•  
  •  
 

Title

The Polish-Hungarian friendship according to the communists: Polish diplomats towards the Adam Mickiewicz Society in Budapest (1945–1948)

Polish Title

Przyjaźń polsko-węgierska według komunistów: polscy dyplomaci wobec Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Budapeszcie (1945–1948)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4969-5048 Sylburska Aleksandra

Abstract

Adam Mickiewicz Society was established in Budapest in the interwar period. Its main goal was to develop Polish-Hungarian cultural relations and popularize the knowledge about Polish lierature in Hungary. It continued its activity during the World War II, despite the fact that Hungary was a German ally. In the post-war period the organization was negatively perceived by Polish communist diplomatic representatives in Hungary. They led to the limitation of Society activity and consequently to its liquidation.

Polish Abstract

W okresie międzywojennym w Budapeszcie zostało powołane do życia Towarzystwo im. Adama Mickiewicza. Jego głównym celem było rozwijanie kulturalnych relacji polsko-węgierskich oraz popularyzowanie wiedzy na temat polskiej literatury na Węgrzech. Kontynuowało działalność również podczas drugiej wojny światowej, chociaż Węgry były sojusznikami Niemiec. W okresie powojennym organizacja była negatywnie oceniana przez komunistycznych przedstawicieli dyplomatycznych Polski na Węgrzech. Doprowadzili do ograniczenia jej aktywności, w ostateczności natomiast do jej likwidacji w 1948 r.

Keywords

Adam Mickiewicz Society in Budapest, Polish diplomatic post in Hungary, history of Polish diplomacy

Polish Keywords

Towarzystwo im. Adama Mickiewicza w Budapeszcie, polska placówka dyplomatyczna na Węgrzech, historia polskiej dyplomacji

References

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie [AMSZ] Wydział Naddunajski [WN]

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie [AMSZ] Departament Polityczny [DP]

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie [AMSZ] Departament Prasy i Informacji [DPI]

Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania Zarząd II Wydziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Magyar Országos Levéltár Népművelési Minisztérium 1949–1957

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár Magyar Kommunista Párt

Antall J., Schronienie uchodźców, Warszawa 2009.

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918, red. E.L. Varga, T. Skoczek, Warszawa 2018.

„Magyar-Lengyel Kurír” 1947.

A magyar állam szervei 1944–1950, t. I (A–M), red. B. Boreczky, K. Vörös, Budapest 1985.

Csapláros I., Zarys dziejów Węgierskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza: (przyczynki do węgierskiego polonofilstwa w XX wieku), „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1969, nr 4, s. 63–79.

Gerencsér T., A Magyar Mickiewicz Társaság első évtizede, „Acta Papensia” 2010, R. X, nr 3–4, s. 185–226.

Gerencsér T., A Magyar Mickiewicz Társaság második évtízede, „Acta Papensia” 2011, 3–4 sz., s. 161–201.

Gerencsér T., Grad M., Mitrovits M., Magyar zászló a Visztula felett. Magyar-legyel kapcsolatok a magyar diplomácia szemével, Budapest 2019.

Golon M., Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury. Działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturalnej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945–1956, „Dzieje Najnowsze” 2006, R. XXXVIII, nr 4, s. 123–145.

Kossewska E., Związek Legionistów Polskich wobec byłych legionistów na Węgrzech w latach 1938–1939, „Niepodległość i Pamięć” 2009, nr 31, s. 99–110.

Kozocsa S., Mickiewicz na Węgrzech, „Pamiętnik Literacki: Czasopismo Kwartalne Poświęcone Historii i Krytyce Literatury Polskiej” 1952, nr 40, s. 463–482.

Magyarok és lengyelek a 19. században. Egy 1944-ben betiltott könyv, ed. M. Mitrovits, Budapest 2018.

Worcell S.G., Stanisław Worcell o stosunkach polsko-węgierskich, Warszawa 1938.

Magyar életrajzi lexikon, t. I, red. Á. Kenyeres, Budapest 1967, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09006/09681.htm (dostęp: 16 IV 2019).

First Page

155

Last Page

172

Language

pol

Share

COinS