•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Prawne konsekwencje stosowania stylu satyrycznego

Abstract

Satire is a form of the presentation of reality which relies on distortion and deformation. The media make frequent use of satirical forms of expression. Freedom of expression, including satirical expression, is guaranteed in the Constitution and media law. On the other hand, the civil and penal law protect the individuals being criticized and satirized from unfair or spiteful targeting.
As far as the missions of freedom of speech and guardian-of-democracy of the media are concerned, article No. 212 of the Penal Code raises some serious doubts as to its undemocratic nature. The article introduces prison sentences as a punishment for libel/slander, which might be used by the politicians to silence dissident journalists. The Civil Law is not so restrictive, however, the very fact of being sued can seriously damage the financial condition of a given newspaper/website, which in turn may lead to avoidance of tackling controversial issues and self-censorship.|
It is surprising how poor courts are at analyzing satirical forms of expression, and how contradictory sentencing is in cases of a similar nature. The specificity of satirical forms of expression should become the subject of extensive debate among journalists and lawyers.

Polish Abstract

-

Keywords

satire, satirical style, law

Polish Keywords

-

References

[b.a.; b.t.], „Nowe Życie Pabianic” 2012, nr 27.

Hodak M., Satyryczne gatunki prasowe po 1989 roku, niepublikowana praca doktorska, Wydział Filologiczny UŁ, Łódź 2015.

Kozieł A., Publicystyka wizualna w prasie: karykatura, rysunek satyryczny, fotomontaż, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Poltext, Warszawa 2013, s. 35–44.

Łętowska E., Zwodnicze uroki pokusy karania za hate speech, [w:] Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2013, s. 15–20.

Małycha J., Pic na szalet fotomontaż, „Nowe Życie Pabianic” 2014, nr 1, s. 5.

Małycha J., Przepraszam, że piszę, „Nowe Życie Pabianic” 2014, nr 6, s. 7.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Wasilewski P., Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Zwolińska K., Malicki Z., Mały słownik terminów plastycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.

Internauta „represjonowany” za żart z Kaczyńskich. Szef PO Donald Tusk powiedział, że internauta z Elbląga – który rozesłał pocztą elektroniczną…, http://wiadomosci.onet.pl/tablica/internauta-represjonowany-za-zart-z-kaczynskich-sz,1666,270154,41022122,watek.html [dostęp: 29.01.2016].

Jakie granice satyry?, http://www.wprost.pl/ar/20125/Jakie-granice-satyry/ [dostęp: 30.01.2016].

Koniec procesu Tusk – Urban. Naczelny „Nie” obśmiał wyrok, http://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/440852,koniec-procesu-tusk-urban.html [dostęp: 4.02.2016].

Nowa kampania społeczna: „Wykreśl 212 kk”, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowa-kampaniaspoleczna-wykresl-212-kk/hdd1b [dostęp: 29.01.2016].

Sadurski S., Satyra i paragraf, http://www.sadurski.com/satyra/paragraf.htm [dostęp: 10.02.2016].

Wojewódzki i Figurski bez kary. Sąd: To satyra, a nie szerzenie rasizmu, http://wiadomosci.dziennik. pl/media/artykuly/463757,wojewodzki-i-figurski-bez-kary-sad-to-satyra-a-nie-szerzenie-rasizmu.html [dostęp: 20.02.2016].

Za żarty z Ukrainek Eska Rock zapłaci 50 tys. zł. Wyrok sądu prawomocny, http://telewizjarepublika.pl/za-zarty-z-ukrainek-eska-rock-zaplaci-50-tys-zl-wyrok-sadu-prawomocny,10623. html [dostęp: 4.02.2016].

Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.).

Ustawa z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 ze zm.).

II C 407/13.

ACa 1580/14.

IACa 898/15.

First Page

21

Last Page

31

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.