•  
  •  
 

Title

The influence of Jerzy Maternicki’s thought on contemporary Ukrainian historiography

Polish Title

Wpływ myśli Jerzego Maternickiego na współczesną historiografię ukraińską

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8505-5075 Bohdashyna Olena

Abstract

The article presents the influence of Jerzy Maternicki’s works on the development of contemporary Ukrainian historiography. The Author has analyzed a number of works by Ukrainian historians who refer in their research to his studies. She showed a significant influence of Jerzy Maternicki on strengthening Polish-Ukrainian scientific contacts.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono wpływ prac Jerzego Maternickiego na rozwój współczesnej historiografii ukraińskiej. Autorka dokonała analizy szeregu prac historyków ukraińskich, którzy powołują się w swoich badaniach na jego opracowania. Wykazała istotny wpływ Jerzego Maternickiego na umacnianie polsko-ukraińskich kontaktów naukowych.

Keywords

Jerzy Maternicki, Polish historiography, contemporary Ukrainian historiography, University of Warsaw, University of Rzeszów

Polish Keywords

Jerzy Wiktor Maternicki, polska historiografia, współczesna historiografia ukraińska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski

References

Arkusza O., Mydryj M., Istoryczni doslidżennja w intelektualnych ta politycznych kontekstach pidawstrijs’koji Hałyczyny, „Wisnyk Lwiws’koho uniwersytetu. Serija istoryczna” 2014, z. 50, s. 19–41.

Bohdaszyna O.N., Pozitiwizm w istoriczeskoj naukie na Ukrainie (60-e gg. XIX – 20-e gg. XX ww.), Charkiw 2013.

Buhajowa D.A., Metodołogiczna spadszczyna Jeży Topolskoho, Zbirnik naukowych prac’. Ser.: Istorija ta heohrafiija, Charkiw 2013, nr 47, s. 181–185.

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. I–III, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów 2011.

Historia, mentalność, tożsamość: Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniaka, Gdańsk–Sopot 2013.

Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, Lęga, L. Zaszkilniak, wstęp J. Maternicki, Rzeszów 2008.

Historia – mentalność – tożsamość: studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak, Poznań 2010.

Istorija – mentalnist’ – identicznist’, t. IV (Istoryczna pam’jat’ ukraijnnciw i poljakiw u period formuwannja istorycznoji swidimosti w XIX – perszij połowyni XX stolittja), red. L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Lwiw 2011.

Istoryczni obrazy „susidiw” na ukraijns’ko-polsko-biłorus’komu prikordonni: mify – studiji – pam’jat’, red. W.W. Masnenko, Czerkasy 2018.

Łazurko L., Istorija i żyttja narodu w wiziji Jeży Maternickoho, „Dorohobyc’kyj krajeznawczyj zbirnyk” 2011, z. 14–15, s. 634–644.

Łazurko L., Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.), „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej” 2016, t. VIII, s. 25–36.

Łazurko L., Spiwpracja redakciji czasopysu „Kwartalnik Historyczny” z Lwiws’kym uniwersytetom (1887–1914 rr.), [w:] Istorija ta istoryky u Lwiws’komu uniwersyteti: tradycii ta suczasnist’. Do 75-littja stworennja istorycznoho fakultetu, red. L. Zaszkilniak, P. Serżenga, Lwiw 2015, s. 185–192.

Maternicki J., Adam Szelągowski i jego poglądy na historię, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 11, s. 123–153.

Maternicki J., Adam Szelągowski i jego poglądy na historię, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 12, s. 105–137.

Maternicki J., Adam Szelągowski wobec historii socjologicznej, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XX і XIX w., t. IV, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Lwów–Rzeszów 2006, s. 178–198.

Maternicki J., Dydaktyka historii w Polsce 1773–1918, Warszawa 1978.

Maternicki J., Historia jako dialog. Studia i szkice historiograficzne, Rzeszów 1996.

Maternicki J., Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918. Studium historiograficzne, Warszawa 1975.

Maternicki J., Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 12, s. 131–142.

Maternicki J., Mity historyczne, ich geneza, struktura i funkcje społeczne, [w:] Metodologiczne problemy badań nad dziejami myśli historycznej. Materiały konferencji naukowej w Krynicy w 1989 r., red. J. Maternicki, Warszawa 1990, s. 66–80.

Maternicki J., Polska refleksja teoretyczna i metodologiczna w dziedzinie historii w okresie modernizmu i neoromantyzmu. Metamorfozy myśli pozytywistycznej, [w:] J. Maternicki, Historiografia i kultura historyczna: studia i szkice, t. I, Warszawa 1990, s. 220–272.

Maternicki J., Polskie środowisko historyczne w latach 1900–1918, „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 4–5, s. 11–29.

Maternicki J., „Rewolucje” i przełomy w historiografii polskiej XIX i XX w. Próba analizy czynników sprawczych, [w:] J. Maternicki, Kultura historyczna dawna i współczesna: Studia i szkice, Warszawa 1979, s. 11–31.

Maternicki J., Trudna profesura. Adam Szelągowski wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych we Lwowie w latach 1909–1939, [w:] J. Maternicki, Historia i historycy: Studia i szkice historiograficzne, Rzeszów 2005, s. 174–204.

Maternicki J., Wspomnienie o Jerzym Topolskim (1928–1998), „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 5, s. 95–102.

Pestrykowa O., Doba Chmielnyczczyny w interpretacii polskoho istoryka Ludwika Kubali, „Hrani” 2018, nr 2 (21) s. 83–91.

Ruda O., Berestejska unija u doslidżennjach lwiws’kich istorykiw (1890–1914), „Problemy słow’janoznawstwa” 2008, z. 57, s. 63–72.

Sinkiewicz E., Zmina paradygmy polskoji istoriografiji w umowach widrodżennja derżawnosti (1918–1939), „Naukowi praci Czornomor. derżw. un-t im. P. Mohyły”, Ser.: istorija 2011, t. CLIV, z. 142, s. 87–91.

Sinkiewicz E.H., Kozac’kyj i jagiełłons’kyj mify w polskoj ta ukraijnskij istoriografiji, „Naukowi praci Mikołajiws’koho derżawnoho humanitarnoho uniwersytetu im. Petra Mohyły kompleksu Kijewo-Mohyljans’ka akademija”, Ser.: Istoryczni nauki 2008, t. XCVI, z. 83, s. 240–242.

Sinkiewicz E.H., Michał Bobrzyn’skyj: suspilno-polityczna dijalnist’, „Istorycznyj archiw” 2010, z. 5, s. 60–63.

Telwak W., [Rec. na kn.:] Łukasz Adamski, Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 369 s., „Ukraijns’kyj archeohraficznyj szczoricznyk” 2012, t. XVI–XVII, s. 637–649.

Telwak W.P., Telwak W.W., Suczasna polska ta rosijs’ka Hruszews’kiana: sproba istoriohraficznoho porienjannja, „Wisnyk Czerkas’koho uniwersytetu, Ser.: Istoryczni nauki” 2009, z. 160–161, s. 77–86.

Telwak W.W., Pedycz W.P., III Miżnarodna konferencija „Istorija – mentalnist’ – identicznist’”, „Ukraijns’kyj istorycznyj źurnał” 2009, nr 6, s. 225–226.

Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, t. I–V, Rzeszów 2004–2007.

Zaszkilniak L., Istorija Ukraijny u Lwiws’komu uniwersyteti w XIX stolitti, [w:] Istorija ta istoryky u Lwiws’komu uniwersyteti: tradycii ta suczasnist’. Do 75-littja stworennja istorycznoho fakultetu, red. L. Zaszkilniak, P. Serżenga, Lwiw 2015, s. 91–109.

Zaszkilniak L., Spiwrobitnyjstwo ukraijns’kich i polskich istorykiw na suczasnomu etapi: istoriohraficzni aspekty, „Naukowy zapysky Nacjonalnoho uniwersytetu „Ostroz’ka akademija. Istoryczni nauki” 2008, z. 10, s. 366–388.

Zaszkilniak L.O., II Miżnarodna konferencija „Istorija – mentalnist’ – identycznist’”, „Ukraijns’kyj istorycznyj źurnał” 2004, nr 1, s. 232–233.

Zaszkilniak L.O., Kril M.M., Tretja miżnarodna naukowa konferencija „Bahatokulturne istoryczne seredowiszcze Lwiwa u XIX–XX st., „Ukraijns’kyj istorycznyj źurnał” 2005, nr 2, s. 224–226.

Zaszkilniak L.O., Ruda O.W., IV Miżnarodna naukowa konferencija „Bahatokulturne istoryczne seredowiszcze Lwiwa w XIX – perszij połowyni XX st.”, „Ukraijns’kyj istorycznyj źurnał” 2006, nr 1, s. 231–233.

Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, Rzeszów 2007.

Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2014.

First Page

279

Last Page

290

Language

pol

Share

COinS