•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce

Abstract

This paper aims to present a theoretically-empirical reflection on the citizen-oriented model of journalism developed from the social responsibility of the media paradigm. The main indicator of that model is the significant attention paid by journalists to the current perspective of the citizens (in terms of their expectations, demands, actions), to educate citizens about their rights and obligations, as well as to encourage people to actively participate in public debate. The study was conducted under the framework of the international comparative project “Journalistic Role Performance Around the Globe”, launched and coordinated by C. Mellado and L. Hellmueller from Texas State University, USA (www.journalisticperformance.org). The results of empirical research (an analysis of the contents of four Polish daily newspapers) revealed that Polish journalism insufficiently incorporates the model of civic service, one of whose most rudimentary aims is the support, education and representation of the citizens’ interests.

Polish Abstract

-

Keywords

journalism, models of journalism, Polish journalists, press in Poland, social responsibility of media

References

Culbertson H., Three perspectives in American journalism, „Journalism Monographs” 1983, No. 83, pp. 1–33.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A., Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 11–28.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Hanitzsch T., Deconstructing Journalism Culture. Toward a Universal Theory, „Communication Theory” 2007, No. 4, pp. 367–385.

Jęczeń J., Zielińska-Król K., Koncepcja odpowiedzialności mass mediów w myśli Denisa McQuaila, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 2012, nr 4, s. 285–298.

Kapuściński R., Dwa światy, „Newsweek Polska” 2001, nr 16–17, s. 166.

Kononiuk T., Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Lasswell H., The Structure and Function of Communication in Society, [in:] The Communication of Ideas, ed. L. Bryson, Harper, New York 1948.

Lazarsfeld P., Merton R., Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action, [in:] The Communication of Ideas, ed. L. Bryson, Harper, New York 1948.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Mellado C., Professional roles in news content: Six dimensions of journalistic role performance, „Journalism Studies” 2015, No. 4, pp. 596–614.

Nieć M., Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.

Nowakowski K., Społeczna odpowiedzialność mediów w systemie gospodarki wolnorynkowej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

Secler B., Polityka i media w obliczu demokracji medialnej, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Stankiewicz W., Media a demokracja w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Stępińska A., Ossowski S., Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1, s. 17–30.

Stępińska A., Ossowski S., Pokrzycka L., Nowak J., The Journalists and Journalism of Poland, [in:] The Global Journalist in the 21st Century, ed. D.H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York and London 2012.

Stępińska A., Ossowski S., Three Generations of Polish Journalists: Professional Roles and Identities, „Journalism Studies” 2012, No. 5–6, pp. 857–867.

Weaver David H., Wilhoit Cleveland G., The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the End of an Era, Lawrence Erlbaum Asssociaties, Mahwah NJ 1996.

First Page

167

Last Page

185

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.