•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Opowieści o brzmieniu – o stylu i retoryce w opisach sprzętu audio na łamach czasopisma „Hi-Fi i Muzyka”

Abstract

The paper is dedicated to Hi-Fi magazines. The author offers a stylistic analysis of selected texts taken from “Hi-FI i Muzyka” (magazines from the 2012-2014 period), focused on specific types of columns: tests of audio equipment (amplifiers, CD players, gramophones, loudspeakers, etc). The article contains a short description of the magazine and its content, then author has suggested stylistic tools for describing sound (ordered in categories) and offered an analysis with citations.

Polish Abstract

-

Keywords

journalism, music, magazines, specialist press, hi-fi, audio, rhetoric, stylistics, persuasion

References

Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, t. 7, cz. 2, s. 91–125.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka i erystyka z ćwiczeniami, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2003.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, tłum. T. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.

Lichański J.Z., Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych, [w]: Styl – dyskurs – media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 383–395.

Mikosz J., Segmentacja polskiej prasy muzycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3, s. 147–161.

Ożóg K., Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2004.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004;

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

First Page

119

Last Page

130

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.