•  
  •  
 

Polish Title

Grafizacja w prasie, czyli o kilku przykładach organizacji przestrzennej tekstów prasowych

Abstract

In the article, the author underlines that each press text is a macrostructure, organized by key elements (for example: titles, leads, initial and final fragments, photographs). Those elements in the press are isolated and graphically designed by authors and editors. The author considers the graphic shape of the text as a certain form of its visualization. In the article, the author refers to several texts from “Duży Format” (a supplement to the “Gazeta Wyborcza” daily), where textual space is visualized in various manners. The author points out multi-voice structures, the atypical lay-out of press columns in the fashion of photographs, introduction of infographics into reports, playing with light, or incorporating the text into the graphics. The represented examples of text graphization fit into the tendency of visual journalism, and at the same time prompt the viewer with additional possibilities for the interpretation of press texts.

Polish Abstract

-

Keywords

macrostructure, strategic places in a text, infographics, graphization, text visualization

References

Ambrose G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu literackiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Gluza R., Dziennikarstwo wizualne, „Press” 2002, nr 3, s. 44–46.

Grzenia J., O grafizacji pisma, [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005.

Harrower T., Podręcznik projektanta gazet, tłum. W. Horabik, Z. Domaniewska, exPress, Warszawa 2006.

Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa 2003.

Kopacz K., Rzemiosło i sztuka, „Press” 2010, nr 10, s. 50–53.

Kress G., van Leeuwen T., Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout, [w:] The Discourse Structure of the News Stories, ed. A. Bell, P. Garett., Oxford 1998, za: T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006.

Kudra B., Grafizacja w nagłówkach prasowych, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.

Maziarski J., Gatunki dziennikarskie, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 89–91.

Mazurczyk L., Zrozumieć infografikę, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.

Michalewski K., Komunikaty mieszane, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.

Niczyperowicz A., Felieton – piękny pasożyt, [w:] Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, TS Wydawnictwo, Poznań 2001.

Pacuła J., Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 74–93.

Piekot T., Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych, [w:] Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 99–116.

Starzec A., Rola infografów w tekstach prasowych o tematyce naukowej, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 2006, s. 245–258.

Ślawska M., Wywiady w formie komiksu, czyli o modyfikacjach gatunkowych na tle procesów konwergencji, [w:] Konwergencja mediów i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. M. Wielopolska-Szymura, Z. Oniszczuk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012, s. 399–408.

Ślawska M., Formy dialogu w gatunkach prasowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Wolny-Zmorzyński K., Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Worsowicz M., Lektura, pilotaż, nawigowanie – o grafizacji materiałów dziennikarskich na przykładzie jedynek „Dziennika Łódzkiego”, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A. Obrębska, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2009, s. 101–110.

Worsowicz M., Edytorstwo prasowe – zagadnienia ogólne, [w:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, M. Worsowicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 129–140.

Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków 2005.

First Page

131

Last Page

147

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.