•  
  •  
 

Title

The testament of high-born Anna Jezierska of 1745. A source based analysis

Polish Title

Testament szlachetnie urodzonej Anny Jezierskiej z 1745 roku. Analiza źródłoznawcza

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7747-949X Karkocha Małgorzata

References

Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK], Akta konsystorskie parafii Rembieszyce 1818–1938, sygn. PR-6/2.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK], Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych z lat 1677–1778, sygn. 2.

Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK], Zbiór dokumentów dotyczących parafii i kościoła w Rembieszycach 1613–1899, sygn. II PR-IV/1, k. 166v.

Biblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczka.

„Cui contingit nasci, restat mori”. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005.

„Kościołowi mojemu jako ukochanej oblubienicy mojej”. Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII wieku, wyd. E.E. Wrobel, Kraków 2010.

Anusik Z., Karkocha M., Z dziejów parafii Rembieszyce w XV–XVIII wieku, [w:] O przeszłości: czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Jadwidze Muszyńskiej, red. W. Kowalski, Kielce 2016, s. 93–109.

Boniecki A., Herbarz Polski, cz. 1 (Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich), t. IX, Warszawa 1906.

Borkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza ziemi jędrzejowskiej, Kielce 1937.

Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011.

Gołaszewski Ł., Knyszyńskie testamenty składane ustnie wobec władz miejskich na przełomie XVII i XVIII wieku – teksty autorstwa umierających, czy też pisarzy miejskich?, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, R. LXII, nr 3, s. 345–366.

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz [seria: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski], Kielce 2006, s. 102, 144, 149.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Justyniarska-Chojak K., Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce 2010.

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.

Klint P., Edycje testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich wielkopolskich i ziemi halickiej z XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2015, t. LXIII, z. 4, s. 647–660.

Pisanko-Borowik A., Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII–XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 2005, t. XV, s. 129–185.

Popiołek B., Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami profesora Jana Olszewskiego, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013. U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014.

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskim, Marjówka 1930 (reprint: Kielce 2000).

Zielecka-Mikołajczyk W., Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa 2012.

First Page

219

Last Page

231

Language

pol

Share

COinS