] Rynek krakowski odkryty na nowo, red. E. Firlet, Kraków 2014, s. 405–610.

Rożek M., Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.

Rożek M., Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976.

Rudzki E., Polskie królowe. Żony królów elekcyjnych II, Warszawa 1987.

Ruszczyc J., Portrety Zygmunta III i jego rodziny, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” [Warszawa] 1969, t. XIII, cz. 1, s. 151–264.

Siarczyński F., Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego czyli obraz stanu, narodu i kraju…, Poznań 1843.

Suchojad J., Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, Warszawa 2001.

Szweykowska A., Widowiska baletowe na dworze Zygmunta III (4 czerwca 1592, 13 oraz 18 grudnia 1605), „Muzyka” 1966, t. XI, nr 1 (40), s. 27–36.

Targosz K., Królewskie uroczystości weselne w Krakowie i na Wawelu w 1512– 1605, Kraków 2007.

Targosz K., Oprawa artystyczno-ideowa wjazdów weselnych trzech sióstr Habsburżanek (Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608), [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 207–244.

Vocelka K., Habsburgische Hochzeiten 1550–1600. Kulturgeschichtliche Studien zum manieristischen Repräsentationsfest, Wien 1976.

Windakiewicz S., Dzieje Wawelu, Kraków 1925.

Wisner H., Dyplomacja polska w latach 1572–1648, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. II (1572–1795), red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 5–161.

Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 1991.

Zawadzki K., Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI–XVIII wieku, Warszawa 2002.

First Page

225

Last Page

251

Language

pol

Share

COinS