•  
  •  
 

Polish Title

Zastosowanie reguł konwersacyjnych Paula Grice’a w komunikowaniu politycznym – analiza porównawcza exposé Donalda Tuska i Beaty Szydło

Abstract

The author undertakes a comparative analysis of text of the first speech as Prime Minister by Donald Tusk, on 18 November 2011, as well as by Beata Szydło, on 18 November 2015. The Prime Minister’s exposé is a form of political communication. The aim of the research paper is to examine how the communication theory of the British philosopher of language Paul Grice, in particular how the so-called cooperative principle he developed could be used in evaluating the quality of a political statement and the intentions behind it. The author also refers to so-called implicature and the above-mentioned cooperative principle.

Polish Abstract

-

Keywords

political communication, conversational implicature, exposé, discourse

References

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Dubiel A., Rowiński T., Imigracja kwestia ważna czy nie? Temat imigracji w mediach w dniu exposé Beaty Szydło, Narodowy Ośrodek Analiz Medialnych, http://christianitas.org/news/imigracja-kwestia-wazna-czy-nie-temat-imigracji-w-mediach-w-dniu-expose-beaty-szydlo/[dostęp: 1.08.2016].

Eppler M. J., Managing Information Quality. Increasing the Value of Information in Knowledgeintensive Products and Processes, Springer, Berlin 2003.

Exposé premier Beaty Szydło – stenogram, 18.11.2015, https://www.premier.gov.pl/stenogram--expose-premier-beaty-szydlo-0.html [dostęp: 1.08.2016].

Exposé premiera Donalda Tuska – stenogram, 18.11.2011, https://www.premier.gov.pl/realizacja--planow/expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html [dostęp: 1.08.2016].

Ifantidou E., Evidentials and Relevance, John Benjamins, Amsterdam/Filadelfia 2001.

Kiklewicz A., Reguły konwersacji H.P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?, „Linguistica Copernicana” 2011, nr 2 (6), s. 25–38, http://www.linguistica.umk.pl/teksty/06_kiklewiczzn.pdf [dostęp: 1.08.2016].

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

McNair B., An introduction to political communication, Routledge, Londyn–Nowy Jork 2011.

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.

Pragmatyka [hasło], Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/pragmatyka;2572266.html [dostęp: 1.08.2016].

Reszka P., Dwa exposé. I świetny debiut Petru, https://www.tygodnikpowszechny.pl/to-byly-dwa-expose-i-swietny-debiut-petru-31273 [dostęp: 1.08.2016].

Semantyka [hasło], Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/semantyka;2575165 [dostęp: 1.08.2016].

Wolton D., La communication politique: construction d’un modèle, „Hermès” (Une revue de l’Institut des sciences de la communication du CNRS) 1989, n. 4, s. 27–42, http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/15353 [dostęp: 01.08.2016], http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/15353/HERMES_1989_4_27.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 1.08.2016].

First Page

207

Last Page

224

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.