•  
  •  
 

Title

The Tykocin inhabitants’ devoirs according to the inventory of 1772

Polish Title

Powinności mieszkańców miasta Tykocin według inwentarza z 1772 roku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3237-4635 Sierba Michał

Abstract

This historical source edition refers to duties of people living in town Tykocin in Podlasie region. It is a fragment of inventory from 1772 which was written after the death of Tykocin owner – Jan Klemens Branicki. The edition is based on copy of document which was written in the municipal court register of Brańsk. This copy is stored in The Central Archives of Historical Records in Warsaw (AGAD) in collection Archiwum Roskie: Akta Majątkowo-Prawne with signature number 122. Mentioned duties refer to Christians and Jews living in Tykocin. In this fragment of inventory there were described duties paid in money, in nature or feudal services served by all kind of working groups. Edition also contains information about measures, order regulations, fairs in Tykocin.

Polish Abstract

Krytyczna edycja źródłowa poświęcona została powinnościom ludności zamieszkującej podlaskie miasto Tykocin. Jest to fragment inwentarza z 1772 r., spisanego po śmierci właściciela Tykocina – Jana Klemensa Branickiego. Podstawą źródłową edycji jest kopia sporządzona na podstawie aktu wpisanego do akt grodzkich brańskich. Dziś znajduje się ona w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum Roskie w dziale Akta Majątkowo-Prawne pod sygnaturą 122. Wzmiankowane powinności dotyczą zarówno chrześcijan, jak i Żydów zamieszkujących miasto. W tym fragmencie inwentarza opisano również opłaty, daniny i robocizny czynione przez różne grupy zawodowe. Ustęp ten zawiera też dodatkowe informacje, m.in. o miarach, przepisach porządkowych, targach i jarmarkach w Tykocinie.

Keywords

duties, Tykocin, small towns, Podlasie, Roskie Archive

Polish Keywords

powinności, Tykocin, małe miasta, Podlasie, Archiwum Roskie

References

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Branickich z Białegostoku, sygn. 22-23, 35.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Roskie [ARos], Akta Majątkowo-Prawne, sygn. 122.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Skarbu Koronnego, dział LVI, sygn. 292.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Zbiór dokumentów pergaminowych [ZDP], sygn. 4146, 8932.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego „Kapicjana”, sygn. 41.

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APwB], Kamera Wojny i Domen [KWiD], sygn. 2450.

Archiwum Państwowe w Białymstoku [APwB], Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski, sygn. 49.

Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6247 III.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław–Warszawa 1959.

Lustracja województwa podlaskiego 1602 r., wyd. M. Sierba, Warszawa 2017.

Potwierdzenie i rozszerzenie aktu nadania prawa magdeburskiego Orli (1643 r.), wyd. M. Sierba, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 129–136.

Powinności miejskie Tykocina według inwentarza z 1727 r., wyd. M. Sierba, „Studia Podlaskie” 2013, t. XXI, s. 321–330.

Powinności mieszczan tykocińskich według inwentarza z 1701 r., wyd. M. Sierba, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 229–248.

Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, t. VII, Petersburg 1860.

Żydzi ziemi bielskiej w dokumentach XVII–XVIII w., wyd. A. Leszczyński, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1980, nr 4, s. 117–126.

Brückner A., Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1990.

Choińska M., Społeczeństwo miasta Tykocina w XVIII i XIX w., Białystok 2013 [rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. J. Maroszka, mps].

Historia Polski, t. II (1764–1864), cz. 4, red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1958.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. K. Lepszy, Warszawa 1957.

Jabłonowski A., Podlasie, cz. 3, [w:] Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VI, Warszawa 1910.

Jarmolik W., Znaczenie i funkcje Tykocina w XVI i XVII w. Królewska historia miasta, „Białostocczyzna” 1991, nr 3, s. 5–9.

Katalog Teki Glinki, cz. 1–3, oprac. T. Zielińska, Warszawa 1969–1971.

Kochański A., 526 lat dziejów miasta Tykocina na tle historii Polski, Białystok 2013.

Konopczyński W., Branicki Jan Klemens (1689–1771), [w:] Polski słownik biograficzny, t. II, Kraków 1936, s. 404–407.

Łupiński J., Seminarium duchowne w Tykocinie w latach 1769–1863, Łódź 2011.

Murawiec W., Tykocin, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 392–396.

Sierba M. (rec.), Małgorzata Choińska, Powinności mieszczan w mieście królewskim, a w mieście prywatnym: przykład Tykocina w XVI–XVIII w., „Studia Podlaskie” 2008/2009, t. XVIII, „Studia Podlaskie” 2014, t. XXI, s. 385–396.

Sierba M., Powinności ludności wiejskiej dóbr orlańskich w latach 1585–1695, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2017, nr 47, s. 7–22.

Sierba M., Powinności mieszkańców radziwiłłowskiej Orli w latach 1614–1695, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2017, t. XL, nr 1, s. 31–48.

Sierba M., Tykociński przytułek wojskowy w XVII w. – funkcje społeczne i militarne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2015, nr 95, s. 89–98.

Słownik języka polskiego, oprac. S. Linde, t. I, cz. 2, wyd. 1, Warszawa 1808.

Słownik języka polskiego, oprac. S. Linde, t. I, wyd. 2, Lwów 1854.

Szybiak I., Massalski Ignacy Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XX, Wrocław 1975, s. 135–139.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005.

First Page

229

Last Page

245

Language

pol

Share

COinS