•  
  •  
 

Title

Some commentaries on memories of Józef Zajączkowski (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach)

Polish Title

Kilka komentarzy do wspomnień Józefa Zajączkowskiego (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1943-6694 Samborska-Kukuć Dorota Karolina

References

Archiwum Archidiecezji w Częstochowie, USC Biała, akt nr 48 z roku 1834.

Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK], USC Kraków / parafia św. Mikołaja, akt nr 67 z roku 1817, akt nr 105 z roku 1819. USC Kraków / parafia św. Floriana, akt nr 34 z roku 1844, akt nr 154 z roku 1844, akt nr 185 z roku 1845.

USC Proszowice, akt nr 11 z roku 1848.

Archiwum Państwowe w Częstochowie, USC Krzepice, akt nr 1 z roku 1834.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], Akta tyczące szkoły elementarnej we wsi Chocianowice, sygn. 101, k. 265–312.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Borszewice, akt nr 24 z roku 1839.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Dobra, akt 29 z roku 1863.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Kazimierz, akt nr 11 z roku 1855, akt nr 28 z roku 1857, akt nr 18 z roku 1859.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Łódź/parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, akt nr 3451 z roku 1900, akt nr 55 z roku 1862, akt numer 158 z roku 1897, akt nr 55 z roku 1864, akt nr 52 z roku 1863, akt nr 106 z roku 1863, akt nr 128 z roku 1863.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Wieluń, akt nr 16 z roku 1854.

Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ], USC Zgierz, akt nr 143 z roku 1861, akt nr 8 z roku 1895.

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie, USC Kazimierz Biskupi, akt nr 93 z roku 1827.

Archiwum Państwowe w Siedlcach, USC Kałuszyn, akt nr 86 z roku 1838.

Archiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Andrzeja, akt nr 50 z roku 1843, akt nr 334 z roku 1832, akt 364 z roku 1830, akt nr 51 z roku 1832, akt nr 445 z roku 1893.

Archiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Krzyża, akt nr 740 z roku 1854, akt nr 686 z roku 1828.

Archiwum Państwowe w Warszawie [APW], USC Warszawa/parafia św. Jana, akt nr 19 z roku 1826.

„Wiadomości z Pola Bitwy” 1863, nr 5.

Barszczewska A., Nurty walki. Udział Łodzi i okręgu łódzkiego w ruchach narodowowyzwoleńczych 1795–1864, Łódź 1971.

Bellina S. [W. Jaworski], Notatki o powstaniu w łęczyckim powiecie, [w:] Polska w walce, wybór A. Giller, Paryż 1868, s. 219–245.

Bukowski J., Wartość poznawcza dokumentów pamiętnikarskich, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, t. II, nr 4, s. 88–100.

Cieński A., Interpretacja dzieła pamiętnikarskiego, [w:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1979, s. 287–296.

Czapliński W., Pamiętniki jako źródło dla historyka nowożytnego, „Pamiętni-karstwo Polskie” 1972, t. II, nr 2, s. 3–7.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. V, Kraków 1880.

Herbst S., Pamiętnik i relacja jako źródła do historii wojskowości, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, t. II, z. 2, s. 8–10.

Jadczyk K., Kita J., Nartonowicz-Kot M., Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i Materiały, Łódź 2014.247

Jadczyk K., Ks. Józef Czajkowski – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi i dowódca partii powstańczej w 1863 roku w regionie łódzkim. Nieznane szczegóły z życiorysu, „Rocznik Łódzki” 2015, t. LXIII, s. 187–195.

Manikowski H., Powstanie styczniowe 1863–1864 r. w powiecie łęczyckim, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. VIII, cz. 2, s. 151–202.

Manikowski H., Walki wyzwoleńcze w Łęczyckiem w latach 1863–1864, „Ziemia Łęczycka” 1964, s. 117–140.

Missalowa G., Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, Warszawa 1957, s. 538–546.

Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy, „Strzelec” 2005, nr 1, s. 5.

Pamiętnik Jana Podkowy, weterana z 1863 roku, „Gazeta Łódzka” 1916, R. V, nr 230, s. 2, nr 231, s. 2.

Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII–XX wiek), red. K. Karolczak, Kraków 2011.

Paul S., O naukowym użytkowaniu dokumentów autobiograficznych, przekł. K. Ra-dziwiłł, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1976, nr 1/4, s. 97–113.

Płażewski I., Dzieje polskiej fotografii, Warszawa 2003.

Samborska-Kukuć D., Próba restytucji biografii. Maria Piotrowiczowa w świetle dokumentów, „Rocznik Łódzki” 2017, t. LXVII, s. 27–49.

Szewera T., Ostatni gest pani Marii, [w:] K. Frejdlich, Uśmiech Ariadny. Antologia reportażu łódzkiego, Łódź 1973, s. 296–311.

Śmiałowski J., Radziejowski Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987, s. 63.

Waszkiewicz L., Józef Dworzaczek – lekarz powstaniec, „Ziemia Łęczycka” 1959, nr 2, s. 1–2.

Waszkiewicz L., Początek powstania 1863 roku w Łodzi. Wymarsz pierwszej partii, „Łódź w ilustracji”. Dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” 1935, nr 3, s. 3–4.

Wojtkowiak Z., O klasyfikacji interpretacji pamiętników. Uwagi i propozycje, „Studia Źródłoznawcze” 1980, t. XXV, s. 163–177.

Wojtyński J., Łódź wobec roku 1863, „Słowo Katolickie” 1937, nr 8, s. 132.

Zajączkowski J., Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach, [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967, s. 111–167.

Ziemnicki J.A., Zagadka Józefa Sawickiego: epizod z dziejów powstania styczniowego w Łęczyckiem, „Przegląd Historyczny” 1975, t. LXVI, z. 2, s. 273–281.

First Page

233

Last Page

247

Language

pol

Share

COinS