•  
  •  
 

Polish Title

Strukturalno-stylistyczne cechy gatunku a kształtowanie relacji nadawczo-odbiorczych w telenoweli paradokumentalnej "Szkoła"

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3385-6898 Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa

Abstract

The article is aimed at analysing the genre, structural, stylistic, pragmatic and cognitive traits of the documentary soap titled “Szkoła” (“The School”) which is an example of the process of widening the sphere of tabloid media communication. The inclusion of para-documentaries in institutional, educational and care-providing discourse is another step towards strengthening and consolidating tabloid culture and communication. It seems that the institutional bodies involved in this discourse are under its influence so strongly that they do not see its tabloid character, and what follows – its negative results.

Polish Abstract

-

Keywords

media genology, documentary soap, tabloid culture

References

Bucknall-Hołyńska J., Trudna sprawa z docu-soap, czyli patologia życia codziennego, „Kultura Popularna” 2013, nr 1 (35), s. 66–75.

Bugajski M., Kultura tabloidów a język, [w:] Tabloidyzacja języka i k ultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 65–73.

Drożdż M., Tabloidyczna produkcja sensu i wartości, [w:] Tabloidyzacja j ęzyka i k ultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 48–64.

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kruczyńska P., „Szkoła” – nowy serial TVN, http://prasa.tvn.pl/informacje-prasowe/szkola-nowy-serial-tvn,140961.html [dostęp: 15.02.2016].

Pleszczyński J., Przestrzeń aksjologiczna mediów popularnych i jakościowych, [w:] Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 74–88.

Postman N., Zabawić się na śmieć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2006.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Narracja (pseudonarracja) w tabloidach, [w:] Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 225–236.

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Od docu-soap do virali – o konwergencji medialnej i recepcji przekazów telewizyjnych w środowisku młodzieży (na przykładzie telenoweli paradokumentalnej „Szkoła”), [w:] Współczesne media – gatunki w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 [w druku].

Szynol A., Tabloidy na polskim rynku – bilans zysków i strat, [w:] Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 91–104.

Wrzochul-Stawinoga J., Między fikcją a rzeczywistością, czyli po co i dlaczego ogląda się seriale paradokumentalne, „Kultura Popularna” 2015, nr 2 (44), s. 214–225.

First Page

49

Last Page

61

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.