•  
  •  
 

Title

A few remarks on the history of the Zborowski family in the 16th century with reference to the book by Ewa Dubas-Urwanowicz

Polish Title

Kilka uwag o dziejach rodu Zborowskich w XVI wieku na marginesie książki Ewy Dubas-Urwanowicz

References

Metryka Koronna [MK] / The Crown Metrica 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 76, 95, 96, 99, 101, 108, 109, 111, 113, 134, 135, 181. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records)].

Castriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI] No. 122, 161. [Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK] (The National Archives in Cracow)].

Teki Dworzaczka [TD]. [Biblioteka Kórnicka PAN [BK PAN] (The Kórnik Library of the PAS)].

Akty zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. I (Okresy bezkrólewi), elaboration H. Lulewicz, Warszawa 2006.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, ed. K.J. Turowski, Kraków 1858.

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, elaboration W. Domin, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, ed. S. Inglot, Wrocław 1956.

Anusik Z., Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku, ‘Przegląd Nauk Historycznych’ 2017, vol. XVI, No. 2, pp. 227–243.

Baczkowski K., Kurozwęcki Mikołaj h. Róża (Poraj), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, pp. 273–274.

Bukowski K., Stosz Zygmunt z Kounic i Olbrachcic, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, pp. 145–147.

Chłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.

Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.

Dubas-Urwanowicz E., O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576–1586, Warszawa 2013.

Dworzaczek W., Genealogia, vol. II (Tablice), Warszawa 1959.

Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Warszawa 1985.

Fałkowski W., Rytwiański Jan (właściwie Jan z Rytwian) h. Jastrzębiec, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, pp. 588–592.

Gąsiorowski, Ostroróg Dobrogost (właściwie Dobrogost z Ostroroga, także z Lwówka, Lwowski), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXIV, Wrocław 1979, p. 499.

Jusiak P., Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011.

Litwin H., Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.

Lubczyński M., Pielas J., Szydłowiecki Stanisław h. Odrowąż, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLIX, Warszawa–Kraków 2013–2014, pp. 578–582.

Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, vol. II (Wojny prywatne), 5th ed., Kraków 1957.

Nowak T., Ścibor z Borysławic, Łubnicy i Rytwian h. Jastrzębiec, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. L, Warszawa–Kraków 2014–2015, pp. 441–442.

Opaliński E., Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007.

Pielas J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.

Smoleński M., Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościołach i plebanach, z dodatkiem o Domosławicach, Kraków 1888.

Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.

Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, elaboration K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, ed. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.

First Page

287

Last Page

326

Language

eng

Share

COinS